9 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30002

YÖNETMELİK

Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İSLAM EKONOMİSİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi bünyesinde kurulan Kastamonu Üniversitesi İslam Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİSMER)’nin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesi bünyesinde kurulan Kastamonu Üniversitesi İslam Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİSMER)’nin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Kastamonu Üniversitesi İslam Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kastamonu Üniversitesi İslam Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezini (KİSMER),

c) Müdür: Kastamonu Üniversitesi İslam Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Kastamonu Üniversitesi İslam Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye genelinde ve Kastamonu özelinde İslâm ekonomisi ve faizsiz sistem konusunda her türlü araştırma ve benzer konularda, kurum ve kuruluşlarla çalışma ve işbirliği yapmak,

b) Türkiye genelinde ve Kastamonu özelinde iktisadi sorunlara yönelik araştırma ve uygulamalar yapmak, bunları organize etmek ve öneriler getirmek,

c) İslâm ekonomisi ve faizsiz sistem konusunda araştırmalar yaparak bu araştırma sonuçlarını raporlamak ve periyodik yayınlar ile paylaşmak,

ç) İslâm ekonomisi ve faizsiz sistem konusunda yapılacak olan araştırmaları planlamak, bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağlamak,

d) Türkiye genelinde ve Kastamonu özelinde İslâm ekonomisi ve faizsiz sistem konusunda çalışan kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağlamak,

e) Türkiye genelinde ve Kastamonu özelinde firmaların organizasyon, yönetim ve diğer sorunlarına ışık tutup çözüm getirebilecek araştırmalar yapmak,

f) İhtiyaç duyulduğu durumlarda başta Kastamonu Üniversitesi ile diğer üniversiteler ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,

g) İslâm ekonomisi ve faizsiz sistem konusunda çalışmalar yürüten çeşitli kurum ve kuruluşlara imkânları doğrultusunda destek sağlamak ve danışmanlık hizmetleri vermektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6  – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Merkezin faaliyet alanı ile akademik çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur. Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı, o da bulunmadığında Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemli olanından başlamak üzere birine vekâlet bırakır. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek,

d) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

e) Yurt içinde ve yurt dışında bulunan diğer merkez ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Merkezin amaçlarına uygun projeler yapmak ve karşılıklı iş birliğinde bulunmak,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını ve Rektöre sunulmasını sağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 9 – (1) Çalışma alanı ile ilgili tavsiyelerde bulunmak üzere yılda bir kez toplanır. Rektör tarafından her üç yılda bir atanan Rektör Yardımcısı, Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediye Başkanlığı ve Kastamonu Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcilerinin de içinde olabileceği en fazla altı kişiden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden atanabilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye atanabilir. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun daveti üzerine yılda en az bir kere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilir. Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişari niteliktedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildirmek,

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yeni fikirler vermek,

c) Merkeze sunulan projelere ilişkin görüş bildirmek,

ç) Merkez karar organlarına her kademede yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Müdür ve Müdür Yardımcısı dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üç üye, Üniversitenin öğretim elemanlarından Müdürün görüşü alınarak Rektör tarafından üç yıl süreyle atanır. Görev süresi dolan üye yeniden atanabilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye atanabilir. Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ayda en az bir kez toplanarak Merkezin yönetim faaliyetlerini yürütmek,

b) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

c) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

ç) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

d) Personel ihtiyacını belirlemek,

e) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak,

f) Yıllık faaliyet raporu ile ilgili çalışmalar yapmak ve Rektöre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.