9 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30002

YÖNETMELİK

İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,  

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; evrensel ölçüde benimsenmiş olan bilimsel standartların yaygınlık ve derinlik kazanmalarını teminen, öncelikle Türkiye’de olmak üzere, günümüz dünyasında yükseköğretimin akademik, ekonomik, siyasal, hukuki ve kültürel boyutları üzerine bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim yapmak; bilimsel toplantılar düzenlemek, yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve yükseköğretim meselelerine yönelik strateji ve politika önerileri oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Araştırma ve incelemeler yapmak ve yaptırmak, bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, Türkçe ve yabancı dillerde yayın yapmak.

b) Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.

c) Projeler, eğitim programları ve ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek.

ç) Üniversitenin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışmaya yöneltmek ve çalışmalarına destek vermek.

d) Müfredat geliştirme, ders tasarımı ve ders izlencelerinde mükemmeliyet çalışmalarına destek vermek.

e) Akademik performans sistemleri geliştirilmesi için çalışmalar yürütmek.

f)                Yükseköğretim alanındaki konularda lisansüstü çalışmaları teşvik etmek ve Üniversitenin enstitü ve merkezleri ile işbirliği yapmak.

g) Faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek ve bunları yaygınlaştırmak amacıyla bir web sitesi oluşturmak.

ğ) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

h) Yükseköğretim konularında bir uzmanlık kütüphanesi oluşturmak.

ı) Ulusal ve uluslararası projelerin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek sağlamak.

i) Faaliyet alanına giren konularda danışmanlık hizmeti vermek.

j) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Gerekli hallerde Müdür aynı usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, gerekli gördüğü hallerde, Üniversitenin tam zamanlı kadrolu öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesini Rektöre önerebilir. Müdür yardımcısı, en fazla üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcısının da görevi sona erer. Müdür, gerekli gördüğü hallerde müdür yardımcısının görevine son verilmesini Rektöre önerebilir. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yerine getirir; görevlerini yerine getirmesinde Müdüre yardımcı olur ve Müdürün verdiği yetki çerçevesinde, Merkezin idari işlerini yürütür, temsil eder ve Merkezle ilgili işlemleri yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

c) Merkez faaliyetlerinin, amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

d) Merkezin idari işlerini yürütmek,

e) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını Rektörün onayına sunmak,

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin faaliyet konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ile Müdürün teklifi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından üç yıllık bir dönem için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu üyeleri görevlendirildikleri usul ile görevden alınabilir. Görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, aynı usulle yeniden seçim yapılır; bu üyeler, yerine seçildikleri üyenin normal görev süresi sonuna kadar görev yaparlar.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, belirlenen gündemle, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak ve bunları yürütmek,

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili esaslar ile plan, bütçe ve programları karara bağlamak,

c) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını kabul etmek,

ç) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak,

d) Belirli projeleri yürütmek üzere komiteler veya çalışma grupları oluşturmak,

e)                Müdür tarafından Merkezin yönetimine ilişkin olarak önerilen hususları görüşerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Üniversite içinden veya dışından Yönetim Kurulunun Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olabilecek veya Merkezin faaliyet alanlarında uzman ve deneyimli kişiler arasından önereceği, Rektör tarafından görevlendirilen en fazla yirmibeş kişiden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun tabii üyesi ve başkanıdır.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir. Gerekli hallerde aynı usulle Danışma Kurulu üyeleri görevden alınabilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün veya Yönetim Kurulunun daveti üzerine toplanır.

(4) Müdür; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.

(5) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.