8 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30001

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 6)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 8)

MADDE 1 – 30/9/2016 tarihli ve 29843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, (ç) bendinde yer alan “haberleşme” ibaresinden sonra gelmek üzere “(posta, kargo, kurye ve benzeri giderler dahil)” ibaresi eklenmiş, (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve (d) bendinde yer alan “ve analiz hizmetleri” ibaresi “ve analiz hizmetleri, hukuki veya bilimsel danışmanlık hizmetleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ, 1/3/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.