7 Mart 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30000

YÖNETMELİK

Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ NÜFUS VE GÖÇ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis Eren Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bitlis Eren Üniversitesi Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bitlis Eren Üniversitesi Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin danışma kurulunu,

b) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezini (NÜGAM),

c) Müdür: Merkezin müdürünü,

ç) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin yönetim kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye ve yurt dışında nüfus, nüfus yapısı, nüfus hareketleri, nüfus değişimi, göç, göçmenler, mülteciler, diğer hareketli gruplar ve bunlarla bağlantılı tüm bilimsel alanlara yönelik araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler, eğitim programları ve ilgili diğer çalışmaları yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’de ve dünyada nüfus ve göç konularında araştırma, inceleme yapmak ve ilgili kurum ve kuruluşların faydasına sunmak.

b) Türkiye’den yurt dışına, başka ülkelerden Türkiye’ye göç etmiş veya Türkiye içinde göç etmiş nüfuslar ile ilgili gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çalışmalar yapmak.

c) Göçmenlerin köken, ülke ve hedef ülke ile ilişkileri ve bunların sosyal, ekonomik, politik ve göçün mekânsal etkileri alanlarında çalışmalar yapmak.

ç) Karşılaştırmalı çalışmalar ile göçmenlerin yoğun olarak yaşadıkları yerlerin ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal yapılarına ilişkin değerlendirmeler ve bu yerlerde meydana gelen değişmeleri ortaya koymak.

d) Projeler hazırlayarak, bu projelerin uygulanmasında gerekli olduğu durum ve hallerde diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

e) Araştırmalarda adı geçen yerlerin küresel ve bölgesel alanda oynadıkları rolleri değerlendirmek, ortaya konacak araştırma sonuçları ile de gelecekteki durumlarla ilgili öngörülerde bulunmak.

f) Ulusal ve uluslararası alanda nüfus ve göç konularında çalışan bilim adamları ile işbirliği yapmak.

g) Başka ülkelerdeki üniversite ve göç araştırma merkezleri ile işbirliği olanaklarını araştırmak, işbirliği yapmak ve koordinasyon kurmak.

ğ) Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının nitelikleri, profilleri, ihtiyaçları, beklentileri, sorunları, değerleri ve benzeri konularda düzenli ve sürekli olarak akademik temelli ve evrensel düzeyde kabul gören araştırmalar yapmak.

h) Nüfus ve göç konuları ile ilgili olarak bilişim, yönetim, hukuk, sağlık, sosyal hizmetler, eğitim, istihdam, barınma gibi uygulama alanına dönük konularda altyapı, sistem, düzenleme hizmetleri konularında çalışmalar yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek.

ı) Kültürel uyum konularında çalışmalar yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına destek olmak.

i) Merkezin amaçlarında belirtilen konularda Türkiye’de ve/veya göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerdeki üniversite, nüfus ve göç araştırma merkezleri ile ortak sempozyum, kongre ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

j) Araştırma faaliyetleri başlığı altında yer alan konularda, kamu kurum ve kuruluşları ile her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlarına, yabancı ülke kurum ve kuruluşlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek.

k) Nüfus ve göç konularında ulusal ve uluslararası sertifika programları düzenlemek.

l) Merkezin amaçlarında belirtilen konularda teori, metot ve uygulama alanları temelinde yayın yolu ile tanıtım yapmak.

m) Uluslararası nitelikli bir akademik dergi yayınlamak.

n) Faaliyet alanları ile ilgili rapor, bülten gibi yayınlar yapmak.

o) Sağlanabilecek imkanlar doğrultusunda nüfus ve göç ulusal ve uluslararası veri bankası oluşturmak.

ö) Faaliyet alanları ile ilgili kaynakları toplayarak bunları erişilebilir bir hale getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim kurulu.

c) Danışma kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunamadığı hallerde müdür yardımcılarından biri, müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevleri sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, merkezi temsil eder ve yönetim kuruluna başkanlık eder.

(3) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar.

(4) Her öğretim yılı sonunda merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunar.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından üniversite yönetim kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim kurulu yılda en az iki kez ve gerektiğinde müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim kurulu akademik bir organ olup; merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yerel çerçevede, yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

f) Merkezin amaçları çerçevesinde faaliyet alanlarını belirlemek.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma kurulu; merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak ve merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirme ve tavsiyelerde bulunmak üzere oluşturulan bir kuruldur.

(2) Danışma kurulu, konuyla ilgili ve merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek Üniversite öğretim üyeleri ile istekleri halinde, diğer üniversitelerden öğretim üyeleri ile yerli ve yabancı akademik kuruluşlar, araştırma kuruluşları, resmi veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bu konuda değerli hizmetler vermiş olan kişiler arasından, müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için uygun görülen uzman kişilerden oluşur. Danışma kurulunun üye sayısı en fazla yirmi olabilir. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yeni üyeler seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir.

(3) Danışma kurulu, müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Danışma kuruluna müdür başkanlık eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkezin ihtiyacı olan alet, donanım ve demirbaşlar Rektörlükçe karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.