6 Mart 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29999

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SİMÜLASYON VE

MODELLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Simülasyon ve Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Simülasyon ve Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma birimi: Merkezin çalışma birimlerinden her birini,

b) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Simülasyon ve Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) NEÜSİMMER: Necmettin Erbakan Üniversitesi Simülasyon ve Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin kısaltılmış ismini,

d) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, simülasyon ve modelleme ile ilgili akademik çalışmalar/projeler yapmak, kurs, konferans, seminer vb. düzenlemek, üniversitenin simülasyon alt yapısını güçlendirmek, üniversite eğitim faaliyetlerinde simülasyonun eğitim yöntemi olarak kullanımını yaygınlaştırmak, simülasyon senaryoları ve modelleri geliştirmek, simülasyon eğitmeni sayısını artırmak, eğitimleri ve diğer faaliyetleri aracılığıyla üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversite birimlerine (yüksekokul, fakülte ve hastanelerine) simülasyon eğitimi olanağı sunacak alt yapıyı oluşturmak,

b) Simülasyon konusunda teknoloji transferi yapmak ve teknolojik ilerlemelere katkı sağlamak,

c) Simülasyon ve modül geliştirme ekibi kurarak hazır senaryo ve modüllerin sayıca artmasını sağlamak,

ç) Simülasyon eğitici eğitimleri düzenlemek,

d) Ulusal ve uluslararası sertifikasyon programları düzenlemek,

e) AR-GE projeleri üretmek,

f) Simülasyon tekniklerini geliştiren ve eğitimlerinin etkinliğini değerlendiren ileri çalışmalar yapmak ve bilim dünyasına sunmak,

g) Simülasyon ve modelleme konusunda Türkçe doküman sayısını artırmak,

ğ) Simülasyon ve modelleme konusunda ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek,

h) Kamu kurum ve kuruluşları ile simülasyon ve modelleme konusunda işbirliğini artıran diğer faaliyetleri planlamak ve uygulanmasına öncülük etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür gerektiğinde müdür yardımcılarının değiştirilmesini önerebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürer ise yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini hazırlamak ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak,

d) Merkezde uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

f) Merkezin çalışma alanına giren yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinde bulunan ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve/veya kişilerle işbirliği yapılmasını sağlamak,

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenleyerek Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

ğ) Merkezin araştırma, yatırım ve bütçe tasarısını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Meram Tıp Fakültesinde görevli en az bir, Diş Hekimliği Fakültesinde görevli en az bir ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde görevli en az bir öğretim elemanı olmak üzere Rektör tarafından görevlendirilen toplam dokuz kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için Rektör tarafından ilgili birimden yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, uygulama ve yayın faaliyetleri ile ilgili konularda çalışma esaslarını belirlemek,

b) Merkezin çalışma alanına giren yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinde bulunan ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve/veya kişilerle işbirliği yapılması ile ilgili konularda çalışma esaslarını belirlemek,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını ve yıllık çalışma programlarını değerlendirmek ve karara bağlamak,

ç) Merkezin yürüttüğü faaliyetler için gerekli çalışma birimleri oluşturmak ve çalışma birimlerinin görevlerini düzenlemek,

d) Müdürlük tarafından hazırlanan Merkezin araştırma, yatırım ve bütçe tasarısını değerlendirmek ve karara bağlamak.

Çalışma birimleri

MADDE 12 – (1) Çalışma birimleri, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.

(2) Çalışma Birimleri, bir başkan ve çalışma biriminin faaliyet alanı ile ilgili yeterli sayıda uzman üyeden oluşur. Çalışma birimi başkanları ile üyeleri, Üniversitenin ilgili alanında çalışmak isteyen öğretim elemanları ile konuyla ilgili uzmanlar arasından Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

(3) Çalışma Birimlerinin görev ve sorumlulukları ile görev süreleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Görev süresi tamamlanan çalışma birimleri, süresince gerçekleştirdikleri faaliyetler ile ilgili ayrıntılı bir raporu Müdüre sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Necmettin Erbakan Üniversitesinin Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.