6 Mart 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29999

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KALP VE DAMAR HASTALIKLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Kalp ve Damar Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Kalp ve Damar Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Kalp ve Damar Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; dünyada ve Türkiye’de en önemli sağlık sorunu haline gelen kalp ve damar hastalıklarının Necmettin Erbakan Üniversitesi içindeki tanı ve tedavi olanaklarının geliştirilmesi, bunun için gerektiğinde ulusal ve uluslararası klinikler ve diğer organizasyonlarla işbirliği yapılması, Merkez faaliyetleri yolu ile kardiyovasküler hastalıklar alanındaki bilimsel çalışmalara katkı sağlanmasıdır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde halen mevcut olmayan bununla birlikte sürekli gelişmekte olan kardiyovasküler tıp alanındaki modern tanı ve tedavi yöntemlerinin Üniversiteye kazandırılması, geliştirilmesi ve uygulanması için eğitim olanakları sağlamak,

b) Kardiyovasküler tıp ile ilgili konularda araştırma ve uygulama projeleri planlamak uygulamak ve değerlendirmek,

c) Kalp damar hastalıklarının tanı ve tedavisi için mevcut sağlık hizmeti olanaklarına ilave sağlık hizmeti sunmak,

ç) Kardiyovasküler tıp alanı ile ilgili konularda ulusal ya da uluslararası kuruluşlarla bağlantılı olarak araştırma, uygulama ve eğitim projeleri yürütmek,

d) Kardiyovasküler tıp alanını ilgilendiren konularda Üniversite içindeki diğer birimlerde yürütülmekte olan faaliyetlerin geliştirilmesi için işbirliği yapmak, diğer birimlerle yeni faaliyetlerin işlerlik kazanması için öncülük etmek ve bunların koordinasyonunu sağlamak,

e) Necmettin Erbakan Üniversitesi ve diğer üniversitelerdeki fakülte, enstitü, meslek yüksek okulu ve merkezlerde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerine Merkezin faaliyet alanını ilgilendiren konularda uygulamalı çalışma olanağı sağlamak, araştırmacılara destek vermek,

f) Kalp ve damar hastalıkları ile ilgili cihaz, malzeme, bilgisayar yazılımı ve benzeri ARGE çalışmalarında kalite kontrolü ve üretim planlaması için eğitim, araştırma ve uygulama projeleri yürütmek,

g) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında yayınlar yapmak, yayınları desteklemek, veri bankası oluşturmak, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak,

ğ) Yurtiçinde ve yurtdışında üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri ve benzer birimler ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar düzenlemek,

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, kurs, yaz okulu ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve gerektiğinde katılanlara belge vermek,

ı) Kuruluş amacına uygun yurtiçi ve yurtdışı kuruluşları ile gerçek kişilerin istekleri üzerine etüt, proje, analiz ve benzer çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

i) Merkezin kuruluş amacına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından bir Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görevi Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Müdür yardımcısı Müdürün verdiği görevleri yapar. Görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre, yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Merkezi yönetmek,

c) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Yurtiçinde ve yurtdışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliğini sağlamak,

d) Çalışma gruplarında ya da araştırma projelerinde görev alacak elemanlar ile proje yürütücülerini belirlemek, görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversite öğretim üyeleri içerisinden Müdür tarafından önerilen beş aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye ile Müdür ve Müdür Yardımcısından oluşur. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmesi Müdürün görevlendirilmesini izleyen üç ay içerisinde sonuçlandırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kere toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

b) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

c) Merkez bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak,

ç) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek ve yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak,

d) Danışma Kurulunda saptanan görüş ve önerileri değerlendirerek hangilerinin uygulamaya koyulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna rapor vermek,

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre, telif ve patent hakları ile gelirlerin dağıtım şekillerini belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Ancak Rektör lüzum gördüğü hallerde başkanlık görevini geçici olarak Müdüre devredebilir. Danışma Kurulu; Rektör, Yönetim Kurulu üyeleri ve Rektör tarafından usulüne uygun olarak görevlendirilmiş diğer üyelerin katılımı ile oluşur. Diğer üyeler, bilimsel araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan veya sahip olduğu birikimlerle Üniversiteye katkı sağlayabilecek özellikte olan kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, en çok beş kişi olmak üzere üç yıllığına Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kuruluna seçilecek kişiler Üniversite içinden veya dışından olabilir.

(2) Danışma Kurulu üyeleri görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç iki ay içinde Rektörün başkanlığında toplanır ve aralarından bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki kere toplanır. Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin amacı ve görevleri kapsamına giren konularda kişisel görüşlerini Kurul toplantıları dışında da yazılı olarak Müdüre bildirebilirler.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 14 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.