5 Mart 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29998

YÖNETMELİK

Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2014 tarihli ve 29038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Iğdır Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Zorunlu veya seçmeli bir ders için, ilgili kurul kararı ile birden fazla grup oluşturulabilir. Ancak birden fazla grup oluşturulduğunda, bu gruplardaki öğrenci sayısı teorik derslerde yirmi beşten, uygulamalı derslerde ondan az olamaz. Bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi ve staj raporu değerlendirme ve benzeri eğitim-öğretim faaliyetleri için gruplandırma yapılırken öğrenci sayısına bakılmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/6/2014

29038