3 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29996

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO

MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK BÜROLARI

TESCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/3/2006 tarihli ve 26105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına “Kanununun” ibaresinden sonra gelmek üzere “32 nci ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “harita ve kadastro,” ibaresinden sonra gelmek üzere “geomatik,” ibaresi ile (f) bendine “belirten” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve hisse sahibi HKM’lerin isimlerinin yazıldığı” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ğ) İrtibat bürosu: SHKMMB tarafından hisse sahibi HKM sayısı kadar açılabilen ve İrtibat Bürosunun açıldığı ilçe idari sınırları içerisinde ikamet eden en az bir HKM’nin sürekli çalıştığı birimi,

h) Şube: SHKMMB tarafından hisse sahibi HKM sayısı kadar açılabilen ve Şubenin açıldığı ilçe idari sınırları içerisinde ikamet eden en az bir HKM’nin sürekli çalıştığı birimi,

ı) Mesleki Faaliyete Başlangıç Eğitimi: Yeni açılacak SHKMMB hisse sahibi HKM’ye yönelik, HKMO Yönetim Kurulu tarafından konusu, süresi ve ilkeleri belirlenen eğitimi,

i) Mesleki faaliyet denetimi: Oda tarafından, SHKMMB hissedarlarının meslek mensubu olup olmadığını, mesleğini serbest olarak yapma yetkisi bulunup bulunmadığını, meslekten süreli veya süresiz men edilme, disiplin cezası gibi sebeplerle herhangi bir kısıtlılığının bulunup bulunmadığını, sicil durumunu, HKMO tarafından düzenlenen TİP Sözleşmenin kullanılıp kullanılmadığını, TİP Sözleşmenin HKMO tarafından onaylanıp onaylanmadığını ve TİP Sözleşmede belirtilen hizmet bedelinin ücret tarifesine uygunluğunu denetlemeyi,

j) LİHKAB: Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarını,

k) Tescil Yenileme Kartı: İçeriği ve şekli HKMO Yönetim Kurulunca belirlenen SHKMMB’lerdeki hisse sahibi HKM’lerin isimlerinin yazıldığı ve her yıl onaylattığı belgeyi,

l) TİP Sözleşme: İçerikleri HKMO Yönetim Kurulunca belirlenen ve SHKMMB hisse sahibi HKM’ler tarafından üretecekleri hizmetler için kullanılacak HKMO’nun internet sayfasından üye şifresi ile alınan iş yapım sözleşmelerini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“HKMMH ile ilgili SHKM’lerin yapacağı veya organize edeceği işler; 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 28/7/2008 tarihli ve 2008/14001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tapu Planları Tüzüğü, 23/6/2005 tarihli ve 2005/9070 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği, 11/10/1993 tarihli ve 21725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik hükümleri ile diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler kapsamında tanımlanan ve aşağıda belirtilen işlerdir:”

“n) Kentsel dönüşüm uygulamalarında harita mühendislik hizmetleri.

o) Yapı aplikasyon projesi, uygulaması ve fenni mesuliyet hizmetleri.

ö) Sayısal arazi modeli üretimi, ortofoto görüntü ve ortofoto harita üretimi.

p) Uydu görüntülerinin işlenmesi ve analiz edilmesi.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) SHKMMB’lerin tescilleri sona erdirilmeden LİHKAB, LİHKAB’ların tescilleri sona erdirilmeden de SHKMMB kurulamaz. Anılan bürolarda kendi yetki alanı dışında işlem yürütülemez.

(5) SHKMMB adi ortaklık şeklinde bir araya gelen gerçek kişi ya da tüzel kişilerden oluşuyorsa HKMO’ya kayıt ve tescilinin yapılabilmesi için 6 ncı ve 8 inci maddelerde belirtilen koşullara uyulması zorunludur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki (4) numaralı alt bent ve aynı fıkranın (b) bendine aşağıdaki (3) numaralı alt bent eklenmiştir.

“4) Oda tarafından düzenlenecek Mesleki Faaliyete Başlangıç Eğitimine katıldığına dair belge.”

“3) Meslek İçi Eğitime Katılım Belgesi.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Şirket, SHKMMH yapmak üzere bir veya birden fazla HKM tarafından kurulur.

 (2) SHKMMB’nin TMMOB’ye bağlı diğer meslek odalarının üyesi mühendis, mimar ve şehir plancıları ile kurulması hâlinde, HKM’nin ya da HKM’lerin ortaklık hissesinin; şirket sermayesinin, ortakların bağlı olduğu meslek oda sayısına bölünmesiyle elde edilen orandan az olamaz. Bu durumda TMMOB üyesi ortaklar için ilgili odadan alınan üyelik belgesi de istenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bende aşağıdaki (5) numaralı alt bent eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendinin (3) numaralı alt bendine “belge” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya beyan edilen ortaklık hisse durumunun Odaca tespiti.” ibaresi eklenmiş ve aynı bende aşağıdaki (5) ve (6) numaralı alt bentler eklenmiştir.

“4) Birden çok ortaklı şirketlerde, hisse sahibi HKM’nin, SHKMMH’den sorumlu teknik müdür olduğunu da belirten Şirket Ana Sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.”

“5) Hisse sahibi HKM’lerin, Oda tarafından düzenlenecek Mesleki Faaliyete Başlangıç Eğitimine katıldıklarına dair belge,”

“5) SHKM ve SHKM’lerin Meslek İçi Eğitime Katılım Belgesi.”

“6) TMMOB’ye bağlı Oda üyesi ortaklar için ilgili Odadan alınan üyelik belgesi.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (b) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5) İrtibat bürosunda çalışan HKM için irtibat bürosunun açıldığı ilçe idari sınırları içerisinde alınmış ikametgâh belgesi.”

“6) SHKMMB şubesinde çalışan HKM için şubenin açıldığı ilçe idari sınırları içerisinde alınmış ikametgâh belgesi.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) HKMO, Odaya tescilli olsun ya da olmasın şirket ve bürolarda, ücretli çalıştırılan HKM’ye veya HKM’lere HKMO Asgarî Ücretinden daha az ücret ödenip ödenmediğini denetler. Bu denetim sonucunda ücretli çalıştırılanlar için HKMO Asgarî Ücretinden daha az ücret ödendiğinin tespit edilmesi durumunda, HKM’ye üyeliğine ilişkin belge verilmez.

f) HKMO, şube ve merkeze bağlı temsilcilikler, 17/2/2007 tarihli ve 26437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında gelişen ve değişen teknik ve teknolojilerin izlenmesi ve yeni yasal düzenleme ve uygulama standartlarının paylaşılması için her yıl en az bir meslek içi eğitim düzenler.

g) HKMO, yeni açılacak SHKMMB hisse sahibi HKM’lere yönelik, Mesleki Faaliyete Başlangıç Eğitimi düzenler.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h) bendine “HKMO’nun” ibaresinden sonra gelmek üzere “mesleki faaliyet” ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) SHKMMB’de hisse sahibi HKM’ler tescile ve tasdike konu olan teknik belgeleri imzalar. SHKM’lerin sorumluluğunda ücretli çalışan HKM’ler tescile ve tasdike konu belgelerin dışında kalan diğer teknik belgeleri imzalayabilirler.”

“ı) SHKMMB’lerin talebe bağlı üreteceği işler için, meslekî faaliyet denetimi hizmet karşılığı olarak Genel Kurul tarafından belirlenen maktu TİP Sözleşme bedeli uygulanır. İhaleli işler için ise Genel Kurul tarafından belirlenen maktu Mesleki Faaliyet Denetim bedeli uygulanır.”

“j) SHKM, HKMO tarafından düzenlenen meslek içi eğitimlerin en az birine katılmak zorundadır. SHKM, bağlı olduğu şube dışındaki şube ve merkeze bağlı temsilciliklerde düzenlenen eğitimlere de katılabilir.

k) SHKMMB’ler ücretli çalıştırdıkları HKM’ye veya HKM’lere HKMO Asgarî Ücretinden daha az ücret ödenmediğini SGK’den aldığı belge ile belgelendirir.

l) Yüklenilen işlerle ilgili TİP Sözleşme almayan ve mesleki faaliyet denetimini yaptırmayan SHKM’ler idari soruşturma yapılarak gerektiğinde Onur Kuruluna sevk edilir. İhaleli işlerle ilgili yapılan iş listesini süresi içerisinde Oda’ya bildirmeyen SHKM’ler idari soruşturma yapılarak gerektiğinde Onur Kuruluna sevk edilir.

m) SHKM, başka bir SHKM tarafından TİP Sözleşmesi imzalanan işi, tarafların izni olmadan üstlenemez.

n) SHKMMB tarafından yüklenilen ihaleli işler, aylık olarak ve izleyen ayın ilk haftasında liste halinde sorumlu HKMO temsilciliğine verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Yeniden başvuru hâlinde eski tescil numarası ile işlem yapılır.

ç) Genel Kurul tarafından belirlenen ceza uygulanarak tescil yenilemesi yapılır.”

“d) Takvim yılı içerisinde tescilini yenilemeyen SHKMMB’nin tescili takip eden yılın Ocak ayı sonunda HKMO Yönetim Kurulu kararıyla kapatılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tescile esas bilgi ve belgelerin HKMO’ya verilmesi aşamasında gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları saptanan, Tescil Belgesi ve Tescil Yenileme Kartı üzerinde herhangi bir değişiklik yapan, tescile esas koşullarda meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde HKMO’ya bildirmeyen SHKMMB’nin tescil belgesi iptal edilir ve hisse sahibi HKM’ler hakkında 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Onur kırıcı ve mesleği kötüye kullanma gibi durumu saptanan SHKMMH’yi yürütürken bu Yönetmelik hükümlerine ve yayınlanan ücret tarifesine uymayan, yüklenici olarak ihaleli aldığı işleri otuz gün içinde ilgili temsilciliğe bildirmeyen, talebe bağlı işlerde TİP Sözleşme düzenlemeyen ve düzenlenmiş sözleşmeyi HKMO’ya onaylatmayan, ihaleli işlerle ilgili yapılan iş listesini süresi içerisinde Odaya bildirmeyen, SHKMMH’nin meslekî faaliyet denetim işlerini yaptırmayan, üstlendiği işi yapmayan ya da eksik yapan, HKMO ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen hisse sahibi HKM’ler hakkında HKMO Yönetim Kurulunca Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“SHKM’nin vefatı halinde şirketin Oda’ya ilk tescilinde esas alınan Yönetmelikte asgari SHKM hisse oranının altına düşülmemek şartıyla tescili yenilenebilir.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/3/2006

26105