3 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29996

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünde avukat pozisyonlarına ilk defa atanacakların mesleğe alınma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Genel Müdürlük merkez teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek avukat pozisyonlarına ilk defa atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdür: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürünü,

b) Genel Müdürlük: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünü,

c) Giriş sınavı: Avukat alımı için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı,

ç) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,

d) KPSS (B): B grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) Kurum: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunu,

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

g) Sınav Komisyonu: Avukatlık giriş sınavı komisyonunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Giriş sınavı

MADDE 5 – (1) Genel Müdürlüğe ait avukat pozisyonlarına giriş sınavı ile atama yapılır. Giriş sınavı, pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uygun görülen tarihte sınav komisyonu tarafından yapılır.

(2) Avukat pozisyonlarına ilk defa atanacaklar, Genel Müdürlükçe belirlenecek asgari KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınarak yapılacak yazılı ve sözlü sınavla veya yine Genel Müdürlükçe belirlenecek asgari KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınarak yapılacak sözlü sınav ile alınırlar. Giriş sınavının, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak yapılmasına sınav komisyonunca karar verilir. 

(3) Sınav komisyonunca kararlaştırılması halinde yazılı sınav; klasik ve/veya test usulünde yapılabilir. Sınav komisyonu, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırabilir. Bu durumda sınava ilişkin hususlar, Kurum ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir.

Giriş sınavının duyurulması

MADDE 6 – (1) Giriş sınavının şekli, katılma şartları, ilk ve son başvuru tarihi, istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, başvuru yeri, sınavın yeri ve zamanı, KPSSP3 asgari puan, atama yapılması planlanan pozisyon sayısı ve pozisyon sayısının kaç katı adayın sınava çağrılacağı, pozisyon sınıfı ve derecesi ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce, Resmî Gazete’de ilan vermek ve Devlet Personel Başkanlığı ile Kurum internet sitelerinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Giriş sınavı duyurusunda sınav takvimine de yer verilir.

Giriş sınavı başvuru şartları 

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, sadece sözlü sınavının yapılmasının kararlaştırılması halinde KPSSP3 puan türünden, giriş sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.

ç) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

d) Sağlık açısından görevini devamlı yapmaya engel bir akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyanı.

Giriş sınavı başvuru işlemleri ve sekretarya hizmetleri

MADDE 8 – (1) Giriş sınavı başvurusu, şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.

(2) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Kurumdan veya Kurum internet sitesinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

b) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği.

c) Üç adet vesikalık fotoğraf.

ç) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

d) Özgeçmiş.

(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Kurumca da onaylanabilir.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Kurum İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına ulaşmış olması gerekir.

(5) Bu Yönetmelikte yer alan sınav ve sınav komisyonuna ilişkin sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Yapılan başvurular, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca incelenerek, giriş sınavı koşullarını taşıyan adaylarla ilgili olarak, ilanda belirtilen son başvuru günü mesai bitiminde, toplam başvuru sayısını ve son aday numarasını da belirleyen bir tutanak düzenlenir.

(2) Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca KPSS sonuç belgeleri teyit edilen ve aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. Puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Kurum internet sitesinden sınavdan en az beş gün önce duyurulur. Sıralamaya giren adaylara başvuru sonuçları yazılı veya elektronik ortamda ayrıca bildirilir.

Sınav komisyonu

MADDE 10 – (1) Sınav komisyonu, Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; 1 inci Hukuk Müşaviri ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı, hukuk müşavirleri arasından Genel Müdürce belirlenecek iki üye olmak üzere toplam beş asıl üyeden oluşur. Ayrıca İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından bir şube müdürü ile hukuk müşaviri veya avukat olarak görev yapanlar arasından birer olmak üzere üç yedek üye tespit edilir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle sınav komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler sınav komisyonuna katılır.

(2) Sınav komisyonu başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin,  üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

Sınav komisyonunun görevleri

MADDE 11 – (1) Sınav komisyonu, giriş sınavı ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Sınav komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Sınav konuları

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav konuları şunlardır:

a) Anayasa Hukuku.

b) Medeni Hukuk.

c) Borçlar Hukuku.

ç) Medeni Usul Hukuku.

d) Uluslararası Hukuk.

e) İdare Hukuku.

f) İdari Yargılama Hukuku.

g) Ceza Hukuku.

ğ) Ceza Usul Hukuku.

h) İcra ve İflas Hukuku.

ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku.

i) İnsan Hakları Hukuku.

j) Ticaret Hukuku.

(2) Sınav komisyonu gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla ilave konular da belirleyebilir.

(3) Sınav sorularının hangi konu veya alt konulardan oluşacağı sınav ilanında duyurulur.

Yazılı sınav

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavın Kurum tarafından yapılması halinde sınav soruları, sınav komisyonu tarafından hazırlanır. Sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır. Soruların hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizliliğe riayet edilir.

(2) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(3) Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste, sınav değerlendirmesinin neticelendiği günü takip eden beş iş günü içinde Kurumun internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Yazılı sınavda başarılı olan adaylara yazılı veya elektronik ortamda ayrıca bildirim yapılır.

Sözlü sınav

MADDE 14 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde sözlü sınava, 70 ve üzeri puan alan tüm adaylar çağrılır. Sadece sözlü sınav yapılması halinde ise KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının en fazla beş katı kadar aday sınava çağrılır. KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınava girme hakkını kazananların sözlü sınava girecekleri yer, gün ve saati sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Kurum internet sitesinde duyurulur.

(3) Sözlü sınavda adaylar;

a) 12 nci maddede belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

(4) Adaylar, sınav komisyonu üyeleri tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi ve ilanı

MADDE 15 – (1) Sınav komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak, sınavın sadece sözlü olarak yapılması halinde sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak başarı puanını tespit eder ve nihai başarı sıralamasını yapar. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir. Sınav puanlarının eşit olması durumunda sınav ilanında belirtilen KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısını aşmayacak kadar asıl aday ile ilanda belirtilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir.

(2) İlanda belirtilen kadro sayısı dikkate alınarak başarı sıralamasına göre hazırlanan liste Genel Müdür onayına sunulur ve Genel Müdürün onayladığı başarı listesi sözlü sınavın neticelendiği günü takip eden beş iş günü içinde Kurum internet sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır.

(3) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca saklanır.

(4) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonra yapılacak sınavlar yönünden kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 16 – (1) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak sınav komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren sınav komisyonunca en fazla yedi iş günü içerisinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avukat Pozisyonlarına Atanma ve Bildirim

Atanmadan önce istenecek belgeler

MADDE 17 – (1) Avukatlık giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

b) Avukat olarak atanmaya engel nitelikte adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı.

c) Sağlık açısından görevini devamlı yapmaya engel bir akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyanı.

ç) Dört adet vesikalık fotoğraf.

d) Mal bildirimi.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(3) Adayların askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğu idare tarafından yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edilir.

Avukat pozisyonlarına atanma

MADDE 18 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre otuz gün içerisinde avukat olarak atanır.

(2) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(3) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.

(4) Atamaları yapılanlardan, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü madde hükümlerinde belirtilen süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

(5) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrada sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, sınavı kazananlara ilişkin listenin ilan edildiği tarihten itibaren 6 ay içinde başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 19 – (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Bildirim

MADDE 20 – (1) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Personel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Kanun ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü yürütür.