2 Mart 2017 Tarihli ve 29995 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Uşak Üniversitesi Kültür ve Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

ANA STATÜ

—  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Anastatü

 

GENELGELER

—  Anayasa Değişikliği Halkoylaması ile İlgili 2017/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

––  Yurt Dışında Görevli Kamu Personelinin İzinlerinin Durdurulması ile İlgili 2017/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  2017 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2017 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2017 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2017 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

––  Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 18/1/2017 Tarihli ve E: 2015/42, K: 2017/8 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri