2 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29995

ANA STATÜ

Millî Eğitim Bakanlığından:

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI

ANASTATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANASTATÜ

MADDE 1 – 22/3/1995 tarihli ve 22235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünün 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Anastatü Sandığın organlarının teşekkülüne, görev ve yetkilerine, Sandığın idaresi ve işleyişine, denetimine, Sandık personelinin atanma şekillerine, üyelikler ile ilgili düzenlemelere, üyelere yapılacak yardımlara ve Sandığın menkul ve gayrimenkulleri ile nakitlerinin ne şekilde değerlendirileceğine dair hususları ihtiva eder.”

MADDE 2 – Aynı Anastatünün  4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Anastatüde geçen;

a) Bağlı Birim: Üyelerine belirli bir ücret karşılığı hizmet vermek üzere Sandık tarafından açılacak sağlık ve sosyal amaçlı tesisleri,

b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

c) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

ç) Denetleme Kurulu: Anastatüde belirlenen esaslar doğrultusunda Sandığın gelir ve giderleri ile hesaplarını incelemek üzere seçilenleri,

d) Genel Müdür: Bu Sandığın Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının Genel Müdürlüğünü,

f) İşletme: Sandığın gelirlerinin nemalandırılması için kâr amacı ile açacağı müessese ve tesisler ile Sandığın kurduğu veya kuracağı, ortak olduğu veya olacağı ticari amaçlı şirketleri,

g) Personel: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü merkez ve bağlı birimleri ile işletmelerde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde, çalışan belirli/belirsiz süreli sözleşmeli personeli,

ğ) Sandık: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığını,

h) Tebliğler Dergisi: Millî Eğitim Bakanlığınca çıkartılan yayın organını,

ı) Temsilciler Kurulu: Temsilci üyelerden oluşan genel kurulunu,

i) Üye: Sandığa aidat ödeyenleri,

j) Yardımlar: Sandık Yönetim Kurulunca belirlenen ve Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanan usul ve esaslara göre üyelere yapılan ödemeleri,

k) Yönetim Kurulu: Temsilciler Kurulunca Sandığı yönetmek üzere seçilenleri,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Anastatünün 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Temsilciler Kurulu, İlçe Temsilcilerinin kendi aralarından seçtikleri temsilcilerden meydana gelir.

a) Seçimler; illerdeki Sandık üyelerinin sayıları esas alınarak yapılır. Üye Sayısı 2.000’e kadar (2.000 dahil) olan illerde 2; 2.000’den 5.000’e kadar (5.000 dahil) olan illerde 3; 5.000’den fazla üyesi bulunan illerde 4 kişi hesabıyla Temsilciler Kurulu üyesi seçilir.

b) Temsilciler Kurulu, altı yılda bir yenilenir. Temsilciler Kurulu olağan olarak her yıl Nisan veya Mayıs ayı içerisinde toplanır. Toplantı tarihi, yeri ve gündemi Yönetim Kurulunca belirlenir ve en az on beş gün önce üyelere duyurulur.

c) Gerektiğinde Millî Eğitim Bakanı veya Temsilciler Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun yazılı talebi ile lüzumu halinde Yönetim Kurulunun doğrudan veya Denetleme Kurulunun Yönetim Kurulundan yazılı olarak istemesi üzerine Temsilciler Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır.

ç) Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar Kurula, Millî Eğitim Bakanı, bulunmadığı takdirde sıra ile Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanlık Divanı bir başkan ile üç katip üyeden oluşur.

d) Kurul, üye tam sayısının en az yarısından bir fazlası ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(2) Temsilciler Kurulu üyeliğine seçildikten sonra, Üyelik kapsamındaki görevinden ayrılanlar ile askerlik nedeniyle silah altına alınanların olayın gerçekleştiği tarih itibariyle; TBMM üyeliğine veya Belediye Başkanlığına seçilenlerin ise mazbatalarını aldıkları tarih itibariyle üyelikleri sona erer. Bunların yerine seçildikleri İl’deki en çok oyu alan birinci sıradaki, kalan süreyi tamamlamak üzere Temsilciler Kurulu Üyeliğine getirilir.

(3) Temsilciler Kurulu üyelerinin seçimi ile ilçe ve il temsilcilerinin seçilme usul ve esasları hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Anastatünün 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek, başkan ve üyelerin alacakları aylık huzur haklarını tespit etmek,”

MADDE 5 – Aynı Anastatünün 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; 

a) Temsilciler Kurulu üyeleri arasından aday olan veya aday gösterilenler arasından 3  asıl, 3 yedek üye,

b) Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında fiilen çalışan personelden Bakanın göstereceği 4 aday arasından 2 asıl, 2 yedek üye,

c) Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında fiilen çalışan, maliye, hukuk, işletme, iktisat ve denetim alanlarında ihtisas sahibi, tecrübeli ve yüksek öğrenimli olanlardan, Bakanın göstereceği 4 aday arasından 2 asıl, 2 yedek üye,

olmak üzere, Temsilciler Kurulunca gizli oyla seçilen toplam 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi 3 yıldır.

(3) Yönetim Kurulu üyeleri arasından gizli oyla bir başkan ve bir başkan vekili ile imza yetkili bir üye seçilir.

(4) Başkanın mazeretli olduğu hallerde Sandığı ve Kurulu vekili temsil eder.

(5) Temsilciler Kurulu tarafından Yönetim Kuruluna bu maddede belirtilen şekilde seçilecek üyelerden, en çok oy alanlar asıl, diğerleri yedek üye olarak belirlenir.

(6) Toplantı yeter sayısı 5 (Beş), karar yeter sayısı 4 (Dört) tür.

(7) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Gerekli görüldüğü takdirde başkan tarafından önceden belirtilen günler dışında da toplantıya çağrılabilir.

(8) Yönetim Kurulu toplantılarına; sıhhi izinli olma dışında arka arkaya iki, bir yılda toplam beş defa katılmayan üye ile askerlik görevini ifa etmek üzere görevinden ayrılan veya üç aydan fazla süreli yurt dışı görevine atanan/görevlendirilenler ile Sandık üyeliği kapsamı dışında bir göreve atananların, TBMM üyeliğine ve Belediye başkanlığına seçilenlerin, Bakanlık kontenjanından seçilen üyenin emekli olması halinde, Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.

(9) Yönetim Kurulu Üyelerinin asli görevlerinden dolayı, taksirli suçlar hariç olmak üzere; her ne surette olursa olsun mahkûmiyet cezası, ücret kesme, maaş kesilmesi veya aylıktan kesme cezası almaları halinde üyelikleri sona erer.

(10) Ayrılan veya üyeliği sona eren asil üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere kendi grubunun ilk sırasındaki yedekleri alınır. Süresi dolan üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.

(11) Seçilen Yönetim Kurulu Başkanı, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla yolluksuz ve yevmiyesiz olarak görev yaptığı sürece asli görev yerinden görevli-izinli sayılır.

(12) Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Toplantılarına katılmak üzere asli görevlerinden ayrı kaldığı sürece görevli-izinli sayılırlar.”

MADDE 6 – Aynı Anastatünün 9 uncu maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Sandık personelinin atanmasına karar vermek,”

MADDE 7 – Aynı Anastatünün 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Denetleme Kurulu, İl Temsilcileri arasından, Temsilciler Kurulu tarafından gizli oyla 3 yıl süreyle seçilen 1 asil ve 1 yedek üye ile Milli Eğitim Bakanı tarafından gösterilecek maliye, hukuk, işletme, bankacılık sahalarında ihtisas sahibi, tecrübeli, yüksek öğrenimli 4 adaydan 2 asil, 2 yedek üye Temsilciler Kurulunca seçilir, toplam 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

(2) Denetçiler aralarında bir başkan seçerler. Başkanın vereceği görevleri ayrı ayrı veya müştereken yaparlar.

a) Denetçi olarak seçileceklerde, taksirli suçlar hariç olmak üzere, her ne surette olursa olsun mahkûmiyet cezası, ücret kesme, maaş kesilmesi veya aylıktan kesme cezalarından daha üst bir disiplin cezası almamış olması şartı aranır.

b) Temsilciler Kurulu Üyeleri arasından seçilen denetçinin, Sandık üyeliğinin sona ermesi halinde, denetçilik görevleri sona erer. Bunların yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yedekleri getirilir. Süresi dolan denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür.”

MADDE 8 – Aynı Anastatünün 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Genel Müdürlük, Sandık Genel Müdürü ile ihtiyaca göre sayıları tespit olunacak genel müdür yardımcıları, büro personeli ve yardımcı hizmetlerden oluşur.

a) Genel Müdür ve yardımcılarının işletme ekonomisi, maliye, hukuk, bankacılık ve muhasebe alanlarında ihtisas ve tecrübe sahibi ve yüksek öğrenim görmüş olmaları zorunludur.

b) Genel Müdür, işletme ekonomisi, maliye, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından  mezun olanlar arasından Yönetim Kurulunca atanır.

c) Genel müdür yardımcıları, (b) bendindeki şartlara haiz kişiler arasından Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile atanır.

ç) Avukat, Kontrolör ve Müdür unvanlı kadrolara atanacak personelin, görev alanları ile ilgili olarak ihtisas sahibi olması esastır.”

MADDE 9 – Aynı Anastatünün 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Sandık çalışanlarının hizmete alınmalarında aranacak nitelikler ve şartlar, uymak zorunda oldukları kurallar, yükselme ve tecziye şekilleri Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

a) Sandık personeli görevlerini; Genel Müdürün emri altında, Kanun, bu Anastatü ve yönetmeliklerle, Yönetim Kurulu kararlarına göre yerine getirir.

b) Genel müdür yardımcıları, muhasebe müdürü veya muhasebeciler her türlü ödeme ve hesap işlerinden dolayı birlikte sorumludurlar.

c) Sandık çalışanları kendilerine tevdi olunan nakit, kıymetli evrak, ayniyat ve yayınları iyi muhafazaya mecbur ve bunların kayıtlarından sorumludurlar.

ç) Kendi kusurlarıyla doğacak olan zararları tazmin edecekleri gibi ayrıca haklarında kanuni takibat yapılır.

d) Sandığın hesap dönemi takvim yılıdır.”

MADDE 10 – Aynı Anastatünün 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Sandık üyelerine aşağıda belirlenen hallerde sosyal muhtevalı yardımlar yapılır.

a) İkraz, 

b) Evlenme Yardımı,

c) Doğal Afet Yardımı,

ç) Şehit Yardımı,

d) Emeklilik Yardımı,

e) Cenaze Yardımı,

yukarıda sayılan yardımlar, Sandık hükmi şahsiyetinin mali imkânları ölçüsünde her yıl, yıllık kesin hesap ve bütçe durumlarına bakılarak gerçekleştirilir.

(2) Yardımlara nasıl hak kazanılacağı, yardım miktarı, müracaat şekli, ibrazı gereken belgeler özel bir yönetmelikle tespit olunur.” 

MADDE 11 – Aynı Anastatünün 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Sandığın idari ve mali işlemleri Bakanın gerekli görmesi halinde Bakanlıkça denetlenebilir.

a) Sandık Denetçileri, ayrıca bu denetimin bağımsız denetim kurumları, Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından da yapılmasını isteyebilir.

b) Sandık Kontrolörleri Yönetim Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda idari ve mali işlerde denetim yaparlar.

(2) Kontrolörlerin çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir.”

MADDE 12 – Aynı Anastatünün 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Maarif Vekâleti bütçesinden maaş alan kadrolu ilkokul öğretmenleri, ilkokul yardımcı ve stajyer öğretmenleri, yetiştirme yurtları öğretmenleri, arızalı çocuklara ilk tahsillerini veren müesseselerin öğretmenleri, maarif müdürleri, ilköğretmen müfettiş ve denetmenleri, uygulama okulu öğretmenleri, ilköğretim umum müdürlüğü ve maarif müdürlüklerinde vazifeli memurlar ve Sandık işlerinde çalışanlar Sandığa azadırlar.

Ayrıca; 4/B statüsünde yukarıda sayılan görevlere atananlar da Sandığa üyedirler.

a) Sandık üyesi iken 120 ay aidat ödemiş olanlardan emekliye ayrılanlar isterlerse üyeliklerini devam ettirebilirler.

b)  Sandık üyesi iken 1/6/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde üyelik kapsamı dışında bir başka göreve atananlar istemeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler. 

(2) Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olup ve üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlara,

a) Sandık üyesi iken Sosyal Güvenlik Kurumundan malûlen emekli olanlara üyelik sürelerine bakılmaksızın,

b) Sandık üyesi iken vefat edenlerin üyelik sürelerine bakılmaksızın, kanuni varislerine,

c) Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erip, aidat iadelerini almayanların vefatı halinde bu üyelerin kanuni varislerine,

ilgili mevzuata göre belirlenecek usul ve esaslara göre emekli yardımı yapılır.

(3) Üyelikleri sona erenlere, 120 ayını doldurmadan emekli olanlara ve daha önce emekli yardımı almış olanlara; ödemiş oldukları aidatlar, ödendiği tarihler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek yasal faizi ile birlikte kendilerine iade edilir.”

MADDE 13 – Aynı Anastatünün 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) Sandık üyeleri İl Temsilcileri vasıtası ile Sandığı temsile ve Sandık işlerini görmeye yetkili olan kimselerden işlerin gidişi veya muayyen bazı işler hakkında bilgi isteme hakkına haizdir.”

MADDE 14 – Aynı Anastatünün 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Sandığın sosyal yardım amacıyla girişeceği faaliyetler ile açacağı tesisler, Kanunda belirtilen esaslar dışına taşamaz.

(2) Sandığın ticari faaliyetleri iktisadi işletmeleri, iştirakleri ve şirketleri tarafından yürütülür.

(3) Sandığın alım, satım gibi hukuki ve mali muameleleri ita, tahakkuk ve tediye işleri, Türk Ticaret Kanununda tedbirli ve basiretli tacir için öngörülen hükümler dikkate alınarak hazırlanan bir yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 15 – Aynı Anastatünün geçici madde 1, 2 ve 3’ü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, geçici madde 4 ve 5 yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren, 4 yıl süreyle seçilen mevcut İlçe ve İl Temsilcilerinin görev süreleri 6 yıla çıkarılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin görev süresi 2 yıldır.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Yeni yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar eski yönetmeliklerin bu Ana Statüye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

MADDE 16 – Bu Anastatü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Anastatü hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.