2 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29995

YÖNETMELİK

Avrasya Üniversitesinden:

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/12/2013 tarihli ve 28841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Önlisans ve lisans programlarında yer alacak zorunlu, üniversite seçmeli ve bölüm seçmeli dersler, derslerin saatleri, kredileri, AKTS kredileri, önkoşulları, seçmeli derslerin kontenjanları ve varsa diğer şartları ilgili kurulca belirlenir ve Senatonun onayı ile uygulamaya konulur.”

“(5) İlgili kurulun kararı, Senato ve Mütevelli Heyetinin onayı ile yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimine ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre Senatoca düzenlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İlk kayıt işlemleri ilan edilen tarihler arasında, ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin işlemler adayın beyanına dayanılarak yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası, dördüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri ile aynı maddenin onikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenci kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,  ilk iki yarıyıl derslerine Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemi tarafından otomatik olarak yazılır. Seçmeli dersler ise öğrenci tarafından seçilir ve danışman tarafından onaylandıktan sonra sisteme işlenir. İlk iki yarıyılın kredi miktarı 60 AKTS’yi geçemez.”

“a) AGNO 2.00’den küçük ise öğrencinin ders yükü 30 AKTS’den fazla olamaz. Bu öğrenciler öncelik başarısız ve alınmamış alt yarıyıl derslerinde olacak şekilde derse yazılırlar.

b) AGNO 2.00’den büyük ve 3.00’ten küçük ise öğrencinin alabileceği azami ders yükü 40 AKTS’dir. Fakat öğrenci en fazla bulunduğu yarıyılın normal iş yükü karşılığı AKTS kredilik yeni derse (evvelce hiç almadığı cari dönem derslerine) yazılabilir.

c) AGNO 3.00 veya daha büyük ise öğrencinin alabileceği azami ders yükü 45 AKTS’dir. Öğrenci isterse 45 AKTS’nin tamamına kadar yeni derse, üst yarıyıl dersleri dahil, yazılabilir.

ç) Son yarıyılda alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölüm veya programdan mezun olabilmek için iki dersi daha kalan öğrenci, 60 AKTS sınırını aşmamak şartıyla, bu iki derse de yazılabilir.”

“(12) Belirlenen süre içinde kayıt yenileme işlemini yaptıramayan öğrencilerin başvurmaları halinde durumları ilgili yönetim kurulunca incelenip mazeretleri geçerli görülenlerin kayıtları yapılır. Bu öğrencilere hızlandırılmış ders paket programları uygulanabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yarıyıl/dönem sonu, yaz öğretimi, mezuniyet ve mazeret sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez ve bu sınavlara girmeyen öğrenci sıfır (0) almış kabul edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(ç) Kendi isteği ile kaydının silinmesini isteyen öğrencinin, yazılı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması,”  

“(2) Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra, öğrencinin kaydının silindiği Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili dekanlık veya müdürlüğe bildirilir. Kaydı silinen öğrenciye, durumunu gösteren bir belge ve lise diplomasının aslı verilir. Diplomanın tasdikli örneği ile kayıtta alınan diğer belgeler öğrenciye geri verilmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran ya da kaydını yenileyen öğrenciye, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından üzerinde geçerlik süresi belirtilmiş olan fotoğraflı kimlik kartı verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Öğretim yılı, on dört hafta süreli güz ve bahar yarıyılından oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu süreye dâhil değildir.

(2) Senatonun ve Mütevelli Heyetinin onayı ile öğretim yılına ilave olarak yaz öğretimi açılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onbir ve onikinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(9) Bir öğrencinin normal ders yükü 30 AKTS’dir.

(10) Bir programın ilk yılındaki birinci veya ikinci yarıyılı ilk kez okuyan öğrenciler, 30 AKTS’yi aşamaz. En çok iki yarıyıl içinde mezun olabilecek öğrencilerin ders yükleri AGNO koşuluna bakılmaksızın danışmanın önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından 45 AKTS’ye çıkarılabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Daha önceki yarıyıllarda alınıp başarısız olunan dersleri bırakamazlar veya bu derslerden çekilemezler.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onbirinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde kullanılacak sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınavlar, yıl/yarıyıl sonu sınavı, mezuniyet ders sınavı, muafiyet sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı gibi çeşitli türlerde yapılabilir. Sınavların hazırlanış ve uygulanış biçimlerine ilişkin hususlar Senato tarafından düzenlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir öğrencinin mutlak başarı puanı, o derse ait dönem içi notu ile yarıyıl sonu puanının, belirli oranlarda katkısından oluşur. Yarıyıl içi notunun ağırlığı %40 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı %60’tır. Uygulamalı ve teorik ağırlık taşıyan derslerde sınavlar %50 teori ve %50 uygulama olacak şekilde yapılabilir.”

“(4) Harf notları, öğretim elemanı tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verildiği anda kesinleşir. Bundan sonra notlar ilan edilir. Yarıyıl sonu sınavlarını izleyen haftanın son iş gününe kadar harf notları ile ilgili işlemlerin tamamlanması gerekir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) ANO hesabında, öğrencinin her yarıyıl aldığı derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait AKTS kredileri çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve AKTS kredileri toplamına bölünür.

(2) AGNO hesabında, ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait AKTS kredileri çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve bu toplam, AKTS kredi toplamına bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Mezun olmak için tek dersi kalan öğrenciye tek dersten sınav hakkı verilir. Tek ders sınavına girecek öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen süre içinde yazılı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekir. Tek ders sınavı, dersin sonucunun ilanından sonraki on beş işgünü içinde yapılır. Ara sınavlar ve dönem sonu sınavı gerektirmeyen dersler için bu sınav hakkı verilmez.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mezuniyet şartlarını sağladıkları halde not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurmaları halinde, öğrenimlerine ders alarak devam edebilirler.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversiteye kayıt sırasında bildirilen adreste veya e-posta adresinde yapılan değişikliği, ilgili birime yazılı olarak bildirmeyen, yanlış ya da eksik bildiren öğrencilerin mevcut adres veya e-posta adreslerine gönderilen tebligat kendilerine yapılmış sayılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Derse yazılımda istisna

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 15 inci maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/12/2013

28841

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/3/2014

28953