28 Şubat 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29993

YÖNETMELİK

Sayıştay Başkanlığından:

SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2015 tarihli ve 29449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 14 üncü maddede öngörülen toplam hizmet sürelerine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin iki numaralı alt bendinde sayılan unvanlara veya daha alt görevlere, yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (f) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Görevde yükselme: Başkanlıkta 657 sayılı Kanuna tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,”

“ç) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacağı yazılı ve sözlü sınavı,”

“d) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,”

“f) Müdür: Personel ve eğitim müdürü, mali işler müdürü, genel yazı işleri müdürü, yayın işleri müdürü, idarî işler müdürü, arşiv müdürü, yazı işleri müdürü, kütüphane müdürü, teknik hizmetler müdürü, ilam müdürü ile Sayıştay Başkanlığının kadro cetvelinde yer alan müdür unvanlı diğer kadroları,”

“ğ) Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliği suretiyle atanacakların tabi tutulacağı yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.”

MADDE 5  – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az altmış tam puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit ve ilan edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolara, bu unvanları en az orta öğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen kurumlara yaptırılacak unvan değişikliği yazılı sınavı ile kurum tarafından yapılacak sözlü sınav sonucundaki başarı puanına göre oluşturulan sıralama uyarınca gerçekleştirilir. Unvan değişikliği sözlü sınavına ilişkin esaslar ilanda belirtilir.”

“(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.”

“(5) Unvan değişikliği yazılı sınavında yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Yönetim hizmetleri grubu:

1) Müdür kadrosuna yapılacak atamalarda;

-En az dört yıllık yüksek öğretim mezunu olmak,

-En az iki yılı Sayıştayda mühendis, sivil savunma uzmanı, koruma ve güvenlik amiri, şef, tekniker,  koruma ve güvenlik şefi veya programcı kadrolarında olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak.

2) Koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik şefi kadrosuna yapılacak atamalarda;

-En az iki yıllık yüksek öğretim mezunu olmak,

-En az iki yılı Sayıştayda koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,

-İlgili mevzuatında belirtilen diğer şartları taşımak.

3) Şef kadrolarına yapılacak atamalarda;

-En az iki yıllık yüksek öğretim mezunu olmak,

-En az iki yılı Sayıştayda kütüphaneci, tekniker, teknisyen, biyolog, diyetisyen, hemşire, laborant, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, programcı yardımcısı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf, mutemet, santral memuru, ambar memuru, memur kadrolarında olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak.

b) Savunma hizmetleri grubu:

1) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

-En az dört yıllık yüksek öğretim mezunu olmak,

-En az iki yılı Sayıştayda şef, koruma ve güvenlik amiri, koruma güvenlik şefi kadrolarında olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak.

c) İdarî hizmetler grubu:

1) Programcı yardımcısı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, daktilograf, mutemet, santral memuru, ambar memuru ve şoför kadrolarına yapılacak atamalarda;

-En az orta öğretim mezunu olmak,

-En az iki yıl Sayıştayda hizmeti bulunmak,

-Programcı yardımcısı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadroları için Başkanlıkça veya Başkanlığın uygun gördüğü kuruluşlarca açılan bilgisayar kurslarına katılıp başarı göstermek,

-Şoför olarak atanabilmek için ayrıca en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

2) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda;

-En az orta öğretim mezunu olmak,

-En az iki yıl Sayıştayda hizmeti bulunmak,

-İlgili mevzuatında belirtilen diğer şartları taşımak.

(2) Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra belirli bir yardımcılık süresini müteakiben yeterlilik sınavı sonrasında  mali hizmetler uzmanı unvanını ihraz etmiş olanlar görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın müdür kadrolarına atanabilirler.

(3) Unvan değişikliği suretiyle atanacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Mühendis, avukat, istatistikçi, programcı, kütüphaneci, biyolog, diyetisyen, hemşire, laborant, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, tekniker, teknisyen kadrolarına unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için bu unvanları gerekli meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş olmak.

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için ayrıca avukatlık ruhsatına sahip olmak.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Birim Başkanı unvanlı kadrolardan müdür kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/8/2015

29449