28 Şubat 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29993

YÖNETMELİK

Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/4/2014  tarihli ve 28962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“h) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik öğrenim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere unvan değişikliği suretiyle atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 5/A maddesi eklenmiştir.

“Sınav şartı

MADDE 5/A – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müdür kadrosuna atanacaklardan yazılı” ibaresi “Yazılı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurul intranet veya internet sayfasında ilan edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere,” ibaresi ve “yazılı” ibaresi ile aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Unvan değişikliği yazılı sınavları, Başkanca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Kurulda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/4/2014

28962