26 Şubat 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29991

YÖNETMELİK

Uludağ Üniversitesinden:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetimine, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetimine, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ULUSEM): Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Uludağ Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Uludağ Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Uludağ Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin hayat boyu öğrenme temel değeri çerçevesinde; eğitim, öğretim ve araştırmalar yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında verilecek eğitim/sertifika programları düzenlemek ve bu çerçevede Üniversite içinden veya çeşitli kurumlar tarafından yetkilendirilen sınavları gerçekleştirmek, enstitülerde bulunan mevcut yüksek lisans ve doktora programları haricinde inter disipliner yüksek lisans ve doktora programları teşvik etmek suretiyle Üniversitenin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla Üniversite bünyesinde oluşturulan bilgi ve deneyimleri toplumla paylaşmak ve toplum yararına sunmak.

b) Kamu kurumları, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları her türlü alanda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar planlamak, düzenlemek veya düzenletmek.

c) Rektörlüğe bağlı bölümlerde bu amaçla yürütülen her türlü etkinliğin koordinasyonunu sağlamak.

ç) Üniversite ile iş dünyası arasındaki işbirliği kapsamında şirket sahiplerine, yöneticilerine ve çalışanlarına yönelik, eğitim programları hazırlamak veya eğitim danışmanlığı sunmak ya da sunulmasına aracılık etmek.

d) Fakülte ya da meslek yüksekokulu bölümlerinin ve programlarının bağlantılı olduğu konularla ilgili öğrencilerin yetişmesini sağlamak ve bu konuda Merkeze sunulan programların yürütülmesine aracılık etmek.

e) Fakülte ya da meslek yüksekokullarda yer alan bölümlere ve programlara destek olacak alanlarda yapılacak sertifika programları ile öğrencilere disiplinler arası beceriler kazandırmak.

f) Enstitülerde interdisipliner yüksek lisans ve doktora programları için anabilim dalı açılmasını teşvik etmek ve sonrasında interdisipliner yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasını koordine etmek.

g) Yapılacak bilimsel, sosyal ve kültürel ve benzeri alanlarda projeler hazırlamak ve bu projelerde personel istihdam edilmesini sağlamak.

ğ) Hayat boyu öğrenme çerçevesinde eğitim programları düzenlemek ve bu programların düzenlenmesine aracılık etmek.

h) Faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, onlar için projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, taraflar adına ihalelere katılmak, sözleşmeler yapmak ve yükümlülük altına girmek.

ı) Farklı şehirlerde Merkeze ait şubeler veya eğitim, danışmanlık ve benzeri birimleri açmak.

i) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile Merkezin amaçlarına uygun iş birliği yapmak.

j) Faaliyet alanları ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti vermek veya almak.

k) Gelen talepler çerçevesinde genel katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek.

l) Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim veya karma eğitim yoluyla her yaş ve gruba yönelik akademik olmayan eğitim programları sunmak.

m) Ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırmaları organize etmek veya ettirmek.

n) Ara eleman yetiştirmeye yönelik kurslar açmak veya uzaktan ya da yüz yüze her tür yöntemle eğitim hizmeti sunmak.

o) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Üniversitede iş yeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda istenen eğitimleri vermek, eğitime katılanlara eğitim katılım belgesi düzenlemek, konuyla ilgili yayın hazırlamak veya danışmanlık yapmak.

ö) Ulusal ve uluslararası belgelendirme sertifikasyonu eğitimlerini yüz yüze veya uzaktan erişimli olarak düzenlemek, bu eğitimlerle ilgili sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

p) Ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimlerini yüz yüze veya uzaktan erişimli düzenlemek, bu eğitimlerle ilgili sınavlar yapmak, başarı belgesi, sertifika, sertifika ve katılım belgesi vermek.

r) ISO 17024 şartlarına, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından öngörülen akreditasyon gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslarla uyumlu olarak ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, bu eğitimlerle ilgili sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

s) Ulusal ve uluslararası her türlü eserlerin süreli-süresiz basım ve yayımını her türlü yöntem ile yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak.

ş) Gerek görüldüğü durumlarda eğitim, sertifika ve benzeri programları Bologna sürecine uyumlu Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) temelli kredi sistemine uygun olarak gerçekleştirmek, ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterlilikleri tanımak.

t) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, eğitim, belgelendirme, basın-yayın, danışmanlık ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, ortak veya onlar adına eğitim, proje, danışmanlık, sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri her türlü organizasyonu gerçekleştirmek ya da bunların gerçekleştirilmesine aracılık etmek.

u) Düzenlenen eğitimlerde memnuniyet tespitine ilişkin katılımcılara yönelik anketler yapmak ve bunların sonuçlarını değerlendirmek.

ü) Birimle ilgili döner sermaye üzerinden sözleşmeli personel istihdam talebinde bulunmak ve koordine etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok üç kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer ve Rektörün onayına sunar. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak, çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve gündemi belirlemek.

c) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

e) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, danışmanlık almak ya da vermek, sözleşmeler yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri; Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programının hazırlanması ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda iş birliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliğine yönelik esasların tespitinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

ç) Sertifika/eğitim programları ile bu programların sonunda katılımcılara verilecek katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenmesine karar vermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek özel sektör temsilcileri, kamu ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile Üniversite öğretim elemanlarından olmak üzere en az altı üyeden oluşur. Üyeler Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da oniki aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Üst üste iki kez mazeretsiz Danışma Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kere Müdürün başkanlığında toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez yönetimine yardımcı olacak görüş ve önerileri oluşturmak, danışmanlık yapmak,

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak, istişare niteliğinde görüş ve öneri bildirmek,

c) Yapılacak çalışmalara teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.

Merkez Sekreteri

MADDE 14 – (1) Merkez Sekreteri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Sekreter her defasında bir yıllığına görevlendirilir. Süresi dolduğunda yeniden görevlendirilebilir.

Merkez Sekreterinin görevleri

MADDE 15 – (1) Merkez Sekreterinin görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili (duyuru yapılması, kursiyerlerin kayıtları ve ödeme işlemlerinin takibi, notların işlenmesi ve benzeri diğer faaliyetler) iş ve işlemleri yürütmek.

b) Büro ve iç hizmetlerde çalışanlar arasındaki iş bölümünü Müdürün onayı ile yapmak.

(2) Merkez Sekreteri oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulunda raportörlük yapar.

Program koordinatörleri

MADDE 16 – (1) Program koordinatörleri ULUSEM müdürü tarafından program ile ilgili öğretim elemanları arasından görevlendirilir.

Program koordinatörlerinin görevleri

MADDE 17 – (1) Program koordinatörlerinin görevleri şunlardır:

a) Düzenlenen ya da teklif alınan örgün veya akademik olmayan uzaktan eğitim programları, sempozyum, konferans ve benzeri etkinliklerle ilgili koordinasyon çalışması yapmak.

b) Düzenlenen eğitim veya diğer etkinliklerle ilgili öğretim elemanlarının, eğitim mekânlarının, eğitim materyallerinin organizasyonunu sağlamak.

c) Düzenlenen eğitim veya diğer etkinliklerle ilgili reklam tanıtım organizasyonlarını gerçekleştirmek.

ç) Düzenlenen eğitim veya diğer etkinliklerle ilgili sınav, memnuniyet anketi ve benzeri çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

d) Düzenlenen eğitim veya diğer etkinlik süreçlerinin amacına uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini denetlemek.

e) Düzenlenen eğitim veya diğer etkinlik süreçleri ile ilgili görüş ve önerilerini içeren raporunu eğitim veya etkinlik bitiminden en geç iki hafta içinde ULUSEM yönetimine sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mali hükümler

MADDE 19 – (1) Mali hükümlerle ilgili 4/8/1999 tarihli ve 23776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 18/5/2014 tarihli ve 29004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.