26 Şubat 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29991

YÖNETMELİK

İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi yaz öğretiminde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) AKTS kredisi: Derslerin AKTS’ye göre belirlenmiş kredilerini,

c) Bahar yarıyılı: Çift sayılı yarıyılları,

ç) Fakülte: Üniversiteye bağlı fakülteleri,

d) GNO: Genel not ortalamasını,

e) Güz yarıyılı: Tek sayılı yarıyılları,

f) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

g) Katkı payı: Öğrencinin öğretim programına devam edebilmesi ve öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için ödemesi gereken ücreti,

ğ) Kurul: Üniversite Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulunu,

h) Meslek Yüksekokulu: Üniversite bünyesinde eğitim veren meslek yüksekokullarını,

ı) Mütevelli Heyet: Üniversite Mütevelli Heyetini,

i) Öğrenci: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna kayıtlı öğrenciyi,

j) Rektör: Üniversite Rektörünü,

k) Senato: Üniversite Senatosunu,

l) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini,

m) Yaz öğretimi: Güz ve bahar yarıyılları dışında yaz tatilini kapsayan aylar içinde uygulanacak olan ihtiyari ve tamamlayıcı bir eğitim-öğretim programını,

n) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,

o) Yüksekokul: Üniversite bünyesinde eğitim veren yüksekokulları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretiminin Yönetimi ve Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Yönetim

MADDE 4 – (1) Yaz öğretimi, Rektör ya da Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyelerinin arasından Rektörün görevlendireceği bir öğretim üyesinin başkanlığında, Senato tarafından seçilen Kurul tarafından düzenlenir ve yönetilir. Kurul kararları Senato onayı ile uygulanır.

Eğitim-öğretim ile ilgili esaslar

MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin açılıp açılmayacağı; açılmasına karar verilirse hangi bölüm ve programlarda açılacağı; süresi ve takvimi, her eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılı başında Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(2) Yaz öğretiminde açılacak dersler, lisans programlarında, ilgili fakülte veya bölümlerin; önlisans programlarında, ilgili program başkanının önerisi üzerine ilgili yönetim kurullarınca, hazırlık sınıfında ise bölüm başkanının önerisi üzerine, Üniversite yönetim kurulunca karara bağlanır.

(3) Yaz öğretiminde her bir fakülte, meslek yüksekokulu ve yüksekokul ile bölümde aynı ad ve aynı kredi ile tek bir ders açılabilir.

Ders alma ve devam koşulları

MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminde, ders alma ve devam koşulları şunlardır:

a) Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız kaldığı veya GNO’yu yükseltmek amacı ile almak istediği dersleri alabilir.

b) Yaz öğretiminde bir öğrenci en fazla 30 AKTS kredi toplamı kadar, ulusal kredi sistemine tabi olan öğrenci 20 ulusal kredi toplamı kadar ders alabilir.

c) Yaz öğretiminde öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alabilmesi için GNO’nun en az 2,00 olması gerekir.

(2) Yaz öğretiminde alınan derslere, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda devam zorunluluğu vardır.

(3) Üniversite yaz öğretiminde açılmayıp bir başka üniversitede açılan bir dersin alınabilmesine o dersin kredisi ve içeriği dikkate alınmak kaydıyla ve ilgili bölümün/program başkanlığının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından karar verilir.

Öğrenci sayısı

MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, Kurul tarafından belirlenir.

Ders saati

MADDE 8 – (1) Yaz öğretiminde, her ders için, normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

Başarı durumu

MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde öğrencinin ilgili dersteki/derslerdeki başarı durumunun saptanması, güz ve/veya bahar yarıyıllarında açılan dersteki/derslerdeki gibidir.

Yabancı Diller Bölümü bünyesinde açılan yaz öğretimi

MADDE 10 – (1) Yabancı Diller Bölümü bünyesinde açılan yaz öğretiminde;

a) Hazırlık sınıfının yarıyıl sonlarında yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında başarısız olan Üniversite öğrencileri istedikleri takdirde yaz öğretimine devam edebilirler.

b) Üniversite dışından gelen öğrenciler de yaz öğretiminde açılan yabancı dil eğitim ve öğretimine katılabilirler.

c) Yaz öğretimi sonunda yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına ancak yaz öğretimine devam etmiş olan öğrenciler girebilir.

ç) Yabancı dil eğitim ve öğretim programında, haftalık ders saati toplamı 30 saatten az olamaz.

Sınav dönemi

MADDE 11 – (1) Yaz öğretimi sınav döneminde, Üniversite tarafından öğrencilerin resmi görevlendirmeleri haricinde ek sınav, mazeret sınavı, bütünleme sınavı hakları kullanılamaz. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler yaz öğretimine kayıt yaptırmak koşulu ile yaz öğretimi sonu sınavına girebilirler.

Mezuniyet

MADDE 12 – (1) Yaz öğretiminden önceki yarıyıl sonu itibariyle, mezuniyet koşullarını sağlayarak ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilerin yaz öğretimine kaydı yapılamaz.

Yaz öğretiminin eğitim-öğretim süresine etkisi

MADDE 13 – (1) Yaz öğretiminde geçen süre, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Üniversite dışından kayıt yaptıran öğrenciler

MADDE 14 – (1) Yaz öğretimine Üniversite dışından kayıt yaptıran öğrencilere, yaz öğretiminde almış oldukları ders(ler)in kodu, adı, haftalık ders saati (teori/uygulama/laboratuvar), AKTS kredisi ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

Başarı notu

MADDE 15 – (1) Öğrencinin, yaz öğretiminde aldığı derslerin başarı notu, bunu izleyen yarıyıl başında GNO’da dikkate alınır.

Öğretim ücreti

MADDE 16 – (1) Yaz öğretimi öğrenci katkı payı, burslu öğrenciler dâhil, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Kurul üyeleri ile yaz öğretiminde görev alan öğretim elemanlarına ödenecek ücretler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan yönetmelik

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Kurulca belirlenen ve Senato tarafından onaylanan ilkeler uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 22/4/2013 tarihli ve 28626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.