26 Şubat 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29991

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/5/2013 tarihli ve 28645 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yaz okulunda öğrenci, en fazla 3 ders alabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Öğrencinin, iki farklı yaz okulundan aynı anda ders alıp alamayacağı ve kendi programının ilgili yıldaki taban puanından düşük puanlı bir programdan ders alıp alamayacağına, ilgili fakülte dekanlığı veya yüksekokul müdürlüğü karar verir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) 7 nci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında sınav hakkı kullanacak öğrenciler hariç, F2, F3 notu ile başarısız olunan dersleri tekrarlayan öğrenciler için devam zorunluluğu %50, dersi ilk kez alan veya F1 notu ile başarısız olup dersi tekrarlayan öğrenciler için devam zorunluluğu %70’tir. Uygulamalı dersler için ise Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinde yer alan hükümler uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/5/2013

28645