26 Şubat 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29991

YÖNETMELİK

Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS kredisi: Öğrencilerin aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: Bayburt Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarını,

c) Dekan: Bayburt Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,

ç) Ders kredisi: Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir saat teorik ders, iki saat uygulama, laboratuvar, klinik, atölye ve benzeri çalışmaları ifade eden ölçü birimini,

d) İlgili yönetim kurulu: Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

e) Kurul: Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulunu,

f) Müdür: Bayburt Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerini,

g) Rektörlük: Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünü,

ğ) Senato: Bayburt Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,

ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Bayburt Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

i) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Meslek yüksekokulu öğrencileri ile lisans programlarının birinci sınıf öğrencileri hariç, kayıtlı olduğu programda bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken derslerin tümünü alarak başarılı olan öğrenciler, GANO’larının 3,20 ve üzerinde olması durumunda, bir yarıyılda alınabilecek azami kredi/AKTS miktarını aşmayacak şekilde ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği bir üst yarıyıla ait derslerden 10 kredi/AKTS’ye kadar ders alabilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Raporlu olunan toplam süre, devamsızlık süresini aştığı takdirde, öğrencinin ilgili bölüme/programa başvuru yapması halinde kayıt dondurma işlemi uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sınavlar yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı yapılmasına karar verebilir. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı gözetiminde yapılır. Sınav programı bir sınıfın dersleri için bir günde ikiden fazla sınav yapılmayacak şekilde hazırlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“g) (D) harf notu; devamsızlığı ifade eder ve GANO hesaplamasında değerlendirmeye katılır. D harf notu ile değerlendirilen ders, verildiği ilk yarıyılda tekrar alınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Öğretim elemanının, sınav notlarına itiraz süresinden sonra notlar ile ilgili herhangi bir maddi hata tespit etmesi halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının dersin bağlı bulunduğu bölüm başkanlığına başvurusu üzerine ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe gönderilir ve inceleme sonucu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye bildirilir. Yapılan inceleme sonucunda kararın, bir sonraki yarıyılın akademik takviminde belirtilen danışman onay süresi sonuna kadar alınması gerekir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin; başarısız sayıldıkları (DD), (FD), (FF), (K) ve devamsız sayıldıkları (D) harf notlu dersler ile diğer eğitim-öğretim çalışmalarını ve normal yarıyılında almadıkları dersleri, verildikleri ilk yarıyılda öncelikle almaları/tekrar etmeleri gerekir. Bu durumdaki öğrenciler hakkında 16 ncı maddedeki sınavlara ilişkin esaslar uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine göre yurt içinde ve yurt dışında müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrencilerin derslere ait devamsızlık süreleri, görevlendirilme süresi içerisinde dikkate alınmaz.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

04/05/2012

28282

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/05/2013

28662

2-

26/01/2014

28894

3-

14/05/2014

29000

4-

31/08/2014

29105

5-

29/05/2015

29370

6-

22/02/2016

29632