25 Şubat 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29990

TEBLİĞ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT

ALTINA ALINMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/7/2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “basamak kontrolünü veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “detayları Kurum tarafından belirlenen” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ilk kayıt başvuru sahibinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya değişim amaçlı cihazın ithalatçısının veya imalatçısının” ibaresi eklenmiş, “Değişim işlemine ilişkin başvuruda” ibaresi “İlk kayıt başvuru sahibinin Kuruma başvurduğu durumlarda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/7/2014

29058