24 Şubat 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29989

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/7/2015 tarihli ve 29422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Kurumların akademik takvimlerindeki farklılıklarından dolayı, değişim programıyla gelen ve değişim programlarına gidecek öğrencilerin sadece yarıyıl/yılsonu final sınavı, akademik takvimde belirtilerek erken bir tarihe alınabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her dersin değerlendirme etkinlikleri arasında en az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yılsonu sınavı yapılır. Dersin öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri yarıyıl/yıl içi çalışmalarını, yarıyıl/yılsonu notunun verilmesinde değerlendirebilir. Öğrencinin ders başarı notu, ara sınavlar ve yarıyıl/yılsonu sınavı sonuçları ile yarıyıl/yıl içi çalışmaları ve derslere devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Yarıyıl/yılsonu sınavının katkısı en az yüzde kırk (%40) olmak üzere, ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınav ağırlıklarının belirlenmesinde ve bu notların ders başarı notuna dönüştürülmesinde, ilgili öğretim elemanı yetkilidir. Değerlendirme ile ilgili kurallar yarıyıl/yılbaşında, ders öğretim planında açık olarak belirtilir ve öğrencilere duyurulur.

(2) Ara sınavların tarih, yer ve saatleri, dekanlıklarca/müdürlüklerce planlanır ve ekle-sil haftasından sonra, en geç iki hafta içerisinde duyurulur. Yarıyıl/yılsonu sınavları, akademik takvime göre Rektörlük tarafından planlanır ve duyurulur. İhtiyaç duyulması halinde ara sınavlar ve yarıyıl/yılsonu sınavları Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.”

“(5) Öğrencinin bir dersten yarıyıl/yılsonu başarı notu, yarıyıl/yıl içi tüm aktiviteleri dikkate alınarak ders öğretim planında ilan edildiği şekilde, bağıl değerlendirme yöntemi uygulanarak belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Mazeret sınavları ile ilgili esaslar, Bahçeşehir Üniversitesi Senatosunca çıkarılacak yönerge ile düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) (I) eksik not, tez, proje gibi çalışmalarını zorunlu nedenlerle tamamlayamamış öğrencilere verilir. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notları, takip eden yarıyılın/yılın ders kayıtları başlamadan önce veya final sınavlarının bitiminden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde verilir. Bu şartlardan hangisi önce gelirse o uygulanır. Bu süre içerisinde not bildiriminde bulunulmamış I notları F notuna dönüşür.”

“e) (NA) notu, devam koşullarını yerine getirmeyen öğrencilere verilir. Bir dersten devamsız olan öğrenci o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına giremez ve verilen başka sınav haklarından yararlanamaz. NA notu ortalama hesaplamalarında sıfır katsayı karşılığı ile işlem görür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yarıyıl/yılsonu final, mazeret ve ek sınav sonunda ders başarı notlarına itirazı olan öğrenci, dersin kodunun bağlı bulunduğu ilgili akademik birimin bölüm veya program başkanlığına, notlar ilan edildikten sonra 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak itirazda bulunur. Öğrencinin itirazı, dersin öğretim elemanı tarafından maddi hata açısından incelenir ve öğrenciye duyurulur. Bu değerlendirmenin sonucuna da öğrencinin itirazının devam etmesi durumunda, bölüm veya program başkanlığınca, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere, oluşturulan 3 (üç) kişilik bir komisyon maddi bir hatanın olup olmadığı açısından itirazı tekrar değerlendirir. Sonuç, yazılı olarak bölüm veya program başkanlığına rapor edilir. Bölüm veya program başkanlığı, sonucu yazılı olarak kendi dekanlığına veya müdürlüğüne bildirir. Dekanlık/Müdürlük sonucu öğrenciye yazılı olarak duyurur ve başarı notunda bir değişiklik varsa, sonuç Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına da bildirilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik 2016-2017 güz yarıyılından itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/7/2015

29422