23 Şubat 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29988

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

ASTSUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca” ibaresi “tarafından” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (u) bendindeki “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) Birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik”, “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının” ibareleri ile aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “ile 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa uygun olarak atandırılan jandarma astsubayları,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Üçüncü fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak Millî Savunma Bakanı ve Bakanlık teşkilatında görevli şube müdürleri dâhil amir konumunda bulunan sivil personel, kendi teşkilatındaki astsubayların kuruluş bağlantısına göre sicil üstüdür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca” ibaresi “tarafından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “Genelkurmay Başkanı,” ibaresinden sonra “Millî Savunma Bakanı,” ve “Kuvvet Komutanları,” ibaresinden sonra “Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (f) bendinde yer alan “, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı” ibaresi; (g) bendinin üçüncü paragrafında, (ı) ve (m) bentleri ile (l) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibareleri ile aynı maddenin (j) bendinde ve (l) bendinin (3) numaralı alt bendinin ikinci paragrafında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (f) bendindeki “Kuvvet Komutanları,” ibaresinden sonra “Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü ve altıncı fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve aynı fıkranın (f), (l) bentlerindeki “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi ile aynı fıkranın (k) bendindeki “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki “, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi ile (b) bendindeki “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ve “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (c) bendine “personelin terfi ettiği yıl, terfiini müteakip 90 gün içerisinde” ibaresi “her yıl Aralık ayına kadar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinde yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca” ibareleri “tarafından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinde yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi ile “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerindeki “Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkrasında yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinde yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinde yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin (c) bendinin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin (g) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “jandarma, sahil güvenlik,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan              “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik” ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinde yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ““Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi ile “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi, dördüncü fıkrasında yer alan “Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik” ibareleri, beşinci fıkrasında yer alan “Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik” ibaresi, yedinci fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 73/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki ve (d) bendinin (1) numaralı alt bendindeki “komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinde yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin Ek 3 üncü maddesinde yer alan “(Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için bu Komutanlıklar)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 85 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-1’in beşinci bölümünün başlığında yer alan “, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VEYA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31 – Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesinin (b) bendi 30/8/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.