23 Şubat 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29988

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ OSMANLI ARŞİVİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Osmanlı Arşivi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Osmanlı Arşivi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Üniversitesi Osmanlı Arşivi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Proje Grupları: Merkezin Proje Gruplarını,

e) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Osmanlı arşivlerine dayalı olarak Osmanlı sosyal, siyasi, ekonomik, dini ve kültürel tarihi hakkında bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak,

b) Osmanlı arşiv materyali barındıran kurumlara danışmanlık desteği vermek ve uzman yetiştirilmesine katkı sağlamak,

c) Üniversitede farklı alanlarda çalışan akademisyenleri bir araya getirerek iş birliği ortamı oluşturmak ve Osmanlı araştırmalarına ivme kazandırmak,

ç) Ulusal ve uluslararası alanda Osmanlı araştırmalarına yönelik farkındalığı, bilinç ve bilgi düzeyini geliştirmek; bu çerçevede kurs, seminer, kongre, sempozyum ve sertifika programları gibi faaliyetler düzenlemek; yürütülmekte olan lisansüstü programlara destek vermek; araştırma ve incelemeler yapmak üzere yurt dışına gidecek bilim insanlarına destek sağlamak,

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği halinde bilimsel organizasyonlar gerçekleştirmek ve gerektiğinde bu kuruluşlara danışmanlık yapmak,

e) Osmanlı ile aynı tarihi geçmişi yaşamış ve ortak bir kültürü paylaşmış toplumların tarih yazımına katkı yapmak, bu toplumların birbirlerini daha iyi tanımalarına, tarihi temelleri olan ön yargılardan arınmalarına ve ortak hareket etmelerine bilimsel temel oluşturacak araştırmalar yapmak,

f) Tarihsel tecrübeden yararlanılarak Türkiye'nin bugünkü siyasi, sosyal ve kültürel sorunlarını anlamaya ve çözümler üretmeye katkı sağlamaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Osmanlı arşivleri ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak, Osmanlı tarihi ve arşivleri konusunda araştırmacı yetiştirilmesine katkıda bulunmak,

b) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez ve arşiv kurumlarıyla ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği yapmak,

c) Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılacağı proje grupları oluşturmak ve Osmanlı arşivleriyle ilgili bilimsel projeler hazırlamak,

ç) Merkez bünyesinde yapılacak bilimsel çalışmaları yayımlamak ve basılı veya elektronik dergi (e-dergi) hazırlamak,

d) Yurt içi ve yurt dışında arşivlere dayalı olarak Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili yapılmış akademik çalışmalar hakkında herkesin ulaşabileceği bir veri tabanı oluşturmak,

e) Konuyla ilgili çalışmalarda bulunan diğer ulusal ve uluslararası, özel ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği imkânlarını araştırmak ve ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak; araştırma sonuçlarını kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların istifadesine sunmak,

f) Osmanlı arşivleri ve kültürel miras değerlerini ülke geneli ile uluslararası platformlarda tanıtmak,

g) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapmış Üniversitenin Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, bu Yönetmelikte tanımlanan görevlerini yerine getirebilmek için Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Gerekli görülmesi halinde, Merkezin işbirliği yaptığı arşiv kurumlarının üst düzey yöneticilerinden biri müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(4) Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin tüzel kişiliğini temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu ayda bir defadan az olmamak üzere toplantıya çağırmak, gündemlerini oluşturmak ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde takip eden on beş gün içerisinde her bir üyelik için Rektöre iki aday önermek,

d) Merkeze ait çalışma programlarını hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak ve Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,

e) Araştırma projeleri ile ilgili proje gruplarını ve yöneticilerini, görevlendirilmeleri için Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Merkezin ve proje gruplarının düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, sonuçlarıyla ilgili Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

g) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli idari ve teknik işleri yürütmek,

ğ) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet raporunu, gelecek yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

h) Yönetim Kurulunca kabul edilen bütçeyi Rektörlüğe sunmak,

ı) Merkezin personel ihtiyacı olması halinde, personel ihtiyacının karşılanması ile ilgili talepleri Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

i) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan ve Üniversitenin Edebiyat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İlahiyat ve İktisat Fakültelerine mensup öğretim üyeleri arasından üç öğretim üyesi ile Devlet Arşivleri Genel Müdürünün önereceği üç Genel Müdürlük personeli olmak üzere, Rektör tarafından görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda en az bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, eğitim programı ve proje uygulamaları ile ilgili çalışma planı hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,

c) Müdürün ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,

ç) Proje grupları ve benzeri alt birimlerin oluşturulması, adlandırılması, çalışma esaslarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine dair kararları almak,

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için işbirliği esaslarını belirlemek, hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek,

e) Bütçeyi karara bağlamak, yıllık çalışma programını incelemek ve Danışma Kurulu ile ilgililerin görüşlerini alarak yeni program ve bütçe düzenlemelerinin yapılmasını sağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Osmanlı arşivleri ile ilgili çeşitli kamu ve özel sektör kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan, kurumlarını temsilen ya da bireysel olarak seçilecek en az yedi en fazla on beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin en az üçü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mensubu öğretim elemanları arasından seçilir. Danışma Kurulu üyeliğine yurt dışından da üye seçilebilir.

(3) Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(4) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle yılda en az bir defa olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına ve faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur. Toplantı yapma ve karar almada çoğunluk şartı aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Proje Grupları

Proje grupları ve görevleri

MADDE 14 ‒ (1) Proje grupları, Yönetim Kurulu kararı ile Yönetmelikte belirlenen faaliyet alanlarında çalışmalar yapmak üzere oluşturulur.

(2) Proje gruplarına, başta İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencileri olmak üzere Osmanlı arşivleri verilerine dayalı araştırmalar yapan Üniversitelerin bütün birimleri, arşiv kurumlarının idareci ve personeli ile sivil toplum kuruluşlarından katılım sağlanabilir. Proje gruplarında ilgili mevzuat hükümlerine göre diğer kurum ve kuruluşlardan uzman da görevlendirilebilir.

(3) Proje gruplarının kurulması, çalışması ve proje yöneticisinin belirlenmesine, proje grupları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

(4) Proje grupları, proje süresine göre belirlenecek aralıklarla Yönetim Kuruluna projeler hakkında rapor sunar. Proje gruplarının raporları Yönetim Kurulunda görüşülür; projeler sona erdirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleştirilebilir.

(5) Proje içinde görev dağılımı proje yöneticisi tarafından yapılır.

(6) Projenin yürütülmesinden proje yöneticisi sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 ‒ (1) Merkez tarafından yürütülen her türlü faaliyet kapsamında edinilen alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.