23 Şubat 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29988

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/5/2014 tarihli ve 29013 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine “yazılı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sözlü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde, (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde ve (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “altı ay” ibareleri “iki yıl” olarak değiştirilmiştir.

“b) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “belgesine” ibaresi “ruhsatnamesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “yetmiştir” ibaresi “altmıştır” şeklinde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınavın Kurum tarafından yapılması halinde; optik okuyucuya uygun veya isim yeri kapanabilir özel cevap kâğıtları kullanılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme veya unvan değişikliğine tabi kadrolar için yapılan yazılı sınavda başarılı olmak kaydıyla, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, görevde yükselme veya unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir. Adayların başarı puanına göre yapılan başarı sıralaması kurum internet sitesinde ilan edilir.”

“(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarında, yüz tam puan üzerinden yapılan değerlendirme neticesinde yazılı sınavda en az altmış puan ve sözlü sınavda en az yetmiş puan almak kaydıyla aritmetik ortalaması en az altmış beş puan olanlar başarılı sayılır. Ancak, sınavların aritmetik ortalaması olan altmış beş ve üzerinde puan alınmış olması atanmak için kazanılmış hak teşkil etmez. Puanların eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara

öncelik verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Unvan değişikliği sınavında bu Yönetmelikte belirtilen yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin usul ve esaslar uygulanır. Unvan değişikliğine tabi kadrolara, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılacak yazılı sınav ve Kurumca yapılacak sözlü sınavın sonucuna göre atama yapılır. Sınavın yapılmasına ilişkin işlemler genel hükümler doğrultusunda hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/5/2014

29013

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/6/2014

29026

2-

12/4/2015

29324