22 Şubat 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29987

KURUL KARARI

Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan:

KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KARAR

İç Denetim Koordinasyon Kurul’unun 29/12/2016 tarihli ve 10 sayılı Kararıyla Kamu İç Denetim Standartlarında (Standartlar) değişiklik yapılmasına karar verilmiş olup bahse konu değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

Standartlarda yer alan “iç denetim yöneticisi” ibarelerinin tümü “iç denetim birimi başkanı” olarak değiştirilmiştir.

“Risk Yönetimi” başlıklı 2120 sayılı Standardın 2120.G1 sayılı Alt Standardında, “dikkate alarak, idarenin” ibaresinden ve “Kontrol” başlıklı 2130 sayılı Standardın 2130.G1 sayılı Alt Standardında, “İç denetim faaliyeti, idarenin” ibaresinden sonra gelen “yönetişim” ibareleri “yönetim” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, “Kurumsal Yönetim” başlıklı 2110 sayılı Standardın 2110.D2 sayılı Alt Standardında “idarenin bilgi teknolojileri” ibaresinden sonra geçen “yönetişiminin” ibaresi “yönetiminin” şeklinde değiştirilmiştir. Bunun dışında kalan Standartlarda geçen “yönetişim” ibareleri ise “kurumsal yönetim” olarak değiştirilmiştir.

Anılan Standardın 2110.D2 sayılı Alt Standardında “idarenin bilgi teknolojileri” ibaresinden sonra geçen “yönetişiminin” ibaresi “yönetiminin” olarak değiştirilmiştir.

“İdare İçi Bağımsızlık” başlıklı 1110 sayılı Standardın 1110.G1 Alt Standardına ikinci cümle olarak aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İç denetim birimi başkanı böyle bir durumu Üst Yöneticiye bildirmeli ve etkilerini açıklamalıdır.”

Nitelik Standartlarına, “Üst Yöneticiyle Doğrudan İletişim” başlıklı 1111 sayılı Standarttan sonra gelmek üzere “İç Denetim Birimi Başkanının İç Denetim Haricindeki Görevleri” başlıklı 1112 sayılı Standart eklenmiştir. Söz konusu Standartta “İç denetim birimi başkanının iç denetim dışında kalan görev ve/veya sorumlulukları olduğu veya olmasının beklendiği durumlarda, bağımsızlığın ya da tarafsızlığının korunmasına yönelik tedbirlerin bulunması zorunludur.” şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

“Bağımsızlık ve Tarafsızlığın Bozulması” başlıklı 1130 sayılı Standardına aşağıdaki Alt Standart eklenmiştir.

“1130.G2 İç denetim faaliyeti, daha önce danışmanlık hizmetleri gerçekleştirdiği yere güvence hizmeti sunabilir, ancak verilmiş olan bu danışmanlık hizmetinin niteliğinin tarafsızlığı zedelememesi ve görevlendirme sırasında tarafsızlığın sağlanması zorunludur.” şeklindedir.

“Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Hakkında Raporlama” başlıklı 1320 sayılı Standarda aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Söz konusu bildirim şunları içermelidir:

• Hem iç hem de dış değerlendirmelerin kapsamı ve sıklığı.

• Potansiyel çıkar çatışmaları da dâhil olmak üzere, değerlendiren(ler)in ya da değerlendirme ekibinin nitelikleri ve bağımsızlığı

• Değerlendirenlerin vardığı sonuçlar.

• Eylem planları.”

“Üst Yönetici ve Bakana Raporlamalar” başlıklı 2060 sayılı Standartta, “yetki ve sorumlulukları ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “iç denetim” ibaresi eklenmiştir.

“İşin Niteliği” başlıklı 2100 sayılı Standartta, “sistematik” ibaresinden sonra gelen “ve” ibaresi çıkarılmış olup, “disiplinli” ibaresinden sonra gelmek üzere de “ve risk esaslı” ibaresi eklenmiştir. Ayrıca, söz konusu Standarda;

“İç denetçiler proaktif davrandıklarında ve görevler sırasındaki değerlendirmeleri, yeni bakış açıları sunduğu ve gelecek etkilerini dikkate aldığında, iç denetim faaliyetinin güvenilirliği ve değeri artar.” şeklinde bir cümlesi eklenmiştir.

“Yönetişim” başlıklı 2110 sayılı Standardın başlığı “Kurumsal Yönetim” olarak değiştirilmiş olup “tavsiyelerde bulunmak zorundadır” ibaresinden sonra gelmek üzere de “Stratejik ve operasyonel kararlar alınması” ve “Risk yönetiminin ve kontrolün gözetimi,” ifadeleri eklenmiştir. Ayrıca, söz konusu Standardın Alt Standartları olan 2110.A1 ve 2110.A2 sayılı Standartları “2110.G1” ve “2110.G2” olarak değiştirilmiştir.

“Görev Planlaması” başlıklı 2200 sayılı Standarda ikinci cümle olarak aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Plan İdarenin stratejilerini, hedeflerini ve göreve ilişkin riskleri dikkate almalıdır.”

2201 sayılı Standarda “hedefleri ve performansının” ibaresinden önce gelmek üzere “stratejileri ve” ibaresi eklenmiştir.

“Görev Amaçları” başlıklı 2210 sayılı Standardın Alt Standardı olan 2210.G3 sayılı Standartta, “kontrollerin değerlendirilmesi” ibaresinden önce gelmek üzere “Kurumsal yönetim, risk yönetimi ve” ibaresi eklenmiştir.

“Bilgilerin Kaydedilmesi” başlıklı 2330 sayılı Standartta, “dayanak teşkil eden” ibaresinden sonra gelen “bütün” ibaresi çıkarılmış ve söz konusu Standarda “yeterli, ilgili, güvenilir ve faydalı” ibareleri eklenmiştir.

“Raporlama Kriterleri” başlıklı 2410 sayılı Standardın 2410.G1 sayılı Alt Standardında, “Görevin sonuçlarını gösteren” ibaresinden sonra gelen “nihai” ibaresi çıkarılmıştır.

“Hata ve Eksiklikler” başlıklı 2421 sayılı Standartta, “Eğer” ibaresinden sonra gelen “nihai raporlama” ibaresi “görev sonuçlarını gösteren rapor” şeklinde değiştirilmiştir.

“Sonuçların Dağıtımı” başlıklı 2440 sayılı Standardın 2440.G1 Alt Standardında, “yerine getirecek yöneticilere” ibaresi ile 2440.D1 Alt Standardındaki “danışmanlık görevlerinin” ibaresinden sonra gelen “nihai” ibareleri çıkarılmıştır.

“Kapsamlı Görüş” başlıklı 2450 başlıklı Standartta, “ortaya konulacaksa,” ibaresinden sonra gelmek üzere “idarenin stratejileri, hedefleri ve riskleri ile” ibaresi ile “dikkate alınması ve” ibaresinden sonra gelmek üzere de “görüşün” ibaresi eklenmiştir.