22 Şubat 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29987

YÖNETMELİK

Nişantaşı Üniversitesinden:

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Nişantaşı Üniversitesi enstitülerinde yürütülen lisansüstü eğitim programlarına kayıt ve kabul esasları, devam, sınavlar, tez ve başarı değerlendirmelerini içeren lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): İlk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin harf notu katsayıları, bu derslere ait kredi ile çarpılarak elde edilen sonuçların toplanması ve bu toplamın kredi toplamına bölünmesi şeklinde hesaplanmasını,

b) Ağırlıklı yarıyıl not ortalaması (ANO): Öğrencinin her yarıyılda aldığı derslerin harf notu katsayıları, bu derslere ait kredi ile çarpılarak elde edilen sonuçların toplanması ve bu toplamın kredi toplamına bölünmesi yoluyla hesaplanmasını,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

d) Anabilim dalı başkanlığı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüler bünyesinde eğitim programı bulunan anabilim dalı başkanlıklarını,

e) Bitirme projesi: Tezsiz yüksek lisansta kredisiz bitirme projesi dersin kapsamında öğrencinin hazırladığı raporu,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması ve bitirme projesi dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesi veya doktoralı öğretim elemanını,

g) EABD: Enstitü Anabilim Dalını,

ğ) EASD: Enstitü Anasanat Dalını,

h) Enstitü: Nişantaşı Üniversitesine bağlı enstitüleri,

ı) Enstitü kurulu: Enstitüler bünyesindeki ana bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

i) Enstitü yönetim kurulu: Nişantaşı Üniversitesine bağlı enstitülerin yönetim kurullarını,

j) Mütevelli Heyeti: Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

l) Program: Yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile yeterlik sınavını, tez ve uygulamalarını,

m) Rektör: Nişantaşı Üniversitesi Rektörünü,

n) Senato: Nişantaşı Üniversitesi Senatosunu,

o) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora tez çalışması ile sanatta yeterlik eserini,

ö) Üniversite: Nişantaşı Üniversitesini,

p) Üniversite kredisi: Nişantaşı Üniversitesi ders saatini,

r) Üniversite Yönetim Kurulu: Nişantaşı Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ile İlgili Ortak Hükümler

Kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarının kontenjanları, ilgili enstitü kurulları tarafından belirlenir ve Senatoya sunulmak üzere Rektörlüğe bildirilir.

(2) Rektörlük, enstitülerin öğrenci kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programlarının adlarını, öğrenci sayılarını, şayet varsa özel başvuru koşullarını, son başvuru tarihlerini, sınav tarihlerini ve gerekli görülen diğer bilgileri ilan eder.

Eğitim-öğretim süresi ve ücreti

MADDE 6 – (1) Üniversitede yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora eğitim-öğretimi ücretlidir.

(2) Yüksek lisans, doktora ve/veya bilimsel ve yabancı dil hazırlık programlarının ücreti, ders başına eğitim-öğretim ücretleri, tez ücreti, bitirme projesi dersi ücreti ve ön kayıt ücreti akademik yılın sonunda bir sonraki akademik yılda uygulanmak üzere, Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenir. Program ücreti tezli yüksek lisans programları için dört yarıyıl kapsamındaki en az 24 kredilik 8 adet ders yükünün, kredisiz seminer dersinin ve yüksek lisans tezinin karşılığıdır. Program ücreti tezsiz yüksek lisans programları için üç yarıyıl kapsamındaki 30 kredilik ders yükü ve bitirme projesi karşılığı, doktora ve sanatta yeterlik programları için ise sekiz yarıyıl kapsamındaki 24 kredi ders yükü, kredisiz uzmanlık alan dersi 1, kredisiz uzmanlık alan dersi 2, yeterlik dönemi, doktora seminer dersi ve doktora tez dönemi karşılığıdır. Yüksek lisans programları, sanatta yeterlik ve doktora programları için normal öğrenim süresi içerisinde bitiremeyerek ek süre alan öğrenciler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ek öğrenim ücretini öderler.

(3) Bir eğitim-öğretim yılının başında kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğrencinin herhangi bir sebeple Üniversiteden eğitim dönemi başlamadan kaydını sildirmesi halinde, kaydı yapılan yarıyıla ait ve önceki yarıyıllara ait öğrenim ücreti iade edilmez. Bir eğitim-öğretim yılının başında kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğrencilerden ilgili programa ilişkin tüm programa ait toplam öğrenim ücretinin tamamını ilk kayıt esnasında ödemiş olanların kayıt yaptırdıkları ya da yeniledikleri başlayacak olan yarıyıl ve önceki yarıyıllara ait kısımları kesilerek geri kalan miktar kendilerine iade edilir. Öğrenim ücretlerini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin o dönem için ders kayıtları yapılmaz, yenilenmez.

(4) 17 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü gereğince kaydını sildiren öğrencilere, talepleri halinde kayıt sildirme tarihinden sonraki eğitim süresine ilişkin eğitim ücreti Rektörlükçe iade edilir.

(5) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en fazla 12 yarıyıldır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Başvuru şekli

MADDE 7 – (1) Adaylar, kayıt yaptırmak istedikleri programı belirten belgeler ile ilgili enstitü yönetim kurulunca istenen diğer belgeleri de ekleyerek akademik takvimde belirtilen süreler içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar.

(2) Başvuru için gerekli diploma yurt dışından alınmış ise, diplomanın YÖK tarafından denkliğinin onandığına dair belgenin aslı veya Üniversite tarafından onaylanmış suretinin ya da YÖK’e denklik başvurusunda bulunulduğuna dair belgenin aslı veya onaylı suretinin sunulması gerekir. Denklik belgesinin aslının ilk yarıyılın sonuna kadar ibraz edilmesi zorunludur.

(3) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Üniversitesi tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin işlemler ise adayın beyanına ve talebine ilişkin gerçekleştirilir.

Başvuru koşulları

MADDE 8 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’e başvurduğu programın puan türünde 70 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Enstitüler bünyesinde yürütülen her tezli yüksek lisans programına hangi ALES puan türüyle başvuru yapılacağı, ilgili anabilim dalı başkanlığı önerisi, ilgili enstitü kurul kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(2) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması ve anabilim dalı başkanlığınca yapılacak olan aday değerlendirmeye ilişkin bilim sınavı sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeleri ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, Senato tarafından belirlenir. ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Ancak tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara bağlı ana sanat dallarına bağlı tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz.

(3) İngilizce dilinde veya İngilizce ağırlıklı yürütülen yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce yabancı dil sınavından eşdeğer puan almak şartı aranır. Öğrenci kabulü için ALES ve yabancı dil puanı dışında lisans not ortalaması, mülakat, referans mektubu, yüksek lisans amacına ilişkin kompozisyon, benzeri diğer hususlar veya şartlar Senato tarafından belirlenir. Değerlendirmeye tabi birden çok husus bulunması halinde ALES puanı %50’den aşağı olmamak üzere dikkate alınır.

(4) İngilizce dilinde veya İngilizce ağırlıklı yürütülen yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde yukarıda belirtilen yabancı dil puan belgesine sahip olmayan yüksek lisans adayları; Üniversitenin yabancı dil yeterlilik sınavına girmek ve bu sınavdan eşdeğer düzeyde puan almak zorundadırlar. Bu sınavda da başarısız olan adaylar, esasları Senatoca belirlenmek üzere Nişantaşı Üniversitesi Hazırlık Okulunda öğrenim ücretini ödemek koşuluyla yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilir. Bu programın süresi azami iki yarıyıl olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilere öğrenim ücretini ödemek koşuluyla en fazla iki yarıyıl daha ek süre ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile verilebilir. Hazırlık programında geçirilen süre öğrenim süresine dâhil edilmez.

(5) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir tezli yüksek lisans diplomasına veya koşullu ön kabul için tezli yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Adayların; ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde olmak kaydıyla, yüksek lisans diplomasıyla başvurmaları halinde en az 70 puana ya da YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınav türlerinin birinden eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

(6) Doktora programına öğrenci kabulünde, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Doktora programına başvuran adaylar gerekli dil puanını yerine getiremiyorlar ise, ilgili enstitü yönetim kurulunun kabul etmesi koşuluyla diğer tüm şartları karşılayabiliyor olmaları durumunda özel öğrenci statüsünde kayıt yaptırabilir, daha sonra yeterlilik sınav dönemine kadar gerekli dil puanını belgelendirip ilgili enstitüye sunmaları koşuluyla, koşulu yerine getirmeleri sonrasında öğrencilik hakkı elde ederler.

(7) Başvurusu kabul edilen doktora öğrenci adayı bilimsel değerlendirme sınavına alınır. Sınav jürisi ilgili anabilim dalının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrenci kabulünde ALES puanı, yabancı dil puanı, mülakat ve lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Değerlendirme sırasında ALES puanı %50’den aşağı olmamak üzere dikkate alınır. Değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler Senato tarafından belirlenir ve bu konular 5 inci maddeye göre yapılacak ilanda belirtilir.

(8) Sanatta yeterliliğe başvurabilmek için adayların bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı yanı sıra gerekirse, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan muadili puan alma şartı bulunmaktadır.

Başvurunun değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Bir lisansüstü programa yapılan başvuruları değerlendirmek üzere ilgili ana bilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan en az üç öğretim üyesinden oluşan bir program kabul komisyonu kurulur. Komisyon, Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yapacağı inceleme sonucunda adayların programa kabulü konusundaki önerileri oluşturur. Kesin kabul, program kabul komisyonu önerilerinin enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur. Tezli ve tezsiz olarak yürütülen yüksek lisans programlarına kabul aşamasında adayın hangi programa tezli veya tezsiz kabul edildiği belirtilir.

(2) Lisansüstü programlara yabancı uyruklu adaylarla, yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların başvuru, kabul, kayıt ve başvuru değerlendirmesi Senatonun belirlediği esaslara göre gerçekleştirilir.

Kesin kayıt

MADDE 10 – (1) Programlara girmeye hak kazanan adaylar Üniversite tarafından istenen belgeler ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca oluşturulan kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Ancak belgelenebilir mazereti olan aday, kaydını kanuni temsilcisi veya belirleyeceği vekili aracılığı ile yaptırabilir.

(2) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(3) Öğrenim ücretini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Lisans derecesini başvurdukları tezli yüksek lisans programıyla ilgili bir alandan almamış olan adayların eksikliklerini gidermek amacıyla adaylara bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programında yer alacak dersler ana bilim dalı başkanlığının önerisi üzerine ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir. Lisans derecesini başvurdukları tezli yüksek lisans programıyla ilgili bir alandan almamış olması sebebiyle bilimsel hazırlık programını alması gereken öğrencilerin belirlenen bilimsel hazırlık derslerini daha önce almış olmaları ve transkriptle beyan etmeleri durumunda ilgili derslerden muaf sayılırlar.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık derslerinin başarı değerlendirmesi başarılı (S), başarısız (F) olarak yapılır.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. İki yarıyıl içinde derslerin tamamından başarılı olan öğrenci, ilgili yarıyıla ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile lisansüstü programa devam etmek için ders kaydı yaptırabilir. Bilimsel hazırlık dersleri alan öğrenciler anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üç dersi geçmemek kaydıyla kayıt oldukları program müfredatından ders alabilir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrenciler için aranacak lisans mezuniyet türü ve diğer kriterler, ana bilim dalı başkanlarından gelen öneriler doğrultusunda ilgili enstitü kurulunda karara bağlanır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Bir yüksek öğrenim kurumunun lisans programından mezun olan ve disiplin cezası almamış olup belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu öğrencilerde tezli yüksek lisans programlarında ALES puan şartı, doktora programlarında yabancı dil belgesi şartı aranmaz. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilerin, 6 ncı maddede belirtilen eğitim-öğretim ücretini ödemeleri gerekir. Özel öğrencilere uygulanacak kabul şartları ilgili enstitü kurulunca belirlenir.

(2) Özel öğrencilerin alacakları veya muaf tutulacakları toplam ders sayısı lisansüstü programındaki alınması gereken toplam derslerin %50’sini aşamaz.

(3) Bu özel öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesi bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır ve kendilerine başarılı oldukları dersler ve bu derslerden aldıkları notları gösteren enstitü onaylı bir belge verilir.

(4) Bu Yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen esaslar dâhilinde, yüksek lisans programları için ALES ve doktora programları için yabancı dil sınavında geçerli puanı alarak başarılı olan özel öğrenciler sınav tarihini takip eden yarıyılda lisansüstü programlara başvuru tarihleri içerisinde ilgili enstitünün herhangi bir lisansüstü programına başvuru yaptıkları takdirde ve başvuruda puan sıralamasında belirlenen kontenjan içerisinde yer aldıkları kayıt hakkını elde ederler. Kesin kayıt konusunda 10 uncu madde hükümleri uygulanır. Ancak, özel öğrenci statüsünde alınmış ve başarılı olunmuş derslerin son iki akademik yıl içinde alınmış olmaları zorunludur.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Üniversitedeki bir EABD/EASD’de veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık hariç en az, bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla başvurabilir.

(2) Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapmak isteyenlerin, enstitüye kabul edilebilmeleri için öğrencinin ilk girdiği enstitüde en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görmüş, aldığı bütün derslerin her birinden başarılı olmuş ve yatay geçiş yapmak istediği lisansüstü programlara öğrenci kabul koşullarını yerine getirmiş olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları üniversitenin tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına başvuru yapabilir, başvuruda puan sıralamasında belirlenen kontenjan içerisinde yer aldıkları takdirde tezli yüksek lisans programına kayıt hakkı kazanırlar. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(3) Üniversitenin enstitü ve anabilim dalları arasındaki yatay geçişler ile tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasındaki geçişler için de aynı koşullar aranır.

(4) Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin ilgili lisansüstü programa sayılacağı ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bu öğrencilerin programlardan almış ve başarmış oldukları derslerin eşdeğerliği konusundaki değerlendirmeler ilgili anabilim dalı başkanlığınca atanan bir kurul tarafından yapılır.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 14 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kesin kayıt yaptıran ya da kaydını yenileyen öğrencilere, Rektörlük tarafından bir yıl geçerli olan fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir.

(2) Mezun olan ya da Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenci kimlik kartını iade eder. Yıpranan kimlik kartı yenisi ile değiştirilir.

(3) Kimlik kartının kaybedilmiş olması durumunda öğrencinin, kimliğinin kaybolduğuna dair bir dilekçeyle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması üzerine, kendisine ücret mukabili yeni kimlik kartı düzenlenir.

Kayıt yenileme

MADDE 15 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işleminin tamamlanabilmesi için program ücretinin veya ders ücretinin ödenmiş olması zorunludur. Yüksek lisans ve doktora programlarının tez ve bitirme projesi aşamasındaki öğrencilerinin her yarıyıl tez ve bitirme projesine kayıt yaptırmaları zorunludur.

(2) Öğrenciler, azami öğrenim sürelerini tamamlayıp tamamlamama durumlarına göre 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı maddeleri gereğince ve Mütevelli Heyeti tarafından kayıt yeniledikleri öğrenim yılı için belirlenen öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla kayıtlarını yenileyebilirler. Kayıt yenilemedikleri dönemde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, o yarıyıla ait derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, 2547 sayılı Kanunda belirlenen öğrenim süresinden sayılır. Kayıtsız geçirilen yarıyılın öğrenim ücretinin dörtte birini ödemek koşuluyla takip eden yarıyıl başında kayıt yenilenebilir.

(4) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler o yarıyıl için belirlenen derslerden oluşturdukları ders programlarını ders danışmanlarına onaylatarak ders kayıt işlemlerini yapmak zorundadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme ve derse yazılma işleminin tümünden şahsen sorumludur ve ders kayıtlarını bizzat kendileri yaptırmakla yükümlüdürler.

Kayıt dondurma

MADDE 16 – (1) Öğrenciler kayıt dondurma başvurularını, haklı ve geçerli nedenleri kanıtlayan belgeleri ile birlikte kayıt dondurma talep formu doldurarak akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ilgili enstitüye yaparlar. Kayıt dondurma süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle ve ilgili yönetim kurulunca, istekte bulunan öğrencinin kaydı bir defada tezsiz yüksek lisans programlarında en çok bir diğer lisansüstü programlarda en çok iki yarıyıl için dondurulabilir:

a) Öğrencinin; üniversite hastaneleri, olmadığı takdirde diğer sağlık kuruluşlarından alınacak raporla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) Daimi ikametgâhının bulunduğu mahallin doğal afete uğradığının mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelendirilmesi.

c) Belgelenmiş olmak kaydıyla anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü veya bunların ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması.

ç) Öğrencinin tutukluluk hali.

d) Kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması. Öğrencinin yurt dışında geçici olarak eğitim programına katılması.

e) Öğrencinin; ne suretle olursa olsun askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

(3) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması halinde belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerden aranacak belgeler ilgili yönetim kurulunca belirlenir.

(4) Kayıt dondurma talebinin işleme konulabilmesi için öğrencinin ilgili yarıyıla/yarıyıllara ait öğrenim ücretinin en az üçte birini ödemesi koşulu aranır. Aksi halde kayıt dondurma talebi işleme konulmaz.

Kayıt silme

MADDE 17 – (1) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre üniversiteden çıkarma cezası alan bir öğrencinin ilgili yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirme talebinde bulunması halinde ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir.

(3) İlişiği kesilen öğrencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvurmaları halinde durumlarını gösteren bir belge verilir.

İntihal raporu

MADDE 18 – (1) İntihal raporu; tezli yüksek lisans programı ve doktora programında kayıtlı öğrencilerin tez savunmasından önce hazırlamış oldukları tezlere ilişkin intihal durumunu gösteren rapordur. İntihal raporu ilgili enstitü tarafından tez savunma süreci başlatılan öğrencilerin teslim ettikleri tezler için alınır ve rapor ilgili öğrencinin danışmanı ve jüri üyesi ile paylaşılır.

(2) İntihal oranı %20’nin üzerinde olan tezler ve intihal raporuna ilişkin jüriden olumsuz bildirim gelen öğrenciler tez savunmasına alınmaz.

(3) İntihal raporu bir tezin savunmaya alınıp alınmayacağına ilişkin yalnızca fikir sağlayan bir rapor olarak kabul edilmektedir. İntihal raporunun sonucunun olumsuz çıkmaması öğrencinin yazmış olduğu teze ilişkin etik sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Öğrenci yazmış olduğu tezin bilimsel etik kurallara uygun hazırlanmasından ve bu kapsamda mezuniyet öncesi ve sonrasında etik ihlaller sebebiyle ortaya çıkabilecek tüm süreçlerden bizzat kendisi sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Dersler ve Başarı Değerlendirmesi

Akademik takvim

MADDE 19 – (1) Üniversitenin eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvim, enstitülerin önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir ve ilan edilir.

(2) Lisansüstü programlarına ilişkin eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl içi sınav ve yarıyıl sonu sınav tarihleri, öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme ve benzeri konulara ilişkin tarihler akademik takvimde belirtilir.

Eğitim ve öğretim dönemleri

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlarında eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(2) Yarıyıl esasına göre eğitim ve öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.

Dersler ve başarı değerlendirmesi

MADDE 21 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir. Lisansüstü programlarla ilgili devam, sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür. Kredili derslerden başarı durumunu gösterir not dağılımı ve harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

Başarı Derecesi                       Başarı Notu                         Puanı                           

Pekiyi                                            AA                   4,00              90-100

İyi-Pekiyi                                       BA                   3,50              85-89

İyi                                                  BB                    3,00              80-84

Orta-İyi                                          CB                    2,50              75-79

Orta                                                CC                    2,00              65-74

Başarısız                                         FF                    0,00              64 ve altı

Final Sınavına Girmedi                  FG                    0,00              0,00

Devamsız                                       DZ                    0,00              0,00

(2) Tezli yüksek lisans programlarında seminer dersi ve yüksek lisans tezi, tezsiz yüksek programlarında bitirme projesi dersi, doktora programlarında seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve doktora tezi ve sanatta yeterlik eseri başarı durumunu gösterir not dağılımı ve harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

Başarı Derecesi                   Başarı Notu

Başarılı                                        S

Başarısız                                     F

AGNO ve yükseltilmesi

MADDE 22 – (1) AGNO; her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının ders kredisi ile çarpılmasından bulunan toplam sonucun toplam krediye bölünmesi yolu ile bulunacak değerdir.

(2) AGNO hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4 ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.

(3) AGNO’nun yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son not geçerlidir.

(4) Tezli yüksek lisans programlarında seminer dersi ve yüksek lisans tezi, tezsiz yüksek lisans programlarında bitirme projesi dersi, doktora programlarında uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve doktora tezi kredisiz olup başarılı (S) ve başarısız (F) olarak notlandırılır ve ortalamaya katılmaz.

(5) Öğrencinin tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında bir dersten başarılı sayılabilmesi için minimum (2,00 – CC) notuna sahip olması gerekir. Tezli yüksek lisans programlarında bir öğrencinin AGNO’nun en az (2,50 – CB) olmaması durumunda tez dönemine geçemez.

(6) Öğrencinin doktora programlarında bir dersten başarılı sayılabilmesi için minimum (2,50 – CB) notuna sahip olması gerekir. Bir öğrencinin AGNO’su en az (3,00 – BB) olmaması durumunda yeterlik sınavına giremez ve yeterlik sınavına giremeyen ya da başarılı olamayan öğrenci tez dönemine geçemez.

Disiplin

MADDE 23 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Devam zorunluluğu

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için, teorik derslerin yüzde 70’ine, uygulamaların ise yüzde 80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devam konusu, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından izlenir ve denetlenir. Her öğretim elemanı, yarıyıl sonunda devam şartını yerine getirmemiş öğrencileri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.

(2) Devam şartı yerine getirilmemiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam koşulu aranır.

Ders ekleme ve bırakma

MADDE 25 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar danışmanının onayını alarak, ders ekleme ve/veya ders bırakma işlemi yapabilirler.

Sınavlar

MADDE 26 – (1) Sınavlar; kısa sınav, ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve ara sınavı yerine yapılan mazeret sınavından oluşur.

(2) Sınavlar; yazılı sınav, test sınavı ve/veya belgelendirilmek koşulu ile sözlü, ödev, proje, seminer çalışması veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(3) Sınavlar, kısa sınavlar hariç ilgili anabilim dalı tarafından hazırlanan ve enstitü tarafından onaylanıp ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur.

(4) Üniversite binaları dışında sınav yapılmaz. Ancak ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim çerçevesinde yapılan sınavlar Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

(5) Bütünleme sınavı, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda, final sınavına girmek için bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmiş ve final sınavına girememiş öğrenciler ile yarıyıl sonu final sınavında başarısız olmuş öğrenciler için yapılan sınavdır. Başarısız olunan her ders için bir bütünleme sınav hakkı tanınır.

Başarı durumlarının ilânı ve itiraz hakkı, not durumu belgeleri

MADDE 27 – (1) Öğretim elemanları öğrencilerin başarı durumlarını, başarıyı belirleyen her türlü belge, sınav evrakı ile birlikte yarıyıl sonu sınavını izleyen on beş gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne iletir. Başarı durumu listeleri öğrencilere ilan edilir. Öğrencilerin güncelleştirilmiş not durumu belgeleri, yarıyıl final sınavlarının bittiği günü izleyen en geç on beş iş günü içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır.

(2) Başarı sonuçlarına maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtirazlar başarı sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne bir dilekçe ile yapılır. İlgili öğretim elemanı, itirazda bulunan öğrencinin durumunu maddi hata yönünden yeniden değerlendirir ve kanaatini enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Bu değerlendirme sonucuna yapılan itiraz ilgili yönetim kurulunca sonuçlandırılır. Bu karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrenciye duyurulur.

(3) Yarıyıl sonu ders başarı notlarıyla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

Ders ve kredi yükü

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programı en az 60 AKTS’den oluşan; 24 kredilik en az 8 dersten ve kredisiz seminer dersi ve bununla birlikte en az 60 AKTS’lik tez çalışmasından olmak üzere toplam 120 AKTS’den oluşur.

(2) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 15 kredilik derse yazılabilir. Kredi ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(3) Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans öğrenim türünde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin; tez aşamasına geçebilmesi için AGNO’su 2,50’den az olamaz. Ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için AGNO 2,50’den az olamaz. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci tez dönemine geçemez.

Süre

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre altı yarıyıldır. Tezli yüksek lisans programında ders kredi yükünü tamamlamak için azami süre dört yarıyıldır. Dört yarıyıl içerisinde derslere ilişkin kredi yükünü tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişkisi kesilir. Öğrenci; ilk iki yarıyılda ders kredi yükünü tamamlamak ve sonrasında en az bir yarıyılını tez çalışmasında geçirmek kaydıyla üç yarıyılda mezun olabilir.

(2) Azami süreler içerisinde gerekli koşulları yerine getiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişkisi kesilir.

Tez danışmanı

MADDE 32 – (1) EABD/EASD başkanlığı ders dönemini tamamlayan her bir öğrenci için üniversiteden bir öğretim üyesini veya doktoralı öğretim elemanını yüksek lisans tez dönemine kayıt yaptırdığı döneme ilişkin akademik takvimde yer alan ders başlangıç tarihi itibariyle on beş gün içerisinde tez danışmanı olarak önerir. Tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Bir öğretim üyesi toplamda aynı anda en fazla on iki adet tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisine danışmanlık yapabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, birinci tez danışmanı üniversiteden olmak üzere ikinci eş tez danışmanı başka bir üniversiteden de atanabilir. Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez danışmanı değiştirilebilir.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi

MADDE 33 – (1) Yüksek lisans tez konusu belirleme; Öğrenci 24 kredilik dersten en az 2,50 ortalama ile başarılı olma şartını tamamladıktan sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında tez konusunu belirleyerek danışmanın onayını taşıyan tez öneri formunu EABD/EASD başkanlığına teslim eder. Bölüm kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez önerisi enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu değişikliği; akademik takvimde belirtilen sürede danışmanın onayını taşıyan tez öneri formunu öğrenci EABD/EASD başkanlığına teslim eder. Bölüm kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez konusu değişikliği enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(3) Tez konusu enstitü yönetim kurulunun kararı ile değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde enstitü yönetim kurulunun karar tarihini takip eden en az altı ay içinde tezini teslim edemez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 34 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tezini ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,

b) Tezin intihal yapılmadığını bildiren raporunu tez savunmasına başvurmadan önce enstitüye teslim etmek,

c) Enstitülerde güz ve bahar yarıyılı içinde en geç akademik takvimde belirlenen tarihlerde tezini teslim etmek ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak,

zorundadır.

Yüksek lisans tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı

MADDE 35 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite dışından olmak üzere en az doktora unvanlı üç veya beş kişiden oluşur.

b) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda EABD/EASD başkanlığı enstitüye, beş öğretim üyesi ismi önerir. Üç kişiden oluşan jürilerde eş danışman jüride görev alamaz.

c) Beş kişiden oluşan jürilerde eş danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek üzere, ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.

ç) Enstitü yönetim kurulu, önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

d) Enstitülerde tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin ve intihal raporu teslim edilmeyen tezlerin enstitü yönetim kurulu tarafından savunma jürileri oluşturulmaz. Tez savunmasına girecek öğrencilerin akademik takvimde belirtilen tarihler arasında tez savunma süreci için başvurularını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

(2) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans tez savunma sınavları ilk kez tez savunmasına girecek öğrenciler için 1 Şubat-30 Mart tarihleri arasına denk gelecek şekilde ve 1 Haziran-30 Temmuz tarihleri arasına denk gelecek şekilde yılda iki kez yapılır. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yedi gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde danışmanına ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD/EASD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

c) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden 7 gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnızca jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarılı ya da başarısız olarak değerlendirir. Salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Bu karar danışman öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

e) Tez savunma sınavı sonunda başarılı bulunup mezuniyet not ortalaması şartını sağlayan öğrencinin, tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, tez yazım kılavuzunda açıklanan şekil şartları yerine getirilmiş beş adet ciltlenmiş tezi ile elektronik ortamda kaydedilmiş beş adet tez CD’si ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim etmesi gerekir. Aksi halde mezuniyet işlemleri yapılmaz.

f) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye üç ya da altı ay süre tanınır. Öğrenci düzeltme süresi bitiş tarihinden en geç yedi gün önce enstitüye tezini yeniden teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

g) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenci için, enstitü yönetim kurulu kararı ile ilgili EABD/EASD başkanlığından bölüm kurulu kararı ile yeni bir danışman önerisi istenir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman atama işlemi yapılan öğrenci yeni danışman öğretim üyesi ile yeni bir tez konusu belirler.

ğ) Tez savunma sınavına mazeretsiz olarak katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

h) Azami süreyi dolduran öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 36 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, tezinin beş adet ciltlenmiş kopyasını ve elektronik ortamda kaydedilmiş beş adet kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim etmek zorundadır. Bu işlemleri tamamlayan öğrencinin mezuniyet durumu enstitü yönetim kurulunda görüşülür. Enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD programının onaylanmış adı bulunur.

(3) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretim ve uzaktan eğitim olarak yürütülür. Uzaktan eğitim lisansüstü programları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Ders ve Avrupa kredi transfer sistemi kredi yükü

MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; 90 AKTS ve 30 krediye denk gelecek şekilde ve en az 10 ders ve bitirme projesinden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü dersler ile bitirme projesinden oluşur.

(2) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 18 kredilik derse yazılabilir. Kredi ve değerlendirme Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans öğrenim türünde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir. Öğrenciler ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

Süre

MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı en az iki, en fazla üç yarıyılda tamamlanabilir.

(2) Azami süre sonunda kredi yükünü ve bitirme projesi dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Proje çalışma konusu belirlenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında ilk yarıyılını tamamlayan öğrenciler ikinci yarıyılda derslerle birlikte ya da üçüncü yarıyılda bitirme projesi dersine kayıt olurlar ve ilgili ders kapsamında danışman olarak bir öğretim üyesi öğrencilere atanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, bitirme projesi dersine kaydolduğu yarıyılın başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde proje konusunu, danışmanının onayının yer aldığı bitirme projesi öneri formuyla enstitüye bildirir.

(3) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.

Tezsiz yüksek lisans bitirme projesinin yürütülmesi ve sonuçlanması

MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans bitirme projesi, bitirme projesi danışmanı olarak atanan öğretim üyesi nezaretinde öğrenci tarafından hazırlanır.

(2) Öğrenci bitirme projesini bağlı olunan enstitü tarafından belirlenen proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazmakla yükümlüdür.

(3) Bitirme projesinin tamamlanmasından sonra proje danışmanı projeyi başarılı veya başarısız olarak değerlendirir ve bitirme projesi değerlendirme formunu doldurur. Proje danışmanı bitirme projesi ile ilgili değerlendirme sonucunu enstitüye bildirmekle yükümlüdür.

(4) Mezuniyet için gerekli kredi ve not ortalaması şartlarını sağlaması ve bitirme projesi başarılı bulunması durumunda öğrenci mezuniyet hakkı kazanır.

(5) Projesi başarısız bulunan öğrenci takip eden yarıyılda bitirme projesi dersine yeniden kayıt olur ve bitirme projesi dersini yeniden alır. Enstitü yönetim kurulu kararı ile proje danışmanı atama işlemi yapılan öğrenci yeni proje danışmanı öğretim üyesi ile yeni bir proje konusunu belirler.

(6) Öğrencilerin hazırlamış oldukları bitirme projeleri, kendileri tarafından iki adet karton cilt ve bir adet CD içerisinde kopyası ile danışman öğretim üyesine teslim edilir, danışman öğretim üyesi değerlendirme formu ile birlikte projeleri ve projenin kayıtlı olduğu CD’yi ilgili enstitüye teslim eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 43 – (1) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/ EASD’deki programın onaylanmış adı bulunur.

(2) Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 44 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 45 – (1) Doktora programı, yüksek lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler için en az 120 AKTS’den oluşan; 24 kredilik en az 8 dersten, kredisiz uzmanlık alan dersi 1, kredisiz uzmanlık alan dersi 2 ve kredisiz seminer dersi, yeterlik sınavı ve bununla birlikte en az 120 AKTS’lik tez çalışmasından olmak üzere toplam 240 AKTS’den oluşur.

(2) Yüksek lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler bir yarıyılda en çok 18 kredilik derse yazılabilir. Kredi ve değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin almış olduğu lisans dersleri ve doktora öncesi almış olduğu yüksek lisans dersleri doktora öğreniminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Ancak öğrenci danışman onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile her yarıyıl için en fazla iki seçmeli dersini yüksek lisans programlarında yer alan seçmeli derslerden alabilir.

Doktora tez danışmanı

MADDE 46 – (1) Anabilim dalı başkanlığı her bir doktora öğrencisi için Üniversiteden bir öğretim üyesini veya doktoralı öğretim elemanını en geç öğrencinin derslere başladığı ilk yarıyıl içerisinde tez danışmanı olarak önerir. Tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Bir öğretim üyesi toplamda aynı anda en fazla on iki tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisine danışmanlık yapabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, birinci tez danışmanı Üniversitenin kadrosunda yer alan öğretim üyelerinden olmak üzere ikinci tez danışmanı başka bir üniversiteden de atanabilir. Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez danışmanı değiştirilebilir.

Başarı denetlemesi

MADDE 47 – (1) Doktora yapan öğrencinin; derslerde başarılı sayılabilmesi için her ders için minimum 2,50 not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. Ancak yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olmak zorundadır. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci yeterlik sınavına giremez, tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için genel ağırlıklı not ortalaması 3,00’ten az olamaz. Tez savunma sınavı sonunda ortalama şartını sağlayamayan öğrenci tez savunma sınavından başarısız sayılır.

Süre

MADDE 48 – (1) Yüksek lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler için doktora programını tamamlamak için azami süre on iki yarıyıldır. En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere bir doktora programı daha erken de tamamlanabilir. Tez önerisi savunma sınavından sonra en az dört ay en fazla altı aylık aralar ile gerçekleştirilecek en az üç tez izleme sınavından başarılı olan öğrenci üçüncü tez izleme sınavını takiben en az bir ay sonra tezini teslim edebilir.

(2) Doktora öğreniminde ders dönemi için gerekli olan kredi yükünün en fazla dört yarıyılda tamamlanması gerekmektedir. Bu süre zarfında gerekli olan ders kredi yükünü başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları akademik takvime göre yapılır. Bir öğrencinin en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmesi zorunludur.

(2) Yeterlik sınavları 1 Şubat-30 Mart tarihleri arasına denk gelecek şekilde ve 1 Haziran-30 Temmuz tarihleri arasına denk gelecek şekilde yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavları, EABD başkanlığı tarafından ilgili EABD’de görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(3) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 (4) Doktora yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, en az biri Üniversite dışından ve en az doktor unvanına sahip olmak kaydıyla ilgili alandan beş kişilik sınav jürisini teşkil eder. Doktora yeterlik jürisi, her öğrenci için enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(5) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Öğrenci yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 75 ortalama puan aldığı takdirde sözlü sınava girme hakkı kazanır. Öğrencinin sözlü sınavdan başarılı sayılması için 100 üzerinden en az 75 ortalama puan alması gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna dair kararı yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından önce danışman öğretim üyesine ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde yeterlik sınavına katılmayan veya mazeretleri enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

Tez izleme komitesi

MADDE 50 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; enstitünün talebi, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, EABD başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi içinden, danışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye olmak üzere sıralamaya bakılmaksızın enstitü yönetim kurulu tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır. Eş danışmanının olması durumunda, eş danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABD başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı

MADDE 51 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık tarihleri arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 52 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, doktora tezini Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tez savunma sınavları ilk kez tez savunmasına girecek öğrenciler için 1 Şubat-30 Mart tarihleri arasına denk gelecek şekilde ve 1 Haziran-30 Temmuz tarihleri arasına denk gelecek şekilde yılda iki kez yapılır.

(3) Doktora tez savunmasına girebilmek için bir öğrencinin en az üç tez izleme sınavından başarılı olması gerekmektedir. Üç tez izleme sınavından başarılı olan öğrenci akademik takvime göre son tez izleme sınavını takip eden ilk dönemde tez savunma sınavına girmek üzere akademik takvimde belirtilen tarihler arasında başvuru yapabilir.

(4) Doktora tez savunmasına girebilmek için öğrencinin doktora süreci içerisinde uluslararası indekslerde taranan bir dergide akademik bir yayın yapmış olması gerekmektedir.

(5) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(6) Doktora tez jürisi, danışman ve EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri; danışman dâhil, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ile en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,

b) Tezin intihal yapılmadığını bildiren raporunu tez savunmasına başvurmadan önce enstitüye teslim etmek

zorundadır.

Doktora diploması

MADDE 53 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde EABD dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik

Amaç

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

Ders ve kredi yükü

MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler için en az 120 AKTS’den oluşan; 24 kredilik en az 8 dersten, kredisiz uzmanlık alan dersi 1, kredisiz uzmanlık alan dersi 2 ve kredisiz seminer dersi, yeterlik sınavı ve bununla birlikte en az 120 AKTS’lik tez çalışmasından olmak üzere toplam 240 AKTS’den oluşur.

(2) Yüksek lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler bir yarıyılda en çok 18 kredilik derse yazılabilir. Kredi ve değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin almış olduğu lisans dersleri ve doktora öncesi almış olduğu yüksek lisans dersleri doktora öğreniminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Ancak öğrenci danışman onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile her yarıyıl için en fazla iki seçmeli dersini yüksek lisans programlarında yer alan seçmeli derslerden alabilir.

Sanatta yeterlik tez danışmanı

MADDE 56 – (1) EASD başkanlığı, her öğrenci için Üniversite üyelerinden birini, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için danışman olarak atar. Danışman ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Bir öğretim üyesi toplamda en fazla on iki tezli yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrencisine danışmanlık yapabilir.

 (2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Başarı denetlemesi

MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik öğrencilerinin; derslerde başarılı sayılabilmesi için her ders için minimum 2,50 not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. Ancak yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olmak zorundadır. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci yeterlik sınavına giremez, tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için genel ağırlıklı not ortalaması 3,00’ten az olamaz. Tez savunma sınavı sonunda ortalama şartını sağlayamayan öğrenci tez savunma sınavından başarısız sayılır.

Süre

MADDE 58 – (1) Yüksek lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler için sanatta yeterlik programını tamamlamak için azami süre on iki yarıyıldır. En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere bir sanatta yeterlik programı daha erken de tamamlanabilir. Tez önerisi savunma sınavından sonra en az dört ay en fazla altı aylık aralar ile gerçekleştirilecek en az üç tez izleme sınavından başarılı olan öğrenci üçüncü tez izleme sınavını takiben en az bir ay sonra tezini teslim edebilir.

(2) Sanatta yeterlik öğreniminde ders dönemi için gerekli olan kredi yükünün en fazla dört yarıyılda tamamlanması gerekmektedir. Bu süre zarfında gerekli olan ders kredi yükünü başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişkisi kesilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 59 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları akademik takvime göre yapılır. Bir öğrencinin en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmesi zorunludur.

(2) Yeterlik sınavları 1 Şubat-30 Mart tarihleri arasına denk gelecek şekilde ve 1 Haziran-30 Temmuz tarihleri arasına denk gelecek şekilde yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavları, EASD başkanlığı tarafından ilgili EASD’de görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(3) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 (4) Yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, en az biri Üniversite dışından ve en az doktor veya sanatta yeterlik unvanına sahip olmak kaydıyla ilgili alandan beş kişilik sınav jürisini teşkil eder. Yeterlik jürisi, her öğrenci için enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Öğrenci yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 75 ortalama puan aldığı takdirde sözlü sınava girme hakkı kazanır. Öğrencinin sözlü sınavdan başarılı sayılması için 100 üzerinden en az 75 ortalama puan alması gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna dair kararı yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından önce danışman öğretim üyesine ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde yeterlik sınavına katılmayan veya mazeretleri enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EASD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

Tez izleme komitesi

MADDE 60 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; enstitünün talebi, ilgili EASD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, EASD başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi içinden, danışmanından başka ilgili EASD içinden ve dışından birer üye olmak üzere sıralamaya bakılmaksızın enstitü yönetim kurulu tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır. Eş danışmanının olması durumunda, eş danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EASD başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı

MADDE 61 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan sanatta yeterlik öğrencisi, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EASD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlandırılması

MADDE 62 – (1) Sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci, tezini Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik tez savunma sınavları ilk kez tez savunmasına girecek öğrenciler için 1 Şubat-30 Mart tarihleri arasına denk gelecek şekilde ve 1 Haziran-30 Temmuz tarihleri arasına denk gelecek şekilde yılda iki kez yapılır.

(3) Sanatta yeterlik tez savunmasına girebilmek için bir öğrencinin en az üç tez izleme sınavından başarılı olması gerekmektedir. Üç tez izleme sınavından başarılı olan öğrenci akademik takvime göre son tez izleme sınavını takip eden ilk dönemde tez savunma sınavına girmek üzere akademik takvimde belirtilen tarihler arasında başvuru yapabilir.

(4) Tez savunmasına girebilmek için öğrencinin öğrenim süreci içerisinde uluslararası seviyede bir yayın/eser yapmış olması gerekmektedir.

(5) Sanatta yeterlik tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(6) Tez jürisi, danışman ve EASD dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Sanatta yeterlik tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,

b) Tezin intihal yapılmadığını bildiren raporunu tez savunmasına başvurmadan önce enstitüye teslim etmek

zorundadır.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 63 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Diploma üzerinde EASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde tezin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 64 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve öğrenim sürecine ilişkin tüm konularda ilgili enstitü tarafından kurumun içerisindeki ilan panolarında veya internet sitesinde yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Tüm ilanların takibinden ve öğrencilik süreci içerisindeki işlemlerin gerçekleştirilmesinden öğrenci şahsen sorumludur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 66 – (1) 4/9/2015 tarihli ve 29465 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür.