22 Şubat 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29987

YÖNETMELİK

Çağ Üniversitesinden:

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; eğitim ve araştırma projelerinin yaptırılması, telif haklarının satın alınması ve satılması dışında, Çağ Üniversitesi birimlerinin gayrimenkul dahil her türlü alım-satım, kiralama, yapım, onarım, makine ve teçhizatlarına ilişkin mal ve hizmet alımları ile bilimsel inceleme, araştırma ve yayın çalışmalarının gerektirdiği her türlü işlerin, trampa, etüt, proje, sondaj, mesleki ve teknik kontrol, inşaat hazırlık, inşaat, taşıma ve sigorta işlerinin temin edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 46 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Birim: Üniversitenin fakülte, yüksekokul, enstitü, uygulama ve araştırma merkezleri ile diğer idari ve hizmet birimlerini,

c) Genel Sekreter: Çağ Üniversitesi Genel Sekreterini,

ç) Mali İşler Müdürü: Çağ Üniversitesi Mali İşler Müdürünü,

d) Mütevelli Heyeti: Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: Çağ Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Çağ Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Satın Alma ve İhalelere İlişkin Esaslar, Satın Alma ve İhale İşlerinde

Yetkili Organlar ve Satın Alma İşlemleri

Satın alma ve ihalelere ilişkin esaslar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki alım-satım ve yaptırılacak işler aşağıdaki usullerden birine göre yapılır:

a) Kapalı teklif usulü,

b) Açık teklif usulü,

c) Doğrudan temin usulü,

ç) Açık eksiltme usulü.

(2) Kapalı teklif usulünde, teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulduktan sonra, zarfın üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi, teklif verdiği konu, açıkça yazılıp zarf kapatılır. Zarfın kapanan kısmı teklif veren tarafından imzalanır. Teklif mektubu şartnameye uygun olarak hazırlanır ve şartnamede teklif mektubu ile beraber verilmesi istenen belge ve ek bilgiler varsa bunlar teklife eklenir. Teklif mektuplarında teklif edilen fiyatlar rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılır.

(3) Açık teklif usulü; niteliği itibarıyla açık teklif alınmasında fayda görülen veya kapalı teklif istenilmesinin zaman kaybına neden olacağı hallerde, yazılı tekliflerin açık olarak veya faks ya da elektronik posta ile alınması suretiyle gerçekleştirilen satın alma usulüdür.

(4) Doğrudan temin usulünde; toplu alımlar dışında ihtiyaç duyulan kağıt-kırtasiye, temizlik malzemeleri, yazıcı ve fotokopi makinaları için toner/kartuş ve benzeri sarf malzemesi bakım, onarım ve tadilat, eğitim, müfredat geliştirme, yazılım, araştırma, etüt, proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, reklam, fotoğraf, film, kontrollük, tercümanlık, sigorta, vasıta, basım-yayın, perakende yiyecek, içecek, çiçek, konaklama, temizlik işleri gibi özel nitelikli mal ve hizmetler herhangi bir firmadan doğrudan temin edilir. Onay süreci tamamlanan satın alma talep formuna istinaden satın alma işi doğrudan idari ve mali işlerden sorumlu birim tarafından gerçekleştirilir. Satın almanın bu maddede yer alan usullerden hangisine göre yapılacağı konuyla ilgili Başkan onayında belirtilir. Doğrudan temin usulünde, niteliği itibarıyla pazarlık yapılmasına imkân sağlanır. Ancak; kapalı teklif ve açık teklif usullerinde de en uygun teklif sahibi ile yeniden pazarlık yapılır. Doğrudan temin usulünde bir defada yapılan alımın tutarı toplam bütçe tutarının % 15’ini geçemez.

(5) Açık eksiltme usulünde; ihaleye, istenilen iş veya malı şartnamede yazılı şartlara uygun olarak temin edebilecek kişiler katılabilir ve hazır bulunanlar tarafından yapılacak tekliflerle uygun fiyatın belli olması üzerine, en uygun teklifte bulunana ihale yapılır. Açık eksiltme usulü ile ihale aşamasında aşağıdaki esaslara uyulur:

a) 1 inci maddede yazılı işlerle onay merciince işin diğer ihale usullerinden biriyle yapılmasında idareye fayda sağlamayacağına karar verilen işler açık eksiltme suretiyle ihale edilir.

b) Açık eksiltmeye; şartnamede gösterilen şartlara uymak, teminatını vermek ve gerekli belgeleri Satın Alma ve İhale Komisyonuna ibraz etmek şartıyla herkes katılabilir.

c) Satın Alma ve İhale Komisyonunca; teminatı ve belgeleri incelendikten sonra, durumları şartnameye ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun bulunmayarak açık eksiltmeye alınmayanlara teminatları ve belgeleri iade edilir. Bu husus ayrıca bir tutanakla belirtilir.

ç) Açık eksiltmeye katılmaya hak kazananlar bir tutanakla tespit edildikten ve bu husus orada hazır bulunan isteklilere duyurulduktan sonra; Satın Alma ve İhale Komisyonu Başkanı, isteklileri, şartnameyi imzalamaları ve teklif vermeleri için davet eder. Şartnameyi imzalamayan istekliler teklif veremez.

Satın alma talepleri

MADDE 5 – (1) İdari birimler, satın alınmasını talep ettikleri mal veya hizmetin konusunu ve ihtiyacın bütün özelliklerini açıklayan satın alma talep formunu doldurup Genel Sekreterin onayını müteakip Rektöre gönderir.

(2) Akademik birimler satın alınmasını talep ettikleri mal veya hizmetin konusunu ve ihtiyacın bütün özelliklerini açıklayan satın alma talep formunu doldurup dekan/enstitü müdürü/yüksekokul müdürü/merkez müdürünün onayını müteakip Rektörlüğe gönderir.

(3) Toplanan talepler ayrı ayrı veya birleştirilerek değerlendirilirken stok seviyeleri, bütçeye uygunluk ve ödenek kontrolü de yapılır. Gerek duyulduğunda talep sahibi birimlerin yetkililerinden talebin yeniden incelenmesi, varsa eksikliklerin giderilmesi istenebilir.

(4) Tamamlanan talepler için; idari ve mali işlerden sorumlu birimce, Başkan tarafından belirlenen yetki limitleri dâhilinde satın alma işlemi başlatılır.

Satın alma talep formunda bulunması gereken bilgiler

MADDE 6 – (1) Satın alma talep formunda, aşağıda belirtilen bilgiler bulunur:

a) İhtiyaç bildiren birimin adı ve birim sorumlusu olarak fakültelerde dekan, enstitülerde enstitü müdürü ve idari birimlerde Genel Sekreterin imzası,

b) Rektörün imzası,

c) Belgenin tarihi,

ç) İhtiyacın konusu, niteliği ve gerekçesi,

d) Tahmini tutarı,

e) Teknik şartnamesi,

f) Gerekli görülecek diğer açıklamalar.

Alım-satımın yapılması

MADDE 7 – (1) Alım-satımlarla ilgili olarak birimlerin hazırladığı ihtiyaç talep listeleri Satın Alma ve İhale Komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu, ilgili firmalardan alınan tekliflerin uygunluğu satın alma ve ihale komisyonunca belirlenerek alım-satım yapılmak üzere Başkanın onayına sunulur. Başkanın onayından sonra alım-satım işlemi başlatılır.

Satın alma ve ihale komisyonu

MADDE 8 – (1)  Satın Alma ve İhale Komisyonu; Mütevelli Heyeti üyelerinden oluşur.  Başkan, Satın Alma ve İhale Komisyonunun başkanıdır. Satın Alma ve İhale Komisyonu salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Satın Alma ve İhale Komisyonu, bu Yönetmelik kapsamındaki yazılı işleri yaptırmaya ve ihale yöntemlerini belirlemeye yetkilidir. Komisyon bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde ve sürede Rektör ve Mali İşler Müdürüne devredebilir.

(3) Satın alma ve ihaleler, teknik, mali ve idari yönden değerlendirilerek, fiyat ve kalite yönünden en uygun teklifi yapana verilir. Uygun teklif olmaması halinde ihalenin yapılmamasına karar verilebilir.

(4) İhaleye ilişkin kararlar onay tarihini izleyen on gün içerisinde teklif sahibine yazı ile bildirilir.

Satın alma ve ihale komisyonunun kararını gerektirmeyen işler

MADDE 9 – (1) Aşağıda belirtilen işler Satın Alma ve İhale Komisyonunun kararı olmadan Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile gerçekleştirilir:

a) Değer ve miktarına bakılmadan, elektrik, su, doğalgaz, ulaşım, iletişim giderleri gibi abonelik sözleşmelerine veya tarifeye bağlı işler ile acilen yapılması gereken zorunlu işler,

b) Akademik ve idari personel hizmetleri, günlük ihtiyaç ve sarf malzemeleri, yedek parçalar, temizlik işleri ve elektronik yazılımların satın alınması.

Teminat istenmesi

MADDE 10 – (1) Satın alma veya ihale konusu mal ve hizmetlerin özelliklerinin teminat alınmasını gerektirmesi halinde teminat istenebilir. Teminat olarak kabul edilecek değerlere Mütevelli Heyeti karar verir.

(2) Geçici veya kesin teminat miktarları, teminat olarak kabul edilecek değerler, teminatın geri verilmesi ile ilgili hususlar teklif sahibi ile yapılacak sözleşmede belirtilir.

Sözleşmeler

MADDE 11 – (1) Tedarikçi veya müteahhit, satın alma veya ihalenin onaylandığı kendisine tebliğ edildiği günden başlayarak en çok on gün içinde sözleşme için müracaat eder. Bu süre içinde sözleşme yapılmaması halinde ihale iptal edilir.

(2) İhale konusu işlerin niteliğine göre gerekli özel ve teknik şartlardan başka ihalenin özelliğine göre aşağıdaki hususlardan bir kısmına veya tamamına sözleşmelerde yer verilir:

a) Taahhüt edilen işin niteliği ve miktarı,

b) Taahhüdün süresi,

c) Müteahhide yapılacak ödemelerin yeri, şekli ve şartları,

ç) Müteahhidin Üniversiteden olan alacağının Üniversitenin onayı olmadan başkasına temlik edilemeyeceği,

d) İhzarat bedeli avans ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse şartları,

e) Sözleşmenin müteahhit tarafından bozulması, bozulmasına sebebiyet verilmesi veya tasfiye halinde uygulanacak işlem ve cezalar,

f) Sözleşme süresi ve işin tesliminden sonra satın alınan mal veya hizmetin ayıplı olduğunun tespiti ve müteahhidin kusuru sonucu yeni ihaleye sebep olunması halinde doğacak fark, masraf ve başka zararlardan sorumlu olduğu,

g) Vergi, resim ve harçlarla sosyal sigortalar primlerinin müteahhit tarafından ödeneceği,

ğ) Teknik ve çalışma emniyeti tedbirlerinin alınmasından müteahhidin sorumlu olduğu,

h) Kurumca verilen veya sağlanan her türlü makine, teçhizat ve malzemenin yangın, sel, fırtına ve benzeri olaylara ve her ne suretle olursa olsun kaybına karşı gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasından müteahhidin sorumlu olduğu, aksi halde doğacak zararlardan yine kendisinin sorumlu olacağı,

ı) Gecikme cezaları,

i) Anlaşmazlık halinde yetkili mercii,

j) Müteahhidin bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak herhangi bir hak isteğinde bulunmayacağı.

(3) İhtiyaç duyulan diğer hususlara sözleşmede yer verilebilir. Üniversite, ihalelerin özelliklerine göre tip sözleşmeler düzenleyebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyeti kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 28/3/2011 tarihli ve 27888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çağ Üniversitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.