20 Şubat 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29985

YÖNETMELİK

Uludağ Üniversitesinden:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, görevlerine ilişkin kuruluş ve çalışma ilkelerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin nitelikleri, organları ve işleyişi ile ilgili genel ilkeleri ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez-AGAM: Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: Uludağ Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Uludağ Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Görevleri ve Çalışma Alanları

Merkezin görevleri

MADDE 5 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:

a) Arıcılık ile ilgili her düzeyde yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak ve arıcılığın geliştirilmesi için eğitim, araştırma ve uygulama alt yapısını geliştirici çalışmalarda bulunmak,

b) Bal arılarının farklı disiplinler tarafından veya disiplinler arası işbirliği ile çalışılmasına olanak sağlamak, arıcılığın geliştirilmesine yönelik arıcılık yüksek lisans ve doktora programlarını teşvik etmek, öğrenciler için gerekli araştırma alt yapı imkânları sunmak,

c) Arıcılık çalışmalarında bulunanlara destek vermek, arıcılık konusunda çalışma yapmak isteyen başarılı öğrencilere burs sağlamak,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, kongre, konferans ve toplantılar düzenleme, katılım ve gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalar vermek, tesis ve işletme kontrol çalışmaları yapmak,

d) Ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlar çıkarmak, veri bankası oluşturmak,

e) Öncelikle Marmara Bölgesinde ve genelde Türkiye’de yerli arı tür, ırk, ekotip ve hatları koruyucu çalışmalar yapmak, gen merkezleri olarak belirlenen uygun coğrafik bölgelerde koruma noktaları oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak,

f) Bitkisel üretimde nitelik ve nicelik olarak ekolojik yöntemle artış sağlayan tozlaşma çalışmaları ve bu yöntemle endemik bitki türlerinin korunmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,

g) Arıcılığı kırsal kesime yaymak ve arıcılığı teşvik ederek tozlaşma ile iktisadi kalkınmaya yardımcı olmak,

ğ) Arıcılığın geliştirilmesine yönelik yeni teknolojiler üretmek, arıcılığa uygulamak, üretimi ve kaliteyi artırıcı yeni çalışmalara imkân sağlamak,

h) Merkez bünyesinde üretilen arı ve arı ürünlerinin üretim ve satışını yapmaktır.

Merkezin çalışma alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:

a) Arı yetiştiriciliği (balarısı, bombus arısı ve bireysel arılar) alanında yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, bölgesel yerli arı ırkları ve ekotiplerini ıslah etmek, verimi yüksek ve dayanıklı ana arı üretim çalışmaları yapmak, yerli ırk ve ekotiplerinin kullanılmasına yönelik çalışmaları yürütmek,

b) Arı ölümleri ve hastalıkları konusunda üreticilerin sorunlarını sağlıklı bir şekilde çözmeye yönelik çalışmalar yapmak, hastalıklara karşı biyolojik mücadele yöntemleri, yeni ilaç-ekipman ve teknoloji geliştirmek ve mülkiyetini almak, kalıntı analizlerini yaparak insan sağlığını tehdit eden kimyasalların kullanımını engellemeye çalışmak,

c) Arı ürünleri (bal, çiçektozu, balmumu, propolis, arı sütü, arı zehri, apilarnil ve diğer yeni ürünleri) için sağlıklı üretim metotları geliştirmek, arı ürünlerinin organik/ekolojik tarım yoluyla elde edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

ç) İnsan sağlığına faydalı arı ürünleri standartlarının belirlenmesinde ve analiz edilmesinde bölgesel veya ulusal referans laboratuvarı oluşturmak,

d) Arı ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini ilgili bilim dalları ile ortaklaşa çalışmalar yaparak bilimsel metotlarla araştırmak ve araştırma sonuçlarını paylaşarak tüketicilerin korunmasına yardımcı olmak,

e) Bölgesel, ekolojik koşullara uygun kovan ve arıcılık malzemeleri üretimi konusunda araştırma-geliştirme ve deneme faaliyetlerinde bulunmak,

f) Bölgesel ve ulusal arıcılıkta önemli flora ve yol haritasının oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak,

g) Uludağ Üniversitesi ile üreticiler, arıcılık konusunda çalışan yurt içinde ve dışındaki araştırmacılar arasında iletişim kurarak araştırma, uygulama, seminer, konferans, sempozyum, kongre, kurs gibi eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası yayınlar çıkarmak,

ğ) Marmara Bölgesinde arıcılıkla ilgili her türlü materyal, süreli yayınlar, kitap, doküman, görsel yayınlar üretmek, toplamak ve arşiv sistemi kurmak,

h) Araştırma ve uygulama amaçlı laboratuvar ve atölyeler kurmak,

ı) Arıcılık konusunda uzman ve araştırıcı yetiştirilmesi için lisansüstü programların açılması konusunda çalışmalar yapmak,

i) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmalarını yapabilecekleri altyapı ve olanakları sağlamak, lisansüstü eğitimleri boyunca burs ve kaynak sağlamak, kariyer geliştirmelerine danışmanlık yapmak,

j) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda proje, analiz ve benzeri çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından arıcılık konusunda çalışmalar yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin yönetiminde kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki Müdür Yardımcısı görevlendirir. Müdür Yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Müdür gerekli gördüğünde yardımcılarını değiştirebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcısı vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla süremez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkez tarafından desteklenecek projeleri ve çalışmalarda yer alacak elemanları belirlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek,

d) Her yılın ilk ayı içinde danışma kurulu üyelerini belirleyip, Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

e) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat esaslarına göre Merkezi yönetmektir.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Müdür, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilen üyeler olmak üzere yedi kişiden oluşur. Süresi biten Yönetim Kurulu Üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür ve müdür yardımcıları Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kere toplanır ve toplantıda alınacak kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylamada eşitlik halinde Müdürün oyu doğrultusunda karar alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet programı ve raporunu hazırlamak ve takip etmek,

b) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin çalışmaları ve yönetim ile ilgili kararları almak,

c) Merkez Müdürünün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman eksikliğini tespit ederek karara bağlamak,

ç) Merkez tarafından yürütülen proje ve araştırma faaliyetleri, telif, patent ve ürün gelirlerinin nasıl dağıtılacağını ve kullanılacağını tespit etmek,

d) Merkez tarafından desteklenecek proje ve üretim çalışmalarının esaslarını belirlemek ve destek taleplerini karara bağlamak,

e) Merkez Müdürünün önerisi üzerine merkezin ihtiyaçlarını belirlemek ve rektörün onayına sunmak,

f) Kurs, seminer, sempozyum, kongre faaliyetlerine karar vermek,

g) Müdürün önereceği kurum temsilcileri veya kişiler arasından danışma kurulu üye sayısını belirlemek ve danışma kurulu üyelerini seçmek,

ğ) Merkez Müdürünün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamaktır.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, arıcılık konusunda çalışma yapan özel sektör temsilcileri, kamu ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden olmak üzere en az on üyeden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kere toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez yönetimine yardımcı olacak görüş ve önerileri oluşturmak,

b) Arıcıların ve arıcılığın sorunlarını belirleyerek tartışma açmak ve çözüm önerileri oluşturmak,

c) Yapılacak bilimsel çalışmalara maddi kaynak temin etmek, teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezde ihtiyaç duyulan ve talep edilen akademik, idari, teknik ve yardımcı personel ihtiyacı öncelikle ilgili birimce döner sermaye mevzuatı çerçevesinde sözleşmeli personel ile gerekli durumlarda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde Rektörlük tarafından görevlendirilir.

Ekipman ve demirbaş kaydı

MADDE 15 – (1) Araştırma projeleri ve ortak işbirlikleri kapsamında alınan ve alınacak arıcılıkla ilgili her türlü alet, ekipman ve demirbaş merkez envanterine kaydedilerek kullanıma açılır. Merkeze gerçek ve tüzel kişiler tarafından arıcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere hibe edilen tüm cihaz ve malzemelerin ayniyat kayıtları yapıldıktan sonra öncelikle Merkez tarafından kullanılması esastır.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 16 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki mal ve hizmetlerde 4/8/1999 tarihli ve 23776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği uygulama esasları geçerlidir.

Diğer hükümler

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından yapılan araştırma, proje, patent, yayın ve üretim faaliyetlerinde merkezin adının ve çalışanların Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmesi ve buna göre adlarının geçmesi esastır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.