20 Şubat 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29985

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/9/2007 tarihli ve 26644 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.