20 Şubat 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29985

YÖNETMELİK

Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Balıkesir Üniversitesi enstitüleri tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Üniversite Senatosu tarafından belirlenen eğitim-öğretim yılını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalının fiilen eğitim öğretim görevi yapan tam zamanlı tüm öğretim üyelerinden ve doktoralı öğretim görevlilerinden oluşan kurulu, disiplinlerarası yürütülen programlarda ise bu programlarda görev alan öğretim elemanlarından oluşan kurulu,

d) BAUNMYDS: Balıkesir Üniversitesi Merkezi Yabancı Dil Sınavını,

e) Bilim dalı: Enstitülerin ilgili anabilim dalına bağlı bilim dalını,

f) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok iki yarıyıl süren ders tamamlama eğitimini,

g) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye ders, seminer, tez ve dönem projesi ile ilgili rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ğ) Doktora/sanatta yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunan ve üç yıl için görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

ı) Enstitü: Balıkesir Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

i) Enstitü anabilim dalı/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan enstitü anabilim/anasanat dalını,

j) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde tanımlanan akademik birimin başkanını,

k) Enstitü kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim-öğretim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

l) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

m) GMAT: ÜAK tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören “Graduate Management Admission”ı,

n) GRE: ÜAK tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören “Graduate Record Examination”ı,

o) İkinci danışman: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi gören öğrencinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği atanan öğretim üyesini,

ö) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

p) Kredi: Bir saatlik teorik ders veya uygulama, alan ya da atölye çalışması veya laboratuvar/klinik çalışmasının yarısını ya da AKTS’ye göre karşılığını,

r) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan, ücreti üniversite tarafından belirlenen öğretim programını,

s) Lisansüstü uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,

ş) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

t) Program: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik sınavı, tez, dönem projesi ve uygulamalarını,

u) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,

ü) Seçmeli ders: Eğitim-öğretim programında yer alan ve önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçilebilecek dersleri,

v) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, öğrenci tarafından sözlü sunum yapılarak uygulanan ve başarılı veya başarısız olarak tez danışmanı tarafından değerlendirilen kredisiz dersi,

y) Senato: Balıkesir Üniversitesi Senatosunu,

z) Tez izleme komitesi: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

aa) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

bb) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda öğrencilerine bilgi, görgü ve deneyimlerini aktardığı, tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşması ve yürütülmesi yanında öğrencilerin bilimsel etik, çalışma disiplini, bilimsel yöntemleri doğrulukla kullanabilme ve alanındaki güncel literatürü belirleyip izleyebilme ve değerlendirebilme öğretisini kapsayan teorik dersi,

cc) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,

çç) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,

dd) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az yetmiş çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü kurulları tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,

ee) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ff) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

gg) Zorunlu ders: Eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrencinin alıp başarması gereken dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programların Açılması, Kontenjanların Belirlenmesi,

İlan, Başvuru, Kabul ve Kayıt

Programların açılması

MADDE 4 – (1) Yeni bir lisansüstü program, ilgili anabilim dalı başkanlığının talebi, ilgili enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(2) Anabilim/anasanat dalında o anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan bir başka enstitü anabilim dalı veya lisansüstü programı açılabileceği gibi, disiplinlerarası enstitü anabilim dalı veya lisansüstü programlar da açılabilir. Aynı usulle yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla ortak lisansüstü eğitim ve öğretim programları da açılabilir.

(3) Lisansüstü eğitim; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ile sanatta yeterlik programlarından oluşur.

(4) Birinci öğretimde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik; ikinci öğretimde tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans; uzaktan eğitimde ise tezsiz yüksek lisans programları yürütülür.

(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 5 – (1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, her yıl Ekim ve Mart ayları sonuna kadar enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurul kararı ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca enstitü müdürlüğüne önerilir. Bu kontenjanlar enstitü kurulunca en geç Kasım ve Nisan aylarının sonuna kadar karara bağlanır ve Senatoya sunulur. Senatonun onayladığı kontenjanlar Rektörlük tarafından ilan edilir. Bu ilanda sınavın yeri ve tarihi, programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler ve varsa diğer açıklayıcı bilgiler yer alır.

Yüksek lisans programına başvuru koşulları

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için;

a) Adayların bir lisans derecesine sahip olmaları veya lisans eğitimini başarıyla sürdüren ancak o dönem sonunda mezun olabilecek durumda olmaları gerekir.

b) Adayların başvurduğu puan türünde 60 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen ve ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

c) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru için yabancı dil puanı ve belgesi istenip istenmeyeceği ve taban puanları enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

ç) Yabancı dil puanının başvuru şartı olarak aranması halinde; YDS ya da BAUNMYDS’den en az 40 tam puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato karar verir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için ALES ve yabancı dil şartı aranmaz.

Doktora programına başvuru koşulları

MADDE 7 – (1) Adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 65 tam puan almış olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden 3.5 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 tam puan almış olmaları gerekir.

(3) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 65 puan almış olmaları gerekir.

(4) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato karar verir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 65 tam puana sahip olmaları gerekir.

(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunu olmayanların tezli yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 65 tam puana sahip olmaları gerekir.

(8) Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

Sanatta yeterlik programına başvuru koşulları

MADDE 8 – (1) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 65 tam puan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 tam puan almış olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3.5 veya muadili bir puan olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alması gerekir.

Değerlendirme ve öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adaylardan başvurularının uygunluğu enstitü müdürlüğünce onaylananlar mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınava alınırlar. Bu sınavlara girmeyen aday başarısız sayılır.

(2) Anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik başvurularını değerlendirmek, mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınavı yapmak için, öncelikle ilgili anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri arasından üç veya beş asıl, iki yedek öğretim üyesi jüri olarak önerilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanır.

(3) Adaylar, ilanda belirtilen yer ve zamanda, başvurdukları enstitü anabilim/anasanat dalında sınava alınır. Sınava ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının akademik kurul üyeleri izleyici olarak katılabilir, ancak değerlendirme sırasında salonda yalnızca değerlendirme jürisi bulunur. Bu değerlendirmede başarılı olanlar kontenjan dâhilinde en yüksek nota göre sıralanarak belirlenir. Başarılı olanların sayısı, ilan edilen kontenjandan fazla ise, bunlar yedek olarak sıralanır. Başarı notunun eşitliği halinde ALES puanı sıralaması esas alınır. Sıralama listesi, değerlendirme jürisince tutanak biçiminde imzalandıktan sonra jüri başkanınca mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınavını izleyen ilk iş günü içinde enstitü müdürlüğüne teslim edilir. Sınav sonuçları, enstitü yönetim kurulunca onaylanır ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Yüksek lisans programına öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanına %50, lisans mezuniyet notuna %20, mülakat ve/veya yazılı sınav sonucuna %20 ve yabancı dil puanına %10 ağırlık verilir. Yabancı dil puanının başvuru koşulu olarak aranmadığı programlarda başarı notunun hesaplanmasında ALES puanına %50, lisans mezuniyet notuna %25, mülakat ve/veya yazılı sınav sonucuna %25 ağırlık verilir. Mülakat ve/veya yazılı sınav sonucundan 50 puanın altında alan aday başarısız sayılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notu olarak lisans mezuniyet notu dikkate alınır. Ancak enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü kurulu kararıyla mülakat sınavı da yapılabilir. Mülakat sınavının yapılması durumunda lisans mezuniyet notuna %70, mülakat sonucuna %30 ağırlık verilir.

(3) Enstitüdeki Güzel Sanatlar Fakültesi anasanat dalları yüksek lisans programları için ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Buraya başvuran adayların giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet notuna %20, yetenek ve/veya yazılı sınavı puanına %40, mülakat ve/veya portfolyo sunumu sonucuna %30 ve yabancı dil puanına %10 ağırlık verilir. Yabancı dil puanının başvuru koşulu olarak aranmadığı programlarda başarı notunun hesaplanmasında lisans mezuniyet notuna %25, yetenek ve/veya yazılı sınavı puanına %45, mülakat ve/veya portfolyo sunumu sonucuna %30 ağırlık verilir. Yetenek ve/veya yazılı sınavı, portfolyo sunumu ve/veya mülakat sınavlarının ortalaması 50 puanın altında olan aday başarısız sayılır.

(4) Yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için başarı notunun en az 65 olması gerekir.

Doktora programına öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Doktora programına öğrenci kabulünde başarı notunun hesaplanmasında; lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların tezli yüksek lisans mezuniyet notuna %20, ALES veya temel tıp puanına %50, mülakat ve/veya yazılı sınav sonucuna %20 ve yabancı dil puanına %10 ağırlık verilir. Mülakat ve/veya yazılı sınavından 60 puanın altında alan aday başarısız sayılır.

(2) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran tıp fakültesi mezunlarının TUS’tan en az 50 temel tıp puanı almış olmaları veya ALES’in sayısal kısımdan en az 65 puan almaları gerekir. Bu durumda adayın TUS temel tıp puanının değerlendirme ağırlığı %50’dir.

(3) Doktora programlarına kabul edilebilmek için başarı notunun en az 70 olması gerekir.

Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 65 puana, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

(2) Sanatta Yeterlik programına öğrenci kabulünde başarı notunun hesaplanmasında;

a) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların, lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların tezli yüksek lisans mezuniyet notuna % 20, yetenek ve/veya yazılı sınavı puanına %40, mülakat ve/veya portfolyo sunumu sonucuna %30 ve yabancı dil puanına %10 ağırlık verilir. Yetenek ve/veya yazılı sınavı, portfolyo sunumu ve/veya mülakat sınavlarının ortalaması 60 puanın altında olan aday başarısız sayılır.

b) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde ise ALES puanının %50’si, lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların tezli yüksek lisans mezuniyet notuna %10, yetenek ve/veya yazılı sınavı puanına %10, mülakat ve/veya portfolyo sunumu sonucuna %20 ve yabancı dil puanına %10 ağırlık verilir. Yetenek ve/veya yazılı sınavı, portfolyo sunumu ve/veya mülakat sınavlarının ortalaması 60 puanın altında olan aday başarısız sayılır.

(3) Sanat yeterlik programlarına kabul edilebilmek için başarı notunun en az 70 olması gerekir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Bilimsel hazırlık programı, aşağıda belirtilen adaylar için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla uygulanabilir:

a) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylara,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adaylara,

eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler 6 krediden az ve 21 krediden fazla olmamak koşuluyla, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan üç öğretim üyesinden oluşan bilimsel hazırlık komitesi tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Bilimsel hazırlık komitesinin görev süresi üç yıl olup, komite üyeleri bir sonraki dönemde yeniden görevlendirilebilir. Belirtilen süreler içinde öğretim üyesinin komite üyeliğinden ayrılmak istemesi veya enstitü anabilim/anasanat dalından ayrılması durumunda bilimsel hazırlık komitesine yeni üye önerilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınması öngörülen dersler, yüksek lisans programı için öğrencinin daha önce almış olsa da lisans derslerinden, doktora programı için ise öğrencinin daha önce almış olsa da lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden, içerikleri de dikkate alınarak bilimsel hazırlık komitesi tarafından, en geç akademik takvimde belirtilen ders kayıt döneminin başında belirlenerek Enstitüye bildirilir.

(6) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan dersler için ilgili dersin verildiği programdaki devam ve başarı değerlendirme koşulları uygulanır, dersten koşullu geçme kabul edilmez.

(7) Bilimsel hazırlık dersleri transkript belgesinde görünür ancak, lisansüstü not ortalamasında hesaba katılmaz.

(8) Bu Yönetmelikte belirtilen süre içinde bilimsel hazırlık programından başarılı sayılmak için enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan tüm derslerden başarılı olunması gerekir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının onayı ile enstitüye kayıtlı en az bir lisansüstü öğrencinin seçmiş olduğu lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz; ancak Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(3) Özel öğrenci kontenjanını, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı lisansüstü kontenjanlarıyla birlikte önerir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Müracaatların belirlenen kontenjanlardan fazla olması durumunda tezli yüksek lisans programı için lisans düzeyindeki, doktora ve sanatta yeterlik programları için tezli yüksek lisans düzeyindeki başarı not ortalamasına göre ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile sıralama yapılır. Kabul edilen öğrencilerin alacağı dersler ve programa kabulü enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Özel öğrenciler, her yarıyılın başında kontenjanlara başvurmak ve başvuruları kabul edilmesi halinde alacakları derslerin ücretlerini Üniversiteye ödeyerek kayıt yaptırmak zorundadırlar.

(5) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(6) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için ödedikleri ücret iade edilmez.

(7) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak talepleri halinde aldıkları dersleri ve notları gösteren özel öğrencilik statüsünü de belirten bir belge verilebilir.

Eğitimini yurt dışında tamamlayan öğrencilerin başvuru koşulları

MADDE 15 – (1) Eğitimini yurt dışında tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvurularında aşağıdaki koşulların da sağlanmış olması gerekir:

a) Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyrukluların Türkçe yeterlilik sınavını yapmakla görevli resmî kuruluşların yaptığı sınavları C1 düzeyinde başarmaları gerekir.

b) Doktora veya sanatta yeterlik için Türk ve yabancı uyrukluların, anadilleri dışında İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 veya ÜAK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.

c) Eğitimini yurt dışında tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adaylar bu Yönetmelikte belirtilen ALES taban puanına veya bu puana karşılık gösterilen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavların (GRE, GMAT) puanı ile başvuru yapar.

ç) Eğitimini yurt dışında tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvurabilmek için Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir.

Yatay geçiş ve değişim programları yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlarına enstitü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Açık olan programlar için yatay geçiş kontenjanları, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve ilan edilir.

(2) Öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilmesi için gerekli olan koşullar şunlardır;

a) Üniversitenin lisansüstü programına kabul için öngördüğü koşullara sahip olması,

b) Tezli yüksek lisans programları için kayıtlı olduğu programda iki yarıyıldan fazla süre kullanmamış olması, doktora programları için dört yarıyıldan fazla süre kullanmamış olması ve yeterlik sınavına girmemiş olması,

c) Devam etmekte olduğu programda aldığı her bir dersten, yüksek lisansta 100 üzerinden en az 75 veya 4.0 üzerinden en az 2.5, doktora/sanatta yeterlikte 100 üzerinden en az 85 veya 4.0 üzerinden en az 3.5 alarak başarılı olması.

(3) Bu şartları sağlayarak yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciye bu Yönetmelikteki danışman atama koşullarına uygun olarak enstitü yönetim kurulu kararı ile bir danışman atanır. Öğrenci, diğer yükseköğretim kurumlarından aldığı dersleri; danışmanın önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kayıtlı olduğu programın zorunlu kredi toplamının %50’sini aşmamak koşulu ile krediden saydırabilir. Öğrencinin derslerdeki başarı durumu ile ilgili değerlendirme, 22 nci maddeye göre yapılır.

(4) Yurtiçi/yurtdışı öğrenci değişim programlarına ilişkin uygulamalar, ilgili mevzuat ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.

Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Lisansüstü programlara kesin kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 18 – (1) Lisansüstü programlara giriş sınavında başarılı olan adaylar, enstitü yönetim kurulu tarafından ilan edilen süre içinde, gerekli belgelerle kesin kayıtlarını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adayların yerine, başarı sırasına göre, varsa yedek adayların kaydı yapılır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan yedek aday hakkını kaybeder.

(2) Lisansüstü eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde belirlenen ücretleri ödemek ve ilgili enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

(3) Öğrencinin kayıt yenileme işlemleri danışmanının onayı, danışmanı belirlenmeyen öğrenciler için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile yürütülür. Öğrenci; akademik takvimde belirlenen kayıt süreleri içinde kaydını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işlemlerini yapmayan, katkı payı, ikinci öğretim ücreti veya uzaktan öğretim ücreti ödemeyen öğrencilerin kaydı yenilenmez, kendilerine öğrencilikle ilgili hiçbir belge düzenlenmez.

(4) Akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme/ders ekleme çıkarma günlerinde ilgili yarıyıl için kaydını yaptırmayan/yenilemeyen öğrenciler, ilgili yarıyıldaki süresini toplam süreden kullanmış sayılırlar. Ayrıca kayıt yaptırılmayan/yenilenmeyen yarıyılda öğrenci hiçbir sınava giremez ve hiçbir öğrencilik hakkından faydalanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Genel Esaslar

Dersler, krediler ve kredi transferi

MADDE 19 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları ve ders önerileri, akademik anabilim/anasanatdalı kurul kararına dayalı olarak ilgili anabilim dalı başkanlıkları tarafından en geç Nisan ayının ikinci haftasına kadar enstitü kuruluna sunulur. Enstitü kurulunun görüşü alındıktan sonra Mayıs ayı içinde Senato tarafından onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer enstitü anabilim/anasanat dallarından veya başka yükseköğretim kurumundan da bir öğretim üyesi görevlendirilebilir.

(4) Bir lisansüstü dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(5) Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersinin yüksek lisans programında verilmesi zorunludur. Doktora programına kayıtlı bir öğrenci, eğer bu dersi daha önce almadıysa, bu dersi almakla yükümlüdür.

(6) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yapılır.

(7) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve/veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(8) Tezli yüksek lisans ve doktora programında ders aşaması en az iki yarıyıldır. Her yarıyılda öğrenci en az iki derse kayıt yaptırmak zorundadır.

(9) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programında verilen dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler enstitü anabilim/anasanat dalı programındaki zorunlu kredinin %50’sini geçemez.

(10) Danışmanın önerisi ve anabilim/anasanat dalının onayı ile öğrenci, enstitülerin diğer anabilim/anasanat dallarından veya ayrıca Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilir. Bu derslerin kredilerinin toplamı zorunlu kredinin %50’sini geçemez.

(11) Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(12) Her lisansüstü ders için ilgili öğretim üyesi tarafından ders tanıtım formu hazırlanır. Ders tanıtım formları ders planları ile aynı zamanda ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye gönderilir ve enstitü tarafından en geç kayıt döneminin başında ilan edilir. Tanıtım formu olmayan ders açılmaz.

(13) Ders saydırma işlemleri ilgili yarıyılın akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde yapılır. Öğrenci, programa kayıt yaptırmadan önce yurtiçi/yurtdışı başka bir lisansüstü programdan almış olduğu ve üzerinden üç yıl geçmemiş olan zorunlu kredinin en çok %50’sini danışmanın ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu programa saydırabilir.

(14) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde, yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan lisansüstü dersler, danışmanın önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile krediden sayılabilir.

(15) Diğer yükseköğretim kurumundan alınan derslerin başarı notunun değerlendirilmesi ders alınan yükseköğretim kurumunun yönetmeliğine uygun olarak yapılır.

Devam zorunluluğu

MADDE 20 – (1) Öğrenciler, teorik ve uygulamalı derslerin %70’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrenci, devamsız olduğu derslerin yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 21 – (1) Öğrencinin kayıtlı olduğu ders ile ilgili yarıyıl sonu değerlendirmesi, ders tanıtım formunda belirtilen değerlendirme ölçütlerine uygun olarak yapılır. Yarıyıl sonu sınav programı, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca duyurulur. Yarıyıl sonu sınavında başarısız olan veya sınava giremeyen öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır.

(2) Öğrenci başarısız olduğu bir dersi, ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya danışmanın önerisi ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile zorunlu dersler hariç, başarısız olduğu ders yerine aynı kredi değerinden az olmamak koşuluyla başka bir ders alabilir.

Başarı notunun tespitine ilişkin esaslar

MADDE 22 – (1) Kredili bir dersin dönem sonu başarı notu, ders tanıtım formunda belirtilen değerlendirme ölçütlerine göre belirlenir. Öğrencilere aldıkları kredili dersler için aşağıdaki çizelgeye göre harf notlarından biri başarı notu olarak verilir:

Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik

  100’lük Not Ağırlığı           Harfli Not          4’lük Not

             90-100                           AA                   4,00

              85-89                            BA                   3,50

              80-84                            BB                    3,00

              75-79                            CB                    2,50

              65-74                            CC                    2,00

           64 ve altı                          FF                    0,00

                  -                                DZ                    0,00

(2) Ayrıca, çizelgedeki harfli başarı notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler kullanılır:

a) B: Başarılı

b) K: Başarısız

c) GM: Girmedi

ç) MU: Muaf

d) DZ: Devamsız

(3) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren aldığı tüm derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan itibaren alınan derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplama sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır. Mezun olabilmek için ağırlıklı genel not ortalaması tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında en az 2.0; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise en az 2.5’dir.

(4) Bir dersten başarılı sayılabilmek için tezli/tezsiz yüksek lisansta en az (CC), doktorada ise en az (CB) almak gerekir.

(5) Tez çalışması, seminer ve dönem projesi, uzmanlık alan dersi ve uygulamalı teknik öğretilen dersler kredisiz olup, başarılı (B) ya da başarısız (K) olarak değerlendirilir ve not ortalamasına katılmaz.

(6) Sınavlara katılmayan öğrencilere girmedi (GM) notu verilir ve (FF) olarak işlem görür.

(7) Sınav sonuç listesi dersin öğretim üyelerince sınav tarihini izleyen en geç on gün içinde ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir. Sınav evrakları ilgili öğretim elemanı tarafından iki yıl boyunca saklanır.

(8) Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata yönünden itirazda bulunabilir. İtiraz dilekçesini, sınav sonucunun ilan edildiği tarihten en geç beş iş günü içinde enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim eder, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı itiraz dilekçesini ilgili öğretim elemanına iletir. Maddi hataya ilişkin itirazın değerlendirme sonucu, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

Kayıt dondurma

MADDE 23 – (1) Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Mazeretlerinde Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesinde belirtilen durumlardaki öğrencilere enstitü yönetim kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta en çok bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta en çok iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte en çok dört yarıyıl kayıt dondurma hakkı verilebilir.

(2) Kaydını donduran öğrenci, ilgili yarıyıl/yarıyıllarda öğrenimine devam edemez, yarıyıl sonu sınav/sınavlarına giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel/sanatsal bir alanda araştırma yapma, bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, sonuç elde etme, yazılı ve sözlü sunum yeteneğini bilimsel etik çerçevesinde kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler en erken dördüncü yarıyılın sonunda mezun olabilir.

(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 26 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından her bir öğrenci için öğrencinin bilimsel faaliyetleri, çalışmak istediği alanı ve tercih ettiği danışmanın onayını da içeren yazılı başvurusu dikkate alınarak öncelikle ilgili enstitü anabilim/anasanat dalında veya gerekli görüldüğü hallerde uzmanlık alanı dikkate alınarak diğer enstitü anabilim dallarında tam zamanlı görevli en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders veren öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Ancak Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde en az dört yarıyıl boyunca bir lisans programında ders veren başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak enstitü yönetim kurulu tarafından atanabilir.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Bu atama danışmanın talebi ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(3) Öğretim üyelerinin atanabileceği en fazla danışmanlık sayısı ve danışmanlık yapabilme koşulları enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(4) Danışmanı atanan öğrenci, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine de kayıt yaptırır. Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(5) Danışman değişikliği; öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili enstitüye gerekçeli başvurusu, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Danışmanlığını sürdürürken yurt dışına uzun süreli görevlendirilmiş öğretim üyesinin danışmanlığı altı aydan sonra sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi halinde danışman değişikliği altı aydan önce de yapılabilir. İstifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda görevlendirilen veya kadrosuyla geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, istemeleri halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

Yüksek lisans tez konusunun ve başlığının belirlenmesi, değiştirilmesi

MADDE 27 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu ve başlığı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından danışmanın onayını taşıyan tez konusu ve başlığı değişikliği formu enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini enstitü kurulu tarafından belirlenen ve senato tarafından onaylanan tez çalışması yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak tez ile birlikte danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Tez jürisi, sınav tarihi, yer ve saati sınavdan en az altı hafta önce, tez danışmanının ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile jüri üyelerinin uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez jürisi, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan tarihte ve yerde öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, sözlü sunum ve soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Sanat çalışmasını sunan öğrenciler ayrıca jüriye raporunu destekleyen çalışmalarından oluşan bir sergi sunarlar. Sanat çalışması savunma sınavının ve serginin yapılacağı yer ve tarihler, enstitü anasanat dalı tarafından en az on gün önce duyurulur ve sınav izleyicilere açık olup öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye/üyelerin, sınav tarihinden önce enstitüye bildirmeleri gerekir. Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayan asıl üyenin/üyelerin yerine, enstitü tarafından yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(7) Enstitü yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılamayan tez savunma sınavı bir tutanak ile tespit edilerek anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu bir sonraki sınavın ne zaman yapılacağına karar verir.

(8) Tez/sanat çalışması savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir ve karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. İkinci kez yapılan savunma sınavı, izleyen yarıyılda gerçekleştiği takdirde öğrenci, o yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(11) Tezi reddedilen öğrencinin aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık olması durumunda ve talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 29 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla enstitünün belirlediği sayıda yüksek lisans tezinin ciltlenmiş kopyalarını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden öğrenci tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları normal, ikinci veya uzaktan lisansüstü öğretimde yürütülebilir.

(3) Toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi dersi olmak üzere en az 90 AKTS’den oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Süre

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye bildirir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır.

Diploma

MADDE 33 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrencinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilir ve öğrenciye Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.

(2) Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 34 – (1) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programının yürütülmesi YÖK tarafından belirlenen usullere tabidir.

(2) Tezli/tezsiz örgün yüksek lisans programı öğrencileri uzaktan öğretim programlarından ders alamazlar.

(3) Uzaktan eğitim lisansüstü programları YÖK tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 35 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak üzere en az yedi ders, en az bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Bu program; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az kırk iki kredilik on dört ders, en az bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora süresi

MADDE 36 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 2.5 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık olması durumunda ve tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 37 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından her bir öğrenci için öğrencinin bilimsel faaliyetleri, çalışmak istediği alanı ve tercih ettiği danışmanın onayını da içeren yazılı başvurusu dikkate alınarak öncelikle ilgili enstitü anabilim/anasanat dalında veya gerekli görüldüğü hallerde uzmanlık alanı dikkate alınarak diğer enstitü anabilim dallarında tam zamanlı görevli en az bir tezli yüksek lisans yönetmiş ve en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş öğretim üyeleri arasından en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı önerisi enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tez danışmanı atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde danışman atama usullerine uygun olarak enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, uzmanlık alanı, tez konusu veya yöntemi ile ilgili olan ve bu alanda çalışmaları bulunan ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının ikinci tez danışmanı atanmasına ilişkin gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı atanır. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, tez danışmanı tarafından veya danışmanı belirlenmeyen öğrenciler için anabilim dalı başkanları tarafından yürütülür. Ders kayıtları, tez danışmanı onayı ile kesinlik kazanır.

(4) Danışman değişikliği; öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili anabilim dalına gerekçeli başvurusu, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.

Yeterlik sınavı

MADDE 38 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bilim alanındaki temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücüne sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin yeterlik sınavı Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 2 kez yapılır.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kayıt yaptıran doktora öğrencileri, en geç beşinci yarıyıl sonuna kadar; lisans derecesi ile kayıt yaptıran doktora öğrencileri ise en geç yedinci yarıyıl sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlıkları tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesinin görev süresi üç yıl olup komite üyeleri bir sonraki dönemde tekrar görevlendirilebilir. Belirtilen süreler içinde, öğretim üyesinin komite üyeliğinden ayrılmak istemesi veya anabilim dalından ayrılması durumunda yeterlik komitesinde değişiklik yapılabilir.

(4) Doktora yeterlik komitesi tarafından, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla önerilen doktora yeterlik sınav jürisi, en az ikisi başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Doktora yeterlik komitesi tarafından önerilen doktora yeterlik sınav jürisi, anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavından başarılı olan öğrenci sözlü sınavına alınır. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavlarının her birinden 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlarındaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, bir sonraki yeterlik sınavı döneminde sınava girmek zorundadır. Bu sınava da girmeyen ya da sınavda başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(8) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(9) Yeterlik sınavında başarılı olamayan, lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış olan bir öğrenci, yazılı başvurusu sonrasında, anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından veya kurum dışından birer üye yer alır. Üyelerin belirlenmesinde, özellikle disiplinlerarası nitelikteki tez çalışmalarında, ilgili disiplinin öğretim üyelerinin yer almasına dikkat edilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir, ancak izleme komitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme sınavları

MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez yazım kurallarına göre hazırlanan söz konusu öneri ile ilgili yazılı raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine sunar.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, takip eden yarıyıldan itibaren Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez izleme komitesi toplantıları enstitü yönetim kurulu kararıyla telekonferans yöntemiyle de yapılabilir. Karar ve rapor, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından toplantıyı izleyen üç gün içinde tutanakla enstitüye bildirilir.

(6) Tez konusunu değiştirmek isteyen öğrenci yeniden tez önerisi savunma sınavına girmek zorundadır. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Ancak tez konusunda değişiklik yapmadan tez izleme komitesi üyelerinin kararıyla tez başlığında değişiklik yapılabilir.

(7) Mazeretsiz olarak tez izleme komitesine raporunu süresi içinde sunmayan veya savunmayan öğrenci başarısız sayılır.

(8) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tez izleme komitesi toplantıları eksik üye ile yapılamaz.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 41 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini enstitü kurulu tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan tez çalışması yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için öğrencinin tezi ile ilgili SCI, SCI-Expanded, ESCI, SSCI, AHCI, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca Doçentlik başvurularında kabul edilen alan indekslerinde veya ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş en az bir makalesinin bulunması ön şart olarak aranır. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak tez ile birlikte danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az dört tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(5) Tez jürisi, sınav tarihi, yer ve saati sınavdan en az altı hafta önce, tez danışmanının ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile jüri üyelerinin uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak belirlenir. Jüri, üçü tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl ile biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Tez jürisi, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan tarihte ve yerde öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, sözlü sunum ve soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye/üyelerin, sınav tarihinden önce enstitüye bildirmeleri gerekmektedir. Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayan asıl üyenin/üyelerin yerine, enstitü tarafından yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(8) Enstitü yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılamayan tez savunma sınavı bir tutanak ile tespit edilerek anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu bir sonraki sınavın ne zaman yapılacağına karar verir.

(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir ve karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(10) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(11) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. İkinci kez yapılan savunma sınavı, izleyen yarıyılda gerçekleştiği takdirde öğrenci, o yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(12) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için 36 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 42 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla enstitünün belirlediği sayıda doktora tezinin ciltlenmiş kopyalarını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik programı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Süre

MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 2.5 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami sürelerin sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık olması durumunda ve tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 45 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından her öğrenci için öğrencinin çalışmak istediği alanı ve tercih ettiği danışmanın onayını da içeren yazılı başvurusu dikkate alınarak öncelikle ilgili enstitü anabilim/anasanat dalında veya gerekli görüldüğü hallerde uzmanlık alanı dikkate alınarak diğer enstitü anasanat dallarında tam zamanlı görevli, başarıyla tamamlanmış en az bir tezli yüksek lisans yönetmiş ve en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş öğretim üyeleri arasından en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı önerisi enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır.

(2) Tez danışmanı ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışmanın ve enstitü anasanat dalı başkanlığının ikinci tez danışmanı atanmasına ilişkin gerekçeli önerileri enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı atanır. İkinci tez danışmanı başka bir yükseköğretim kurumundan da önerilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programında bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik programlarında kayıtlı öğrencilerin, tez savunma sınavına girebilmeleri için, tezi ile ilgili en az bir adet makalesinin ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması veya kişisel bir etkinlik (dinleti, performans, sergi, defile, çalıştay, proje uygulamaları gibi) yapmış olması ön şart olarak aranır.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Sanatta yeterlik jürisi, sınav tarihi, yeri ve saati sınavdan en az altı hafta önce, tez danışmanının ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile jüri üyelerinin uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak belirlenir. Jüri, en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman dâhil beş asıl ile biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Jüri üyeleri, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan tarihte ve yerde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye/üyelerin, sınav tarihinden önce enstitüye bildirmeleri gerekmektedir. Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayan asıl üyenin/üyelerin yerine, enstitü tarafından yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(8) Enstitü yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılamayan tez savunma sınavı bir tutanak ile tespit edilerek anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu bir sonraki sınavın ne zaman yapılacağına karar verir.

(9) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir ve karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(10) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(11) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(12) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 44 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla enstitünün belirlediği sayıda sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş kopyalarını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 48 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı lisansüstü programlar il dışında sürdürülemez.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili enstitü kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 50 – (1) 14/1/2010 tarihli ve 27462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık

MADDE 51 – (1) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 4 üncü maddenin beşinci fıkrası uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminden önce kayıt yaptıran öğrencilere 41 inci maddenin ikinci fıkrası ve 46 ncı maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.