20 Şubat 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29985

YÖNETMELİK

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/5/2008 tarihli ve 26875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yaz öğretiminde bir öğrenci, kayıtlanacağı dersin/derslerin haftalık teorik, pratik, uygulama ve laboratuvar ders saatleri toplamının on beş saati aşmaması koşuluyla en fazla dört ders alabilir.”

“(5) Hazırlık sınıfı öğrencileri, bu programı tamamladıkları yılın yaz öğretimi programından yararlanamazlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Her ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlarına veya final sınavlarına sağlık mazeretleri nedeniyle girememiş olan öğrencilere, bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinde, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi hükümleri uygulanır. Diğer mazeretlerinde ise, bölüm/program/anabilim dalı başkanlığının haklı ve geçerli görmesi halinde, mazeret sınavı hakkı verilebilir. Programlanmış mazeret sınavına giremeyen öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz. Aynı nedenlerle öğrencinin isteği üzerine; bölüm/program/anabilim dalı başkanlığının önerisi, fakülte, enstitü veya yüksekokulun dekan veya müdürünün onayı ile öğrencinin yaz öğretimi kaydı iptal edilebilir. Bu durumda öğrencinin yaz öğretimi için ödemiş olduğu ücret iade edilmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir öğrenci birden çok üniversitenin veya yüksek teknoloji enstitüsünün yaz öğretiminden, kendi programındaki eşdeğer sayılacak dersin/derslerin haftalık teorik, pratik, uygulama ve laboratuvar ders saatleri toplamının on beş saati aşmaması koşuluyla en fazla dört ders alabilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/5/2008

26875

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/6/2011

27971

2-

6/7/2012

                  28345 (Mükerrer)

3-

26/6/2013

28689