19 Şubat 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29984

YÖNETMELİK

İstanbul Şehir Üniversitesinden:

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında yürütülen kayıt, eğitim, öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Şehir Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında yürütülen kayıt, eğitim, öğretim, sınavlar, diploma ve ilişik kesmeye ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ÇAP: Çift anadal programını,

b) Fakülte: İstanbul Şehir Üniversitesine bağlı fakülteleri,

c) FYK: Fakülte yönetim kurullarını,

ç) Dekanlık/Müdürlük: İlgili fakülte dekanlığını veya yüksekokul müdürlüğünü,

d) GNO: Genel not ortalamasını,

e) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

f) İngilizce yeterlik sınavı (İYS): İstanbul Şehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılan İngilizce yeterlik sınavını,

g) Mütevelli Heyet: İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ğ) Önkoşul dersi: Bir derse kaydolabilmek için öncelikle başarıyla tamamlanmış olması gereken dersi,

h) Rektör: İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: İstanbul Şehir Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: İstanbul Şehir Üniversitesini,

j) ÜYK: Üniversite Yönetim Kurulunu,

k) YAP: Yan dal programını,

l) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,

m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

n) Yüksekokul: Üniversiteye bağlı yüksekokulları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıtlarla İlgili Esaslar

Üniversiteye kayıt yaptırma

MADDE 5 – (1) Üniversiteye yeni kayıtlar ilan edilen tarihler arasında, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü tarafından yapılır.

(2) Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Disiplin cezasıyla Üniversiteden çıkarılmış olanlar ve belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içerisinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz; yapılmış ise iptal edilir.

İngilizce yeterlik

MADDE 6 – (1) Öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığı İYS ile belirlenir.

(2) İYS sonucuna göre başarılı olanlar ile YÖK ve Senato tarafından kabul edilen uluslararası sınavların birinden belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler doğrudan önlisans ve lisans öğrenimine başlar.

(3) Bu sınava katılmayan veya sınavda başarılı olamayan öğrenciler İngilizce hazırlık programına kaydedilir. İngilizce hazırlık programı öğretiminde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yatay ve dikey geçiş yolu ile kabul

MADDE 7 – (1) Üniversite bölümlerine/programlarına, Üniversite içinden veya dışından yatay ve dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin esas ve usuller; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Değişim programları ve özel öğrenciler

MADDE 8 – (1) Değişim programlarına katılacak öğrenciler ile özel öğrenci olarak ders alacaklarla ilgili esas ve usuller; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Çift anadal ve yan dal programları

MADDE 9 – (1) ÇAP ve YAP’a ilişkin hususlar, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Kayıt yenileme

MADDE 10 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde o dönemin öğrenim ücretini ödemek suretiyle kayıt yenilemeli ve derslere kayıtlarını yapmalıdırlar. Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, derslere ve sınavlara katılamaz ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren en geç ikinci hafta sonuna kadar yenilenebilir. İkinci haftadan sonra kayıt yenileme ÜYK kararıyla yapılabilir.

Danışman

MADDE 11 – (1) Her öğrenci için ilgili dekanlık/müdürlük veya bölüm başkanlığı tarafından tam zamanlı bir öğretim elemanı danışman olarak görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izler, önlisans ve lisans öğretimi, ilgili mevzuat ve akademik performansı hakkında bilgilendirir ve yönlendirir. Öğrencinin derslere kaydolma, ders ekleme, bırakma ve dersten çekilme işlemleri danışman onayı ile yapılır.

(2) Öğrencinin ilgili bölüm başkanlığına akademik konulara ilişkin olarak yapacağı yazılı başvurusunda danışman görüşü istenir.

Ücretler ve burslar

MADDE 12 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Yıllık öğrenim ücretleri ve kredi başına öğrenim ücreti Mütevelli Heyet tarafından her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur.

(2) Normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrenciler ile özel öğrencilerin kayıt yaptırdıkları her ders için kredi başına ödemeleri gereken ücret ÜYK’nin önerdiği esaslar çerçevesinde Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(3) Öğrenim ücreti, yaz okulu ücretlerini kapsamaz. Yaz okulu ücretleri öğrenim ücretinden ayrı olarak, Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(4) Burslar ile ilgili esaslar ÜYK’nin önerdiği esaslar çerçevesinde Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 13 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Ancak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, YÖK’ün onayı ile öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce dışında olan bölüm ve program da açılabilir.

Eğitim, öğretim yılı ve öğrenim süresi

MADDE 14 – (1) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, her biri on dört hafta olan iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir. Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav gibi faaliyetlerin süre ve tarihlerine ilişkin hususlar, Senatonun belirleyip ilan ettiği akademik takvim ile düzenlenir.

(2) Yaz öğretimi Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(3) Önlisans programında normal öğrenim süresi dört yarıyıl, lisans programında sekiz yarıyıldır. Bu sürelere İngilizce hazırlık programı ve yaz okulu dâhil değildir.

Ders planları

MADDE 15 – (1) Önlisans ve lisans ders planları, ilgili dekanlık/müdürlük veya bölüm başkanlığının önerisi, fakülte ve yüksekokul kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Bir bölümün/programın çift anadal/yan dal eğitimi yapabileceği bölüm veya programlara ilişkin ders planları da aynı usulle belirlenir.

(2) Ders planlarında mezuniyet için gerekli toplam kredi yükü, ortalama kredi yükü ve her dersin teorik ders saati, uygulama ve laboratuvar saatleri kredisi ile AKTS kredisi ve varsa önkoşulu belirtilir.

(3) Öğrenci kendi bölüm/program müfredatının ilk iki yarıyılına ait toplam krediyi başarıyla tamamladığında 3 üncü yarıyıla, ilk dört yarıyılına ait toplam krediyi başarıyla tamamladığında 5 inci yarıyıla, ilk altı yarıyılına ait toplam krediyi başarıyla tamamladığında ise 7 nci yarıyıla başlamış sayılır.

Zorunlu ve seçmeli dersler ile önkoşul dersleri

MADDE 16 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu bölümün zorunlu derslerini ve ders planında gösterilen türde ve sayıda seçmeli dersi almakla yükümlüdür. Öğrencinin alacağı seçmeli dersler, ilgi alanı ve isteği göz önünde bulundurularak danışman onayı ile belirlenir.

(2) Bir dersin önkoşulunun başarılmış sayılması için önkoşul dersinden en az “D” veya “S” notu alınması gerekir.

Ders tekrarlanması, saydırılması ve muafiyeti

MADDE 17 – (1) Bir dersten muaf olmak isteyen öğrenciler için ilgili fakülte ve yüksekokul tarafından muafiyet sınavı düzenlenebilir. Bu sınavı başaran öğrenciler dersten muaf tutulur.

(2) Aynı dönem içerisinde alınan derslerden biri, düşük not veya başarısızlıkla sonuçlanan bir başkası yerine sayılamaz. Daha önceki dönemlerde alınmış olan seçmeli dersin tekrarında hangi ders yerine alındığı ders kayıt sırasında belirtilmelidir.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 18 – (1) Her dönem başında, ders ekleme ve bırakma süresi içinde, ilgili öğretim elemanı tarafından o dersin içeriğini, uygulamalarını, kaynaklarını, ölçme-değerlendirme şeklini ve diğer ayrıntıları içeren bir ders izleme formu hazırlanıp öğrencilere sunulur.

(2) Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren ders, uygulama ve laboratuvarlara en az % 80 oranında devam etmek ve yarıyıl içerisinde her türlü ölçme ve değerlendirme çalışmasına ve öğretim elemanının ders izleme formunda duyurduğu diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencinin haftalık ders çizelgesinde kısmen çakışan dersler varsa, ilgili öğretim elemanları ve danışmanın onayı ile devamsızlık oranının % 25’e çıkması mümkündür.

(3) Öğrencinin devam durumu ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlık oranı % 15’e ulaşan öğrenciye uyarıda bulunulur.

(4) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat gibi faaliyetlere katılan öğrenciler hakkında dersini aldıkları öğretim elemanına bilgi verilir ve öğrenciler bu etkinlik günlerindeki devamsızlıkları için izinli sayılır, gelmedikleri günlerde yapılan ölçme-değerlendirme çalışmaları için mazeret çalışması yaptırılabilir.

(5) Bir dersin devam yükümlülüğünü mazeretsiz olarak yerine getirmeyen öğrenciye o dersten başarısız sayılarak IA notu verilir.

Kredi yükü

MADDE 19 – (1) Bir öğrencinin her yarıyıldaki normal kredi yükü, kayıtlı bulunduğu programın ders planında dönem başına düşen ortalama kredi miktarıdır. Ortalama hesabında, sonuç kesirli çıktığı takdirde, en yakın büyük tamsayı alınır. Öğrencinin ders planında normal yarıyılındaki kredi toplamı bu ortalamadan daha büyük ise, büyük olan normal kredi yükü sayılır. ÇAP ve YAP’a kayıtlı öğrencilerin alabilecekleri ders yükü Senato tarafından belirlenir.

(2) Üçüncü yarıyılın başından itibaren, danışman onayı almak şartıyla, GNO’su 2.00 ile 3.00 arasında olan öğrenciler normal kredi yükü üzerinde fazladan bir ders, GNO’su 3.00’ı aşanlar ise fazladan iki ders alabilir. GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler normal kredi yükünden fazla ders alamaz.

(3) Bu maddede belirtilen azami kredi miktarının üzerinde ders alabilmek için danışman önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı gerekir.

(4) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim sürelerinin sonunda bulunan öğrenciler ile kayıt yaptıracağı son iki yarıyılda, yaz öğretimi dikkate alınmadan mezun olabilecek durumdakiler, GNO’larına bakılmaksızın danışman onayı ile bu maddede belirtilen azami kredi yükünün üzerine çıkacak şekilde ders alabilirler.

(5) Bir öğrenci danışmanın olumlu görüşü ile normal kredi yükünün altında ders alabilir.

Derse yazılma ve sınamalı öğrenciler

MADDE 20 – (1) Öğrenciler derslere kaydolma işlemlerini, danışmanlarının onayı ile her yarıyıl başında yaparlar.

(2) Öğrencilerin kayıtlı bulundukları programların yarıyıl ders akışına göre ders almaları ve önceki dönemlerde başarısız olunan veya hiç alınmayan dersleri, izleyen dönemlerde öncelikle almaları esastır. Öğrencilerin haftalık ders çizelgesinde kısmen çakışan derslere birlikte kayıt yaptırmaları 18 inci maddeye uygun olarak, ilgili öğretim elemanlarının ve danışmanlarının onayı ile mümkündür.

(3) Herhangi bir yarıyıl sonunda GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler sınamalı öğrenci sayılır.

(4) Lisans eğitiminin 4 üncü yarıyılı sonu, önlisans eğitiminin 2 nci yarıyılı sonu itibarıyla GNO’su 1.80’in altında kalan öğrenciler GNO’larını yükseltebilmek için öncelikle başarısız oldukları veya “C”den düşük not aldıkları dersleri tekrarlar veya hiç almadıkları alt dönem derslerini alırlar. Bu durumdaki öğrencilerin üst yarıyıllara ait dersleri almaları, bölüm başkanlığı veya dekanlık/müdürlük oluru ile danışman tarafından onaylanır. Başarısız olunan seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders alınabilir.

(5) Alt sınıflardan alabileceği dersi bulunmayan, önkoşulu başaramamış olan veya benzeri nedenlerle almasına izin verilen kredi yükünün çok altında kalan sınamalı öğrencilere, danışman önerisi ve bölüm başkanlığı yahut dekanlık/müdürlük onayı ile üst yarıyıllardan uygun dersler verilebilir.

(6) Başarı notu “C”nin üzerinde olan dersleri tekrarlamak isteyen öğrencilerin en az 2.80 GNO’ya sahip olmaları ve danışman onayı almaları gerekir.

(7) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gördükten sonra yatay geçiş, nakil veya sınava girerek Üniversiteye transfer olan öğrencilerin intibakları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(8) Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yüksek lisans dersleri alınabilir.

Ekleme-bırakma ve dersten çekilme

MADDE 21 – (1) Derslerin ekleme ve bırakma işlemleri yarıyılın ilk iki haftası içerisinde yapılır. Öğrenciler bu süre zarfında daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir veya yenilerini ekleyebilir.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen dersten çekilme süresi içinde, kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten, danışman onayıyla çekilebilirler. Bu durumda öğretim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz.

Bitirme projesi ve stajlar

MADDE 22 – (1) Bitirme projesi bir öğretim elemanının danışmanlığında yapılır. Bitirme projesi danışmanlıklarının öğretim elemanları arasındaki dağılımı ilgili bölüm başkanlığı tarafından yapılır. Bitirme projesinin alınması, yürütülmesi, teslim edilmesi, ölçülüp değerlendirilmesi hakkındaki esaslar ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Senato onayı ile uygulanır.

(2) Staj yapılması zorunlu olan bölüm ve programlarda stajlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar

MADDE 23 – (1) Bir dersin ölçme-değerlendirmesi için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı ödev, proje, laboratuvar, sınıf içi uygulama gibi çalışmaları da ölçme-değerlendirmeye katabilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır. Ancak ilgili yönetim kurulu kararı ile sınavlar sözlü, sözlü ve yazılı veya uygulamalı olarak da yapılabilir. Yarıyıl sonu başarı notunun verilmesinde tüm sınav ve ölçme-değerlendirme sonuçları, dönem içi çalışmalar, derslere devam ve katılım göz önünde tutulur.

(2) Sınav ve diğer ölçme-değerlendirme öğelerinin sonuçlarının iki haftayı geçirmeden ilan edilerek duyurulması gerekir. Puanlanan sınav kâğıdı, proje raporu, ödev gibi ölçme-değerlendirme kriterlerini isteyen öğrencinin kolayca görerek geri bildirim alması öğretim elemanınca sağlanır.

(3) Öğrencinin yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, en az üç ölçme-değerlendirme öğesi olması gerekir. Herhangi bir ölçme-değerlendirme öğesinin ağırlığı %50’den fazla olamaz. Ölçme-değerlendirmeye katılacak yarıyıl içi çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının başarı notunun hesaplanmasındaki oranı öğrencilere dönem başında dağıtılan ders izleme formunda duyurulur.

(4) Azami eğitim-öğretim süresini doldurmaksızın mezuniyet için tek dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulu sağlanmış ve yarıyıl içi çalışmaları tamamlanmış olmak kaydıyla ilgili yönetim kurulu kararı ile dönem sonu sınavları bitimini izleyen on beş gün içerisinde yapılacak tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında başarılı olamayan öğrenci dersi yeniden almak ve tüm gereklerini yerine getirmek zorundadır.

(5) Her dersin öğretim elemanı hazırladığı bir sayfalık ders özet raporunu, yarıyıl sonu başarı notlarını, sınav sorularını, diğer ölçme-değerlendirme belgelerini ve ders izleme formunu ekleyerek, yarıyıl sonu sınavı tarihinden en geç otuz gün sonra, ilgili dekanlığa/müdürlüğe iletir. Sınav evrakları ve diğer ölçme-değerlendirme kriterlerine ait belgeler iki yıl süreyle saklanır.

(6) Senato tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde bütünleme sınavları düzenlenebilir.

Maddi hataların düzeltilmesi

MADDE 24 – (1) Sınav veya harf notunda maddi hata olduğunu düşünen öğrenci, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen üç iş günü içerisinde dersin öğretim elemanına itiraz için başvurabilir.

(2) İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından üç iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

(3) İlgili öğretim elemanının kararını yerinde bulmayan öğrenci, takip eden beş iş günü içerisinde itiraz dilekçesini ilgili dekanlığa/müdürlüğe iletebilir. Başvuru, dekanlık/müdürlük gözetiminde yedi iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(4) İlan edilecek notlarda yapılacak herhangi bir değişiklik ilgili FYK’nın onayına bağlıdır.

Mazeret sınavları

MADDE 25 – (1) Herhangi bir sınava giremeyen veya bir ölçme-değerlendirme çalışmasına katılamayan öğrenci, öncelikle ilgili öğretim elemanını bilgilendirir, sınava girememe yahut çalışmaya katılamama gerekçesini/mazeretini bildiren bir dilekçeyi sınav tarihini izleyen üç gün içerisinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe iletir. Sağlıkla ilgili mazereti varsa ilgili dekanlığın/müdürlüğün onayladığı sağlık raporunu, başka bir özrü varsa bunu kanıtlayan belgeyi dilekçesine eklemek zorundadır.

(2) Mazeretleri ilgili dekanlık/müdürlük tarafından kabul edilen öğrenciler için belirlenen ve ilan edilen tarihte mazeret sınavı yapılır. Mazereti kabul edilmeyen veya mazeret sınavına girmeyen öğrencinin notu sıfır olarak alınır.

Başarı notları

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmek için harfli notlandırma sistemi kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler, ağırlık katsayıları ve anlamları aşağıda gösterilmiştir:

a) Harf not sistemi:

    Başarı Notu        Katsayısı         Açıklaması                         Anlamı - Sonucu

           A+               4.10                Müstesna                           Üstün başarılı - geçer

           A                 4.00                Mükemmel                         Üstün başarılı - geçer

           A-                3.70                Pekiyi                                 Başarılı - geçer

           B+               3.30                İyi-Pekiyi                           Başarılı - geçer

           B                 3.00                İyi                                      Başarılı - geçer

           B-                2.70                İyi-Orta                              Başarılı - geçer

           C+               2.30                Ortaüstü                             Başarılı - geçer

           C                 2.00                Orta                                    Başarılı - geçer

           C-                1.70                Ortaaltı                               Şartlı - geçer

           D+               1.30                Zayıf                                  Şartlı - geçer

           D                 1.00                Çok zayıf                           Şartlı - geçer

           D-                0.50                Kalır                                   Başarısız - tekrarı gerekir

           F                  0.00                Başarısız                            Başarısız - tekrarı gerekir

           IA                0.00                Başarısız-Devamsız           Başarısız - tekrarı gerekir

b) Harf notları dışında, not belgesinde geçici süreli “I”, “NP” ve sürekli görünen “CW”, “E”, “LA”, “R”, “S”, “T”, “U”, “W” işaretlerinin anlamları aşağıda gösterilmiştir:

1) I: Geçerli bir mazereti nedeniyle dersin bazı gereklerini zamanında yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenci yarıyıl sonu sınav döneminin bitiminden itibaren iki hafta içerisinde eksik kalan çalışmayı tamamlar ve “I” notu harf notuna dönüştürülür. Bu süre içerisinde de dersle ilgili eksiklikler tamamlanmazsa “I” notu “F”ye, kredisiz ders ise “U”ya dönüşür.

2) NP: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir. Yarıyıl sonu sınav sürecinin bitiminden itibaren iki hafta içerisinde telafi edilenler başarı notuna, edilmeyenler “F”ye, kredisiz ders ise “U”ya dönüşür.

3) CW: Öğrencinin yarıyıl içerisinde kayıt sildirdiğini gösterir.

4) E: Muafiyet sınavıyla başarılı olunan dersleri gösterir. Not ortalamasına katılmaz.

5) LA: Öğrencinin yarıyıl içerisinde izinli sayıldığını gösterir.

6) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.

7) S: Başarılı/başarısız ölçeğinde değerlendirilen bir derste başarılı olunduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz.

8) T: Transfer kredisi verilen dersleri gösterir. Not ortalamasına katılmaz.

9) U: Başarılı/başarısız ölçeğinde değerlendirilen bir derste başarısız olunduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz.

10) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz.

Not ortalamalarının hesabı

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda YNO ve GNO değerleri ile izlenir.

(2) Başarısızlık sebebiyle tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun son not geçerlidir. Ancak önceki notlar da not belgesinde gösterilir.

Önlisans ve lisans diploması

MADDE 28 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, GNO’su en az 2.00 olan, varsa staj, bitirme projesi gibi yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler önlisans ve lisans diploması almaya hak kazanır.

(2) Kayıtlı olduğu lisans programını tamamlayamayan, ancak 4 üncü yarıyıl sonuna kadar ders programında bulunan tüm dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre en az 2.00 GNO ile başarmış olan öğrenciye istemesi durumunda önlisans diploması verilir.

(3) Diplomalara öğrencinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için yabancı uyruklu kimlik numarası, mezuniyet tarihi ve diploma numarası yazılır. Mezuniyet tarihi, mezuniyet kararının alındığı ilgili yönetim kurulu toplantısının yapıldığı tarihtir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma ile birlikte diploma eki de verilir.

(4) Öğrenimlerini hiç disiplin cezası almaksızın 3.50 ve üzeri GNO ile tamamlayan öğrencilere yüksek onur belgesi, 3.00-3.49 arasında GNO ile tamamlayanlara ise onur belgesi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin disiplinle ilgili işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Azami eğitim-öğretim süresi ve ek sınav hakları

MADDE 30 – (1) Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içerisinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Ancak birinci fıkrada düzenlenen azami süreler sonunda;

a) Mezuniyet için son sınıf öğrencilerine kayıt yaptırarak devam ettikleri ve başarısız oldukları bütün derslerde iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beşe indirenlere üç yarıyıl, ek sınavları almadan en çok beş derste başarısız olanlara ise dört yarıyıl boyunca sınav hakkı tanınır. Tek dersten kalanların –öğrencilik hakkından yararlanmaksızın– sınava girme hakları sınırsızdır.

b) İzledikleri programdan mezuniyet için gerekli bütün derslerden geçtikleri halde başarılı sayılabilmeleri için gerekli GNO’yu sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan kısmen veya tamamen uygulamalı olup daha önce alınmayanlar dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

c) Sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkını kaybeder. Sınırsız hak sahibi öğrenciler sınava girdikleri dersin kredisi başına öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

İzinli sayılma

MADDE 31 – (1) İzinli sayılmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) İzin almak isteyen öğrenciler gerekçelerini ve belgelerini içeren bir dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvururlar.

b) Öğrencilere sağlık, maddi, ailevi, yurt dışında öğrenim görme, kişisel, akademik ve ilgili yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer nedenlerle bir defada en çok iki yarıyıl izin verilebilir.

c) İzinli geçen süreler öğrenim sürelerine katılmaz.

ç) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunan öğrencilere izin verilmez. Tutukluluğu sona ermiş olan öğrenciler FYK kararı ile öğrenimlerine bıraktıkları yerden devam ederler.

d) Öğrenciler izin süresinin bitiminde dönem ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler. İki yarıyıl izinli olan öğrencilerden; ilk dönem sonunda öğrenimine devam etmek isteyen öğrencinin ders kayıtları başlamadan önce bir dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurması gerekir.

e) İzin talep eden öğrencilerin derslerin başlamasını izleyen 4 üncü haftanın son iş gününe kadar izin başvurusunu yapmış olmaları gerekir. İlgili yönetim kurulu kararı ile izin talebi kabul edilenlerin; izinli oldukları süreye ait öğrenim ücretinin % 25’ini ödemeleri gerekir. Derslerin başlamasını takip eden 4 üncü haftanın son iş gününden sonra yapılan başvurularda ise öğrencilerin o yarıyıla ait öğrenim ücretinin tamamını ödemeleri gerekir.

f) Öğrenciler izinli oldukları süre içerisinde Üniversite tarafından verilen burs imkânlarından yararlanamazlar.

Kayıt silme

MADDE 32 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencilerin ilgili yönetim kurulu tarafından Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin kendi arzusu ile kaydını sildirmek istemesi,

b) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarılma cezası alması,

c) Öğrencinin sağlık raporu ile belgeleyeceği bir hastalığı nedeniyle öğrenimine devam edememesi,

ç) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapması.

(2) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Derslerin başlamasını takip eden 4 üncü haftanın son iş gününe kadar ilişiğinin kesilmesi durumunda, öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin % 25’ini aşan kısmı iade edilir.

b) Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun bulunmaması ve Üniversite tarafından kendisine kullanım için sağlanan malzeme ve teçhizatı hasarsız şekilde iade etmiş olması gerekir.

c) İlişiğinin kesilmesi başvurusu derslerin başlamasını takip eden 4 üncü haftanın son iş gününden sonra ise öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin tamamını ödemesi gerekir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 33 – (1) 1/9/2014 tarihli ve 29106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Şehir Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü yürütür.