19 Şubat 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29984

YÖNETMELİK

İstanbul Şehir Üniversitesinden:

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Şehir Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimle ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Şehir Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tüm lisansüstü programlarına ilişkin öğrenci kabulü, eğitim, öğretim, sınav ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: İstanbul Şehir Üniversitesine bağlı enstitülerde kayıtlı öğrenciye ders ve/veya tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim dalı: İstanbul Şehir Üniversitesine bağlı enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

d) Enstitü: İstanbul Şehir Üniversitesindeki ilgili enstitüyü,

e) Enstitü Kurulu: İstanbul Şehir Üniversitesindeki ilgili enstitünün kurulunu,

f) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): İstanbul Şehir Üniversitesindeki ilgili enstitünün yönetim kurulunu,

g) GMAT: Uluslararası bir sıralama sınavı olan Graduate Management Admission Testi,

ğ) GRE: Uluslararası bir sıralama sınavı olan Graduate Record Examinations sınavını,

h) GNO: Genel not ortalamasını,

ı) Kredi: Bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değerini,

i) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktorayı,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

k) Proje Danışmanı: Enstitüye kayıtlı öğrencinin dönem projesini yürütmek üzere EYK tarafından atanan öğretim elemanını,

l) Rektör/Rektörlük: İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

m) Senato: İstanbul Şehir Üniversitesi Senatosunu,

n) Tez: Yüksek lisans ve doktora tezini,

o) Tez danışmanı: Enstitüye kayıtlı öğrencinin tez çalışmasını yürütmek üzere EYK tarafından atanan öğretim üyesini,

ö) Üniversite: İstanbul Şehir Üniversitesini,

p) Yabancı Diller Yüksekokulu: İstanbul Şehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

r) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlarına İlişkin İlan, Başvuru, Kabul ve Diğer Esaslar

Lisansüstü programlarının ilanı

MADDE 5 – (1) Enstitü Müdürü tarafından her yarıyılda bir sonraki yarıyıl için lisansüstü programlarına ilişkin olarak Enstitü Kuruluna önerilen kontenjan, başvuru ve kabul koşulları karara bağlanıp Senatonun onayına sunulur. Onaylanan lisansüstü programları ilan edilir.

(2) Üniversitenin bir lisansüstü programına giriş başvuruları, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde Enstitüye yapılır. İstenen belgeleri belirtilen sürede tamamlamayan adayın başvurusu işleme konulmaz.

Lisansüstü programlarına başvuru ve kabul

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlarına yapılan başvuruları değerlendirmek üzere Enstitü Kurulu tarafından en az üç öğretim üyesinden oluşan bir değerlendirme jürisi oluşturulur. Jürinin görevi adayların sıralamasını yapmak ve programa kabul edilmesini uygun bulduğu adayları EYK’ye önermektir.

(2) Adayların sıralamasında;

a) Yüksek lisans programlarına kabulde lisans bitirme GNO’su,

b) Lisans derecesi ile doktora programlarına kabulde lisans bitirme GNO’su,

c) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabulde yüksek lisans bitirme GNO’su,

ç) İlgili programın gerektirdiği yabancı dil seviyesini gösteren bir sınav sonucu,

d) ALES puanı (tezli programlara başvuran T.C. uyruklu adaylar için),

e) Referans mektupları,

f) Değerlendirme jürisinin gerekli gördüğünde yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonuçları,

g) Niyet mektubu

esas alınır.

(3) Adayların ALES’ten, ilgili puan türünde, YÖK tarafından ilan edilen taban puandan az olmamak koşuluyla Senatonun belirlediği asgari düzeyi aşmaları gerekir.

(4) Adayların yüksek lisans programına kayıt yaptırabilmeleri için gerekli koşullar şunlardır:

a) Lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olmak (lisans programının son yarıyılındaki öğrenciye şartlı ön kabul verilebilir),

b) Öğretim dili İngilizce olan programlar için İngilizce yeterliğine sahip olmak,

c) Öğretim dili Türkçe olan programlara başvuran yabancı uyruklu adaylar için Türkçe dil yeterliğini kazanmış olmak.

(5) Adayların doktora programına kabul edilmesi için şu koşulları sağlamaları gerekir:

a) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranlar için 4.00 üzerinden en az 3.00 veya buna muadil GNO ile mezun olmak,

b) Tezli yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuranlar için 4.00 üzerinden en az 3.00 veya buna muadil GNO ile mezun olmak.

(6) Adayların değerlendirme jürisi tarafından gerekli görüldüğünde yapılan yazılı ve/veya sözlü bilimsel değerlendirme sonucunda başarılı bulunmuş olmaları gerekir.

(7) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde ALES’e muadil olarak hangi sınav puanının isteneceği Senato tarafından belirlenir.

(8) Adayların kabulü, değerlendirme jürisinin önerisi üzerine EYK tarafından karara bağlanır.

Yatay geçiş

MADDE 7 – (1) Yatay geçiş yolu ile kabul için değerlendirme jürisinin olumlu kararı ve EYK’nin onayı gerekir. Değerlendirme jürisi, başka üniversiteden gelen öğrencinin kredisi transfer edilecek derslerini ve programı tamamlaması için hangi yolu izleyeceğini belirleyen bir intibak raporu hazırlar. Öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu lisansüstü programından aktarabileceği toplam kredi, yatay geçiş yaptığı programda tamamlaması gereken toplam kredinin % 65’ini geçemez. Doktora programına başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencinin yeterlik sınavını Üniversitede alması gerekir. Üniversitenin kendi doktora programında yeterlik sınavını başardıktan sonra başka bir programa yatay geçiş yapan öğrencinin yeterlik sınavına tekrar girip girmeyeceği Enstitü anabilim dalı başkanının önerisi üzerine EYK’ce belirlenir. Yatay geçiş yapan öğrencinin önceki programda geçirdiği sürenin ne kadarının geçiş yaptığı programdaki süresine sayılacağı EYK’ce kararlaştırılır.

(2) 6 ncı maddede anılan şartları sağlamış bir öğrenci, aynı yüksek lisans programının tezli ve tezsiz olanları arasında EYK kararı ile geçiş yapabilir.

İngilizce yeterliği ve sınavı

MADDE 8 – (1) Öğretim dili İngilizce olan bir lisansüstü programına kabul edilen aday, Senatoca tanınan sınavlardan biri ile İngilizce yeterliğini belgelerse, ilgili programa kayıt yaptırabilir.

(2) Öğretim dili İngilizce olan bir lisansüstü programına başvuran ve fakat Senatoca tanınan bir İngilizce yeterlik sınav sonucu bulunmayan adayın yeterlik durumu Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınavla belirlenir.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 9 – (1) Lisans derecesinden farklı bir alandaki lisansüstü programına başvuran aday, bir akademik yılı geçmeyecek bir bilimsel hazırlık programını tamamlamak şartıyla kabul edilebilir. Bu program dönem izinleri dışında iki yarıyılı geçemez ve yaz öğretimini kapsamaz. Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler başvuru değerlendirme jürisi tarafından belirlenir. Bu derslerden C ve üzeri alan öğrencilere S notu verilerek başarılı kabul edilir. Bilimsel hazırlık programının bir akademik yıl sonunda tamamlanmaması durumunda öğrencinin lisansüstü programıyla ilişkisi kesilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı dersleri öncelikli, zorunlu ve kredisiz olarak alınır ve not belgesinde yer alır.

(3) Bilimsel hazırlık programı derslerinin yanı sıra, bazı lisansüstü programı dersleri de akademik danışmanın önerisi ve EYK’nin onayı ile alınabilir. Bu lisansüstü derslerden alınan notlar lisansüstü programına kayıt yapıldıktan sonra not ortalamasına katılır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü programı sürelerine dâhil edilmez.

Değişim öğrencileri ve özel öğrenciler

MADDE 10 – (1) Uluslararası değişim programı çerçevesinde Üniversitede bir veya daha fazla dönem için öğrenim görme hakkını kullanmak üzere yabancı ülkelerin yükseköğretim kurumlarından gelen öğrencilerin seçilme, kabul, ders kayıt, saydırma ve kredi işlemleri, değişim programlarına ve özel öğrencilere ilişkin uygulama esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Enstitülerce belirlenen koşullarla bazı dersleri almalarına izin verilen, ancak Üniversitenin herhangi bir diploma/derece programına kayıtlı olmayan özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Özel öğrenciye öğrencilikle ilgili belge, diploma veya derece verilmez, ancak izlediği programda aldığı dersleri ve notları gösterir bir doküman verilir.

b) Özel öğrenci statüsündeyken alınan notlar ve kredilerin, Üniversitenin lisansüstü programlarında geçerli sayılması EYK kararıyla olur.

c) Özel öğrencinin derslere kayıt olabilmek için, mali yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir.

ç) Özel öğrencinin başvurusunun işleme konabilmesi için şu şartları sağlaması gerekir:

1) EYK’nin onayını alması,

2) Lisans derecesine sahip veya bir lisans programında son sınıf öğrencisi olması,

3) Başvurduğu program için istenen yabancı dile ait yeterlik belgesi getirmesi.

d) Özel öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez.

(3) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencinin özel öğrenci sıfatıyla alıp başarılı olduğu derslerden muafiyet işlemine tabi tutulanlar ilgili lisansüstü müfredatındaki derslerin % 50’sini geçemez.

Kesin kayıt esasları

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programına kabul edilen öğrencinin kayıt işlemleri, akademik takvimde belirtilen günlerde ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı gereklidir. Bu belgelerden aslı muhafaza edilecekler dışındakilerin onaylanmış kopyaları saklanır. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aranan şartlar şunlardır:

a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak,

b) Üniversitenin belirlemiş olduğu mali yükümlülükleri kayıt süresi içerisinde yerine getirmek.

(3) Sahte veya yanıltıcı belge ve bilgi sunduğu anlaşılan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Söz konusu öğrenci Üniversiteden ayrılmış ise, kendisine verilen diploma ve diğer belgeler iptal edilerek hakkında kanuni işlem yapılır.

Kayıt yenileme esasları

MADDE 12 – (1) Öğrenci her dönem başında ders kaydını yapmak ve dönem kaydını yenilemek zorundadır. Kayıt tarihlerinde mazereti bulunan öğrencinin durumu, dilekçeli başvurusu üzerine EYK’ce incelenir. Mazereti geçerli görülürse, derslere devam edemediği günlerde izinli sayılmak koşuluyla ilgili dönemin ders ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar kendisine geç kayıt imkânı verilebilir. Mazeretinin ilgili yarıyıla ait akademik takvimdeki ders ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar kalkmaması halinde, kayıt hakkı izleyen yarıyıla ertelenir.

(2) Geç kayıt yaptıranlara öğrenim ücreti ile ilgili mevzuat hükümlerine göre gecikme cezası uygulanır.

(3) Öğrencinin izinsiz veya geçerli mazereti olmaksızın kayıt yaptırmadığı yarıyıl 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde tanımlanan azami süre içinde değerlendirilir.

Eğitim-öğretim yılı, ölçme ve değerlendirme

MADDE 13 – (1) Bir akademik yıl iki yarıyıldan ve yaz öğretiminden oluşur. Yaz öğretiminde verilecek derslerle ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders alma, sınav gibi faaliyetlerin süre, tarih ve işleyişlerine ait hususlar EYK’ce belirlenir, Senato tarafından onaylanarak ilan edilir.

(3) Dersler, uygulamalar, seminerler, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları gibi çalışmalara katılım zorunludur. Derse devam ilgili öğretim elemanınca kayıt altına alınır. Derslerin ve dönem içi çalışmaların %20’sine, geçerli mazereti olmadan katılmayan öğrenci “IA” notu ile başarısız sayılır.

(4) Programda sürekli ölçme-değerlendirme yapılır. Öğretim elemanı ödev, proje, laboratuvar, sınıf içi uygulama, alan çalışması, sunum, rapor gibi çalışmaları da ölçme-değerlendirmeye katabilir. Yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, herhangi bir ölçme-değerlendirme öğesinin ağırlığı %50’den fazla olamaz.

(5) Tüm ölçme-değerlendirme sonuçlarının duyurulmasında şeffaflık esastır. Bu sonuçların iki hafta içerisinde ilan edilmesi gerekir. Öğretim elemanı, isteyen öğrenciye değerlendirme sonuçları ve yöntemi hakkında geri bildirim sağlar.

(6) Öğretim elemanı, EYK onayını almadan dönem sonu sınavının tarih ve saatini değiştiremez.

(7) Lisansüstü öğretimi süresince izlenecek eğitim-öğretim programları ve mezuniyet için gerekli koşullar Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(8) Programların uygulanmasına ilişkin esaslar EYK tarafından belirlenir.

Başarı notları ve ilgili harfler

MADDE 14 – (1) Öğrencilere bilimsel hazırlık dersleri dışında aldıkları lisansüstü dersleri için öğretim elemanları tarafından aşağıdaki harf notlarından birisi verilir:

a)

Başarı Notu          Katsayısı              Açıklaması

A                          4.00                     Mükemmel

A-                         3.70                     Pekiyi

B+                        3.30                     İyi

B                          3.00                     Yeterli

B-                         2.70                     Şartlı geçer

C+                        2.30                     Zayıf geçer

C                          2.00                     Çok zayıf geçer

F                           0.00                     Başarısız

IA                         0.00                     Devamsızlık sebebiyle başarısız

(2) Harf notları dışında, not belgesinde geçici süreli “I”, “NP” ve sürekli görünen “CW”, “E”, “LA”, “R”, “S”, “SP”, “T”, “TP”, “U”, “W” işaretlerinin anlamları aşağıdaki gibidir:

a) I: Geçerli mazereti nedeniyle dersin bazı gereklerini zamanında yerine getirememiş öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci yarıyıl sonu sınav döneminin bitiminden itibaren iki hafta içerisinde eksik kalan çalışmayı tamamlarsa “I” notu yerine harf notu verilir. Bu süre içerisinde de dersle ilgili eksikler tamamlanmazsa “I” notu “F”ye, kredisiz ders içinse “U”ya dönüşür.

b) NP: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir. Yarıyıl sonu sınav sürecinin bitiminden itibaren iki hafta içerisinde telafi edilenler başarı notuna, edilmeyenler “F”ye, kredisiz ders içinse “U”ya dönüşür.

c) CW: Öğrencinin yarıyıl içinde kayıt sildirdiğini gösterir.

ç) E: Muafiyet sınavıyla başarılı olunan dersleri gösterir. Not ortalamasına katılmaz.

d) LA: Öğrencinin yarıyıl içinde izinli sayıldığını gösterir.

e) QP: Doktora yeterlik dersinin devam ettiği anlamına gelir. Not ortalamasına katılmaz.

f) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.

g) S: Başarılı/başarısız ölçeğinde değerlendirilen bir derste, tez veya proje çalışmasında başarılı olunduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz.

ğ) SP: Bilimsel hazırlık programı (önkoşul) derslerini gösterir.

h) T: Başka bir lisansüstü programından transfer kredisi verilen dersleri gösterir. Not ortalamasına katılmaz.

ı) TP: Tez çalışmasının veya bitirme projesinin devam ettiği anlamına gelir. Not ortalamasına katılmaz.

i) U: Başarılı/başarısız ölçeğinde değerlendirilen bir derste, tez veya proje çalışmasında başarısız olunduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz.

j) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz.

Not ortalamalarının hesabı

MADDE 15 – (1) Öğrencinin başarı durumu her yarıyıl sonunda YNO ve GNO değerleri ile izlenir.

(2) Başarısızlık sebebiyle tekrarlanan veya not yükseltmek için alınan derslerde son başarı notu geçerlidir. Tekrarlanan dersten daha önceki yarıyıllarda alınan notlar ortalama hesabına katılmaz, ancak not belgesinde gösterilir.

Maddi hataların düzeltilmesi

MADDE 16 – (1) Sınav veya harf notunda maddi hata olduğunu düşünen öğrenci, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen üç iş günü içerisinde dersin öğretim elemanına itiraz için başvurabilir.

(2) İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından üç iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

(3) Öğretim elemanının kararını yerinde bulmayan öğrenci, takip eden beş iş günü içerisinde itiraz dilekçesini Enstitü müdürlüğüne iletebilir. Başvuru, Enstitü müdürlüğü gözetiminde yedi iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(4) İlan edilen notlarda yapılacak herhangi bir değişiklik ilgili EYK’nin onayına bağlıdır.

Ders tekrarlanması, saydırılması ve muafiyeti

MADDE 17 – (1) Bir dersten muaf olmak isteyen öğrenciler için Enstitü tarafından muafiyet sınavı düzenlenebilir. Bu sınavı başaran öğrenciler dersten muaf tutulur.

(2) Öğrenciler “IA”, “F” veya “U” notu aldıkları zorunlu ve seçmeli dersleri tekrarlamak veya seçmeli derslerin yerine geçecek bir başka seçmeli dersi almak zorundadır. Yeni dersten alınan not, “IA”, “F” veya “U” notunun yerine geçer ve ortalamaya sadece yeni not katılır. Ancak önceki “IA”, “F” veya “U”, not belgesinde gösterilir.

(3) “B”, “B-”, “C+” ve “C” alınmış olan dersler de tekrarlanabilir.

(4) Aynı dönem içerisinde alınan derslerden biri, düşük not veya başarısızlıkla sonuçlanan bir başkası yerine sayılamaz. Daha önceki dönemlerde alınmış olan seçmeli dersin tekrarında hangi ders yerine alındığı ders kayıt sırasında belirtilmelidir.

Dersten çekilme

MADDE 18 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten akademik takvimde belirtilen dersten çekilme süresi içerisinde akademik danışmanın onayı ile çekilebilirler.

Sınavlara katılmama

MADDE 19 – (1) Yarıyıl sonu sınav(lar)ına hastalık yahut başka bir mazeretle katılamayacak olan öğrenciler, raporları veya ilgili belgeleri ile beş iş günü içerisinde Enstitü müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar.

(2) Yarıyıl sonu sınavı mazeret dilekçeleri EYK’da karara bağlanır.

(3) Ara sınavlara veya benzeri çalışmalara katılmayan öğrencilere uygulanacak işlem, dersin başlangıcında kendilerine duyurulmuş olması kaydıyla ilgili öğretim elemanınca belirlenir.

İzinli ayrılma

MADDE 20 – (1) İzin isteği ders ekleme-bırakma dönemi sonuna kadar yapılmalıdır. Zorunlu haller dışında ders ekleme bırakma döneminden sonra yapılan izin başvuruları kabul edilmez.

(2) Dilekçe ile mazeret belirterek kayıt yaptırmayan öğrenci, mazereti EYK’ce kabul edilirse o yarıyıl için izinli sayılır. Zorunlu hallerde EYK bu süreyi üç yarıyıla kadar uzatabilir. Askerlik hizmetinin bu kapsamda değerlendirilmesi hususu EYK tarafından karara bağlanır.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre öğrencinin izinli sayılacağı her dönem için program ücretinin %5’i tahsil edilir. Mücbir sebeplerin varlığı halinde izinli sayılan öğrenciden ücret talep edilmez.

(4) Yurt dışında öğrenim görmek amacıyla belirli süreliğine izin verilmiş öğrencinin aldığı derslerin transfer edilmesi Üniversiteye dönüşünden sonra akademik danışmanının görüşüyle EYK tarafından kararlaştırılır.

(5) Öğrenimine devam edecek öğrenci, izin süresi sonunda ve normal kayıt döneminde kaydını yaptırmak zorundadır. İki yarıyıl izin almış öğrenci 1 inci dönem sonunda Üniversiteye dönmek isterse EYK’ye dilekçeyle başvurması gerekir.

Kayıt silme

MADDE 21 – (1) Üniversiteden ilişiğini kesmek isteyen öğrenci, dilekçesinde ayrılış nedenini de belirterek, Enstitü müdürlüğüne başvurur. Kaydı EYK kararı ile silinir.

(2) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkartılma cezası verilenlerin kaydı silinir.

(3) Öğrencinin Üniversite ile ilişkisinin kesilmesi durumunda aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Dönem ders kayıtlarının son gününe kadar Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrenciden ödemekle yükümlü olduğu dönem ücreti talep edilmez.

b) Ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar ilişik kesme başvurusu yapan öğrenciden, içinde bulunduğu yarıyılda ödemekle yükümlü olduğu dönem ücretinin % 25’i tahsil edilir.

c) Ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra ilişik kesme başvurusu yapan öğrenciden, ödemekle yükümlü olduğu dönem ücretinin tamamı alınır.

ç) Yukarıdaki bentlerde anılan durumlarda, ödenen dönem ücreti fazlalığının kendisine iade edilebilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun bulunmaması ve kullanımına tahsisli teçhizatı hasarsız olarak geri vermesi gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programları

MADDE 22 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olarak iki şekilde yürütülür. Bu programların öğrenci kabul edilme ve yürütülme esasları Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Tezli yüksek lisans programının amacı ve ders yükü

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yapmasını, eriştiği bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Bu derslerden birisi bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders olmalıdır. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi altmış AKTS kredisinin altında kalmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az yüz yirmi AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci kredili derslerden en çok ikisini, EYK kararıyla, lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu ileri düzeydeki lisans derslerinden seçebilir.

(4) Tez danışmanı atanıncaya kadar, Enstitü anabilim dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı akademik danışmanlık görevini yürütür. Akademik danışmanın görevi, öğrencinin akademik gelişimini izlemek, ders kayıt, ekleme ve bırakma işlemlerinde rehberlik etmektir. Akademik danışman öğrencinin her yarıyılda alabileceği dersleri, bu Yönetmeliğe ve ilgili yüksek lisans programına uygun olarak belirler.

(5) Yüksek lisans öğrencisi akademik danışmanının önerisi ve EYK’nin onayıyla:

a) Diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından en fazla iki ders alabilir.

b) Diğer bir diploma için kullanılmamış olması koşuluyla, daha önce, Üniversitenin veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programından aldığı dersleri geçerli saydırabilir.

(6) Yüksek lisans öğrencilerinin ders saydırma talepleri aşağıdaki hükümlere göre karara bağlanır:

a) Öğrenciler, yüksek lisans programı süresince başka üniversitelerin lisansüstü programlarından almış oldukları dersleri saydırma talebinde bulunabilirler. Yatay geçiş ile yurt içi ve/veya yurt dışı değişim programlarında alınan derslerin saydırılması bu hükme tabi değildir.

b) Yeni girişli öğrencilerin, daha önce almış ve bir diploma programına saydırmamış oldukları dersler için Enstitü tarafından intibak raporu hazırlanır. Buna göre saydırılması istenen kredi, yüksek lisans programının gerektirdiği toplam kredi yükünün % 65’ini aşamaz. Öğrencilerin bu talepleri için en geç 2 nci yarıyıl ders kayıt döneminin sonuna kadar Enstitüye dilekçeyle başvurmaları gerekir.

(7) Üniversite dışından alınmış ve EYK tarafından geçerli sayılmış olan derslerin notları öğrenci kaydına “T” harfiyle geçer.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın dört yarıyıldır. Program en çok altı yarıyılda tamamlanmalıdır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu müddet zarfında başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan yahut tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından erken mezuniyetle ilgili düzenlemeler Senato tarafından kabul edilen esaslara göre yapılır.

Yüksek lisans tezi

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç 1 inci yarıyılın, öğrenci tarafından danışmanıyla beraber belirlenen tez konusunu da en geç 2 nci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir. Öğrenci, en geç 3 üncü yarıyılın başından itibaren her dönem tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede bu nitelikleri taşıyan öğretim üyesi yoksa, Senatonun koyduğu ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla tez danışmanını gerektiriyorsa, Üniversite kadrosu dışından, en az doktora derecesine sahip, 2 nci danışman atanabilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden teşekkül eder. Üç kişilik jürilerde 2 nci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, gerekli sayıda nüshayı tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğuna ilişkin yazılı görüşü ile tez nüshalarını anabilim/bilim dalı/program başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihal içerdiği tespit edilen tez, gerekçesi ile beraber, karar verilmek üzere EYK’ye gönderilir.

(5) Jüri üyeleri, tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri üyeleri çekimser oy kullanamaz. Bu karar Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Başarılı olan öğrenci, yüksek lisans derecesine hak kazanmak için tezinin ciltlenmiş üç nüshasını ve elektronik kopyasını tez sınav tarihinden itibaren bir ay içerisinde Enstitüye teslim etmek zorundadır. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Öğrenci bu koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içerisinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunursa Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrenciye, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla, talebi halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve ders yükü

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve doksan AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders (ki bunlardan biri bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içermelidir) ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersine alınması gereken yarıyılda kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir.

(3) Öğrenci kredili derslerden en çok üçünü, lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu ileri düzeydeki lisans derslerinden seçebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için derslerinin seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senatonun belirlediği nitelikleri taşıyan doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç ilk yarıyılın sonuna kadar belirler. Proje danışmanı atanıncaya kadar, danışmanlık görevini Enstitü anabilim dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı yürütür.

(5) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi, akademik danışmanının önerisi ve EYK’nin onayıyla:

a) Diğer yükseköğretim kurumlarının yüksek lisans programlarından en fazla üç ders alabilir.

b) Diğer bir diploma için kullanılmamış olması koşuluyla, daha önce, Üniversitenin veya başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programından aldığı dersleri geçerli saydırabilir. Bu durumda öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu programdan aktarabileceği toplam kredi, tamamlaması gereken mezuniyet kredisinin % 65’ini geçemez.

(6) Üniversite dışından alınmış ve EYK tarafından geçerli sayılmış olan derslerin notları öğrenci kaydına “T” harfiyle geçer.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, ilgili müfredat derslerinin verildiği dönemden itibaren, her dönem kayıt yenilenip yenilenmediğine bakılmaksızın, en az iki, azami üç yarıyıldır.

(2) Programı azami süre içerisinde başarı ile tamamlayamayanların kaydı silinir.

Yüksek lisans programından mezuniyet

MADDE 28 – (1) Aşağıdaki şartları sağlayan yüksek lisans öğrencileri EYK kararı ile mezuniyete hak kazanır:

a) Kayıtlı olunan program çerçevesinde alınması gereken yüksek lisans derslerinin en az 3,00 GNO ile başarılması,

b) Tezli programda tezin, tezsizde dönem projesinin başarıyla tamamlanması ve otuz gün içerisinde Enstitünün belirlediği diğer mezuniyet yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

c) Yüksek lisans tezinin jüri tarafından, bitirme projesinin ise danışman tarafından kabul edilen ve biçim yönünden de uygun bulunan kopyalarının Enstitüye teslim edilmesi.

(2) Mezuniyet tarihi tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 29 – (1) Yüksek lisans diploması, programını başarıyla tamamlayan ve eğitim ücreti borcu bulunmayan öğrenciye verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu programın onaylanmış adı, Enstitü Müdürü ile Rektörün imzaları bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programına İlişkin Esaslar

Programın amacı ve ders yükü

MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yürütme, bilimsel meseleleri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin aşağıdaki niteliklerden en az birini yerine getirmesi gerekir:

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler için toplamı yirmi bir kredinin altında kalmamak koşuluyla asgari yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere dönem başına en az altmış, toplamda asgari iki yüz kırk AKTS’den teşekkül eder. Lisans derecesi ile kabul almış öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplamda asgari üç yüz AKTS’den teşekkül eder. Derslerden birisi bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içermelidir.

(4) Doktora dersleri, akademik danışmanın önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olanlardan da seçilebilir.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(6) Doktora programlarında, Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için azami dört ders seçilebilir.

(7) Doktora programları 2 nci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 31 – (1) Doktora programının süresi, bilimsel hazırlık hariç, ilgili müfredat derslerinin verildiği dönemden itibaren, kayıt yenilenip yenilenmediğine bakılmaksızın tezli yüksek lisans ve lisans derecesi ile kabul edilenler için sırasıyla sekiz yarıyıl ve on yarıyıldır. Programı azami tamamlama süresi tezli yüksek lisans ve lisans derecesi ile kabul edilenler için sırasıyla on iki ve on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans ve lisans derecesi ile kabul edilenler için sırasıyla dört ve altı yarıyıldır. Bu süre içerisinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin belirlediği en az GNO’yu sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve yeterlik sınavını başarıyla tamamlayıp tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürede bitiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olup kredili derslerini ve/veya azami süresi içerisinde tez çalışmasını tamamlayamayan yahut başarıyla savunamayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve diğer şartları yerine getirmiş olması kaydıyla talebi halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı, başlığı ve konusunun belirlenmesi

MADDE 32 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve öğrenci tarafından danışmanıyla beraber belirlenen tez başlığı ile konusunu Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir. Tez danışmanı ve başlığının, en geç 2 nci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Öğrenci, yeterlik sınavını başarmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip, başarılı en az bir yüksek lisans tezini yönetmiş öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede bu nitelikleri taşıyan öğretim üyesi yoksa, Senatonun koyduğu ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi tez danışmanı olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla tez danışmanını gerektiriyorsa, Üniversite kadrosu dışından, en az doktora derecesine sahip, 2 nci danışman atanabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları Enstitü tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.

(2) En az 3,00 ağırlıklı GNO’ya sahip öğrenci, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş ise en geç 5 inci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul almış ise en geç 7 nci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, EYK tarafından onaylanan ve tam zamanlı görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenip yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, tez danışmanı dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır.

(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarı gösteremeyen öğrenci başarısız olduğu bölüm(ler)den bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Doktora yeterlik komitesi, gerekli görmesi halinde, ders yükünü tamamlamış ve yeterlik sınavını başarmış bir öğrencinin, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders(ler) almasını isteyebilir.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış öğrenci aynı anabilim dalında yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içerisinde EYK onayı ile tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Üç öğretim üyesinden oluşan tez izleme komitesinde tez danışmanından başka ilgili programın içinden ve dışından birer üye yer alır. Varlığı durumunda 2 nci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir.

(3) Kurulan tez izleme komitesinin üyelerinde sonraki dönemlerde EYK onayı ile değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içerisinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesine sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine iletir.

(2) Komite, tez önerisinin kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda salt çoğunlukla verilen kabul veya ret kararı, işlemin bitişini izleyen üç gün içerisinde Enstitü anabilim dalı başkanlığınca Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içerisinde, tez danışmanı ve/veya konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine sunacağı yazılı raporla o ana kadar gerçekleştirdiği çalışmaların özetini ve bir sonraki döneme ait çalışma planını belirtir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 36 – (1) Tez çalışmasını veya önceki savunmada istenen düzeltmeleri tamamlayan öğrenci, gerekli sayıda nüshayı tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile tez nüshalarını Enstitü anabilim/bilim dalı/program başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihal içerdiği tespit edilen tez, gerekçesi ile beraber, karar verilmek üzere EYK’ye gönderilir.

(2) Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tezin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(3) Tez jürisi, danışmanın ve Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan üç öğretim üyesi ile en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Tez danışmanının oy hakkı olup olmadığına EYK karar verir. Danışmana oy hakkı verilmemesi durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca 2 nci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde öğrenciyi tez savunmasına alır. Savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantısı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içerisinde gerekli değişiklikleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş olanlardan tezde başarı gösteremeyenlere talepleri halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora programından mezuniyet

MADDE 37 – (1) Kayıtlı olunan program çerçevesinde alınması gereken doktora derslerinin her birinden en az B notu alan ve yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci mezuniyete hak kazanır.

Doktora diploması

MADDE 38 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci tezinin jüri tarafından kabul edilip biçim yönünden de uygun bulunan ciltli en az üç nüshasını ve elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içerisinde Enstitüye teslim edince EYK kararı ile doktora diploması almaya hak kazanır. EYK, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Öğrenci bu koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde programdan ilişiği kesilir.

(2) Mezuniyet tarihi, başarılı olunan tez sınavı tarihidir.

(3) Doktora diploması üzerinde ilgili programın onaylanmış adı, Enstitü Müdürü ile Rektörün imzaları bulunur.

(4) Enstitü, tezin tesliminden itibaren üç ay içerisinde elektronik bir kopyasını, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işlemleri

MADDE 39 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Senato tarafından belirlenen kurallara göre yürütülür.

(2) Disiplin cezası nedeni ile Üniversiteden uzaklaştırılan öğrencinin, uzaklaştırma süresi, azami öğrenim süresine katılır.

Öğrenim ücreti ve burslar

MADDE 40 – (1) Lisansüstü programları esasen ücretlidir. Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim ücreti indirimi ve burs verilebilir.

(2) Dönem ücreti, her öğrencinin –varsa, indirimlerden sonra– ödemesi gereken program ücretinin o programın normal dönem sayısına bölünmesi ile belirlenir.

(3) Dönem ücretini ödememiş olan öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. Bu öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Öğrenci program gereklerini programın normal süresinden önce tamamlasa dahi program ücretinin tamamını ödemeden mezun olamaz.

(5) Programın normal süresini aştığı halde program gereklerini tamamlayamayan öğrenci kayıt yenileyebilmek için her dönem başında program ücretinin %5’ini ödemek zorundadır.

(6) Daha önce kayıt yaptırmadığı/yenilemediği yarıyıllar için biriken borcunu ödemeyen öğrenci yeni döneme kaydını yaptıramaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve Enstitü Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 – (1) 1/9/2014 tarihli ve 29106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Şehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü yürütür.