19 Şubat 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29984

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/11/2016 tarihli ve 29902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenerek diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(4) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve yazılı sınav sonucunun %50’si dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

(5) ALES puanı koşulu aranan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yazılı sınav sonucunun %30’u dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

(6) Özel yetenek ile öğrenci kabul eden tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ile birlikte portfolyo/performans sınavı sonucu da değerlendirilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans başvurularını değerlendirmek ve yazılı olarak bilimsel değerlendirme sınavı yapmak üzere, enstitü anabilim dalı akademik kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulu en az üçer kişilik jüriler oluşturur. Jüri, adayları 5 inci maddenin dördüncü veya beşinci fıkrasını dikkate alarak sıralar, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini enstitüye bildirir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenerek diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(5) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans mezunu adaylardan başvuranlar için ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %30’u dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.”

(6) ALES puanı koşulu aranmayan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve yazılı sınav sonucunun %50’si dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

(7) Özel yetenek ile öğrenci kabul eden tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ile birlikte portfolyo/performans sınavı sonucu da değerlendirilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans başvurularını değerlendirmek ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı yapmak üzere, enstitü yönetim kurulu, enstitü anabilim dalı akademik kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından en az üçer kişilik jüriler oluşturur. Jüri, adayları 12 nci maddenin beşinci veya altıncı fıkrasını dikkate alarak sıralar, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini enstitüye bildirir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Doktora programına başvuracak olan adayların programa kabulünde, ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucu aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir.

a) Değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %30’u dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

b) Temel tıp bilimleri programlarına başvuran Tıp Fakültesi mezunları için ALES veya TUS temel tıp puanı dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya TUS temel tıp puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %30’u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

c) Diş Hekimliği Fakültesi mezunları için ALES veya DUS puanı dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya DUS puanının %50’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %30’u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

ç) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarının enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenebilir.

d) Özel yetenek ile öğrenci kabul eden doktora programlarına öğrenci kabulünde; yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ile birlikte portfolyo/performans sınavı sonucu da değerlendirilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora başvurularını değerlendirmek ve yazılı olarak bilimsel değerlendirme sınavı yapmak üzere, enstitü yönetim kurulu, enstitü anabilim dalı akademik kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından en az üçer kişilik jüriler oluşturur. Jüri, adayları 20 nci maddenin üçüncü fıkrasını dikkate alarak sıralar, kontenjana göre hangi adayların doktora programına kabul edilebileceğini enstitüye bildirir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yabancı ülkelerdeki lisans veya yüksek lisans programından mezun olanların Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olan adayların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı/portfolyo/performans sınavı incelemesi sonucu da değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans ortalamasının %20’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı/portfolyo/performans sınavı incelemesi sonucunun %30’u dikkate alınarak, ilgili anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

(5) ALES puanı koşulu aranmayan sanatta yeterlik programına başvuracak olan adaylarda lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı/portfolyo/performans sınavı sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı/portfolyo/performans sınavı sonucunun %50’si dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik başvurularını değerlendirmek ve yazılı olarak bilimsel değerlendirme sınavı yapmak üzere, enstitü anabilim dalı akademik kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulu en az üçer kişilik jüriler oluşturur. Jüri, adayları 31 inci maddenin dördüncü fıkrasını dikkate alarak sıralar, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini enstitüye bildirir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/11/2016

29902