18 Şubat 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29983

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİ (II-31.1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-31.1a)

MADDE 1 – 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)’nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİ (VII-128.7)”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Finansman bonosu: İhraççıların bu Tebliğ hükümlerine göre borçlu sıfatıyla düzenleyip sattığı ve nominal değerinin vade tarihinde veya vade tarihine kadar taksitler halinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içeren, vadesi 30 günden az 364 günden fazla olmayan borçlanma aracını,”

“c) Borçlanma araçları: İhraççıların bu Tebliğ hükümlerine göre borçlu sıfatıyla düzenleyerek ihraç ettikleri tahvilleri, paya dönüştürülebilir tahvilleri, değiştirilebilir tahvilleri, finansman bonolarını, kıymetli maden bonolarını ve bu Tebliğin 34 üncü maddesi çerçevesinde niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye piyasası araçlarını,”

“m) Tahvil: İhraççıların bu Tebliğ hükümlerine göre borçlu sıfatıyla düzenleyip sattığı ve nominal değerinin vade tarihinde veya vade tarihine kadar taksitler halinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içeren, vadesi 365 gün veya daha uzun olan borçlanma aracını,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiş, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye onuncu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki on birinci fıkra eklenmiş ve müteakip fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ (1) Borçlanma araçları yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ya da yurt dışında satılmak üzere ihraç edilebilir. Yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak satışlar, nitelikli yatırımcıya satış ve birim nominal değeri asgari 100.000 TL olmak kaydıyla tahsisli satış olmak üzere iki şekilde yapılabilir.”

“b) Yurt dışında yapılacak ihraçlarda ihraç tavanı Türk Lirası veya döviz cinsinden tespit olunur. İhraç tavanı kapsamında yapılacak satışların ihraç tavanının verildiği para biriminden farklı bir para birimi üzerinden gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu kapsamda gerçekleştirilecek ihraçlar için satış tutarının ilgili tavan dahilinde kalıp kalmadığının tespiti sırasında ilgili satış tutarı ve aynı ihraç tavanı dahilinde gerçekleştirilmiş önceki satış tutarları, ihraç tavanının verildiği para birimine çevrilir. Bu hesaplamada, tüm ihraçlar için, 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası kapsamında ilgili tertibin satışı amacıyla yapılacak başvurudan bir önceki iş gününde geçerli olan gösterge niteliğindeki TCMB döviz satış kuru, ilgili çapraz kur veya TCMB tarafından alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunda belirtilen döviz kurları esas alınır.”

“c) Döviz cinsinden talep edilen ihraç tavanının 9 uncu madde çerçevesinde hesaplanan ihraç limiti dahilinde olup olmadığının tespitinde, ihraç tavanının onaylanması amacıyla Kurula yapılan başvuru tarihinden bir önceki iş gününde geçerli olan gösterge niteliğindeki TCMB döviz satış kuru veya TCMB tarafından alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunda belirtilen döviz kurları esas alınır.”

“(7) Kurul, borçlanma araçlarına ilişkin ödeme yükümlülüklerinin bir banka veya üçüncü bir tüzel kişi tarafından garanti altına alınmasını veya satışın yapılacağı kişilerin niteliklerine ve/veya satış koşullarına sınırlama getirilmesini talep edebilir veyahut ihraç belgesinin geçerlilik süresini kısaltabilir.”

“(8) Kurulca onaylanmış bir ihraç tavanı geçerli iken ihraççı yeni bir ihraç tavan onayı talebiyle Kurula başvurabilir. Bu durumda ihraççının talep etmesi halinde, önceki ihraç tavanı içerisinde henüz satışı gerçekleştirilmemiş olan kısmın tamamı veya bir kısmı, Kurulca uygun görülmesi üzerine iptal edilebilir.”

“(11) Yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarının borsada işlem görmesinin planlanması durumunda, ihraççının bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş en son tarihli finansal tabloları ve başvuru formu da ihraç belgesi ile birlikte KAP’ta ilan edilir. Söz konusu finansal tabloların halihazırda KAP’ta ilan edilmiş olması durumunda finansal tabloların tekrar ilan edilmesine gerek bulunmaz.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Borçlanma aracı ihracı için genel kurul tarafından ya da genel kurul kararıyla veya esas sözleşmeyle yetkilendirilmiş yönetim kurulu tarafından karar alınabilir.

(2) Yetkili organın genel kurul olması durumunda, esas sözleşmede açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmemişse, halka açık ortaklıklar toplantı ve karar nisapları bakımından TTK’nın 418 inci maddesi hükümlerine, halka açık olmayan ortaklıklar ise TTK’nın 421 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası hükümlerine tabidir.

(3) Kanunun 31 inci maddesine göre borçlanma aracı ihraç yetkisi, tüm ihraççılar bakımından esas sözleşme ile yönetim kuruluna devredilebilir. Bu durumda ilgili esas sözleşme maddesinde, yönetim kurulunun borçlanma aracı ihraç yetkisine sahip olduğu hususuna açıkça yer verilir.

(4) TTK’nın 505 inci maddesi çerçevesinde genel kurul borçlanma aracı ihraç etme yetkisini en çok on beş ay için yönetim kuruluna bırakabilir. Konuya ilişkin alınacak genel kurul kararında ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredildiği açıkça belirtilir.

(5) Kurulca başvuruların değerlendirilmesi sırasında, yetkili organ kararlarında asgari olarak ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının azami tutarı ile satışın yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin veya yurt dışında yapılacağı hususuna yer verilir. Borçlanma araçlarının PDT, DET veya 34 üncü madde kapsamında olması durumunda, ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracının türünün de yetkili organ kararında açıkça belirtilmesi gerekir. Yetkili organ kararında sadece borçlanma aracı ifadesine yer verilmesi durumunda, Kurulca yapılan başvurunun yalnızca tahvil ve finansman bonosu ihracı için olduğu kabul edilir.

(6) Yetkili organ tarafından ihracın gerçekleştirilmesi ve ihraca ilişkin yetkili organ kararında belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi amacıyla ihraççının başka bir organı, birimi veya kişiler yetkilendirilebilir. Bu fıkra kapsamındaki yetki devirleri, yetkili organın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yurt içinde halka arz edilecek borçlanma araçları için Ek/1’de yer alan belgelerle, halka arz edilmeksizin veya yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçları için ise Ek/2’de yer alan belgelerle birlikte Kurula başvurulur.”

“(4) Borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin ihracında, Kurulca onaylanmış ihraç belgesinin ihraççıya verilmesini takiben ihraççılar, Kurul nezdinde herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın Kurulca verilen ihraç tavanı dahilinde her tertibin satışından önce MKK’ya başvurarak satış işlemini gerçekleştirirler. Yurt dışında yapılacak ihraçlarda ise Kurulca onaylanmış ihraç belgesinin ihraççıya verilmesini takiben ihraççılar, her tertibin satışından önce Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde güvenli elektronik imza kullanılarak Kurula başvurulmasını takiben satış işlemini gerçekleştirirler.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak borçlanma aracının ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgiler ihracın gerçekleştirilmesini takip eden üç iş günü içinde MKK’ya iletilir. MKK’ya iletilen bu bilgilerde erken itfa dahil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK’ya bilgi verilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki birinci fıkra eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve teselsül ettirilmiş halinin ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci ve on birinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Borçlanma araçlarına ilişkin ihraç limiti, izahname veya ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurula yapılan başvuru tarihi esas alınarak hesaplanır. Ancak, Kurulca inceleme sonuçlandırılıncaya kadar geçen sürede ihraççıya verilmiş olan diğer ihraç tavanları ile itfa edilmiş olan tutarlar, bu maddenin dördüncü fıkrasının (ç) bendi kapsamında yapılacak hesaplamada dikkate alınır.”

“(2) Borçlanma araçlarına ilişkin ihraç limitinin hesaplanmasında;

a) Kurulun sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıklar için belirlediği finansal tablo ve raporlamaya ilişkin düzenlemelerine göre hazırlanmış aşağıdaki tabloda yer alan finansal tablolar dikkate alınır. Söz konusu finansal tablolar özel hesap dönemine tabi ortaklıklar tarafından kendi hesap dönemlerine göre uyarlanır.

 

Başvuru Tarihi

Limit Hesabında Dikkate Alınacak Bağımsız Denetimden/Sınırlı İncelemeden Geçirilecek Finansal Tablolar

1 Ocak – 15 Mart

Son yıllık ya da olmaması durumunda bir önceki yıla ait 6 aylık ara dönem finansal tablolar

16 Mart  -  15 Ağustos

Son yıllık finansal tablolar

16 Ağustos - 31 Aralık

İçinde bulunulan yıla ait 6 aylık ara dönem finansal tablolar

 

b) İhraççıların hem konsolide hem de konsolide olmayan finansal tablolarının bulunması durumunda, ihraç limitinin belirlenmesinde konsolide finansal tablolar esas alınır.”

“(3) İhraç limitinin hesaplanmasında ikinci fıkra kapsamında belirlenen finansal tablolar yerine sonraki dönemlere ait finansal tabloların esas alınmasında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) İhraççının talebi üzerine ihraç limitinin hesaplanmasında, ikinci fıkra çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden/incelemeden geçirilmiş sonraki dönem finansal tabloların esas alınması mümkündür.

b) İhraççının, limit hesabında dikkate alınacak finansal tablolarında yer alan özkaynaklarda azalma olduğunu gösteren ve ikinci fıkra çerçevesinde hazırlanan sonraki dönem finansal tablolarının bulunması durumunda, bu finansal tablolar ihraç limitinin hesaplanmasında bağımsız denetimden/incelemeden geçme koşulu aranmaksızın Kurulca resen dikkate alınır.”

“(4) İhraç limiti, bu maddede belirtilen finansal tablolar esas alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanır:

a) Halka açık ortaklıkların ihraç limiti, özkaynak tutarının beş katını geçemez. Ortaklığın konsolide finansal tablo hazırlaması durumunda ana ortaklığa ait özkaynak tutarı dikkate alınır.

b) Halka açık olmayan ortaklıkların ihraç limiti, özkaynak tutarının üç katını geçemez. Ortaklığın konsolide finansal tablo hazırlaması durumunda ana ortaklığa ait özkaynak tutarı dikkate alınır.

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentleri çerçevesinde hesaplanacak ihraç limitleri, derecelendirme kuruluşlarından talebe bağlı olarak yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç kademesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu alan bankalar için yüzde yüz oranında artırılır. Söz konusu ihraççıların derecelendirme notunun bu bentte yer alan notun altına düşmesi durumunda, ihraççı tarafından ihraç tavanının güncellenmesi amacıyla Kurula bildirimde bulunulması zorunludur.

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri çerçevesinde belirlenen esaslara ek olarak, yurt dışında yapılmış ihraçlar dahil olmak üzere, ihraççının halen tedavülde olan ile ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma araçları ve teminatlı menkul kıymetleri ile ihraççının fon kullanıcısı olduğu ve ödemeleri garanti altına alınmamış olan tedavülde bulunan yönetim sözleşmesine ve alım satıma dayalı kira sertifikalarının nominal tutarı, ihraç limitinin hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınır. Yurt dışında yabancı para cinsinden yapılmış ihraçlara ilişkin olarak yapılacak hesaplamada indirim tutarı, talep edilen ihraç tavanına ilişkin Kurula yapılan başvuru tarihinde geçerli olan gösterge niteliğindeki TCMB döviz satış kuru, ilgili çapraz kur veya TCMB tarafından alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunda belirtilen döviz kurları üzerinden hesaplanır.”

“(6) Özel mevzuatları uyarınca başka bir kamu kuruluşunun gözetim ve denetimine tabi olan ihraççılar için ihraç tavanı belirlenirken bu madde çerçevesinde hesaplanacak limitler esas alınacak olup, ilgili kamu kuruluşunca belirlenen limitlere uymak ihraççının sorumluluğundadır.”

“(9) 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilecek proje veya işin finansmanını ya da yeniden finansmanını sağlamak amacıyla yurt dışında satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarında bu Tebliğin ihraç limitine ilişkin hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yurt içinde yapılacak ihraçlarda satış süresi ve vade başlangıç tarihinin belirlenmesi”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Borsada işlem gören borçlanma araçlarının borsada ve borsa dışında alım satımı borsa düzenlemeleri çerçevesinde mümkündür. Borsa dışında gerçekleştirilen işlemlerde fiyatların kamuya duyurulması hususunda Kurulun yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlere uyulur.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“ç) Vadesi 730 günden daha uzun olanlar için on binde on beş.”

“ç) Kanunda tanımlanan sermaye piyasası kurumları,”

“(3) Yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ücret, izahname veya ihraç belgesinin ihraççıya teslim edilmesinden sonra, MKK’nın belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurul bütçesine gelir kaydedilmek üzere yatırılır.”

“(4) Yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçları için ise ücret, ihraç belgesinin ihraççıya teslim edilmesinden sonra, ancak her tertibin satışından önce Kurul bütçesine gelir kaydedilmek üzere yatırılır. İhracın döviz cinsinden gerçekleştirilecek olması durumunda, Kurul ücretinin hesaplanmasına esas teşkil eden tutar Kurula yapılacak başvuru tarihinden bir önceki iş gününde geçerli olan ilgili TCMB döviz satış kuru veya TCMB tarafından alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunda belirtilen döviz kurları esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Tahviller iskontolu, primli ve/veya kupon ödemeli olarak satılabilir. Tahvillerin nominal değeri, vade tarihinde bir defada veya vade içinde taksitler halinde ödenebilir.

(2) Tahvillere ödenecek faiz oranı ile ödeme koşullarına ilişkin esaslar ihraççılar tarafından belirlenir. Söz konusu unsurlarda, kanuni zorunluluklar ve fiili imkansızlıklar saklı kalmak kaydıyla değişiklik yapılmaması esastır. Ancak yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilen borçlanma araçlarının faiz, vade gibi koşullarında değişiklik yapılması, bu değişikliklere yazılı onay veren yatırımcılar bakımından mümkündür. Yurt içinde halka arz edilmek suretiyle ihraç edilen borçlanma araçlarının koşullarında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda ise buna ilişkin esaslar Kurulca belirlenir.

(3) İhraç edilmiş tahviller, ihraççı tarafından geri alınabilir. Geri alınan bu tahvillerin vade boyunca satılması, elde tutulması veya vadeden önce MKK nezdinde gerekli işlemlerin yapılması suretiyle iptali mümkündür. Kurul, bu fıkrada belirtilen işlemler için ihraççı türleri bazında farklı esaslar belirleyebilir.

(4) Üçüncü fıkra çerçevesinde borsa dışında gerçekleştirilecek işlemlerde uygulanacak geri alım ve satım fiyatları ihraççının internet sitesinde açıklanır.

(5) Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerin yatırımcılar arasında eşitsizlik yaratmayacak şekilde gerçekleştirilmesinden ihraççı sorumludur.

(6) Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden kaçınmak amacıyla yapıldığının tespit edilmesi durumunda, Kurulca gerekli tedbirler alınır.

(7) Yurt dışında gerçekleştirilen ihraçlarda bu maddede yer alan hususlar, ihracın gerçekleştirildiği ülke mevzuatı saklı kalmak kaydıyla ihraççı ve yatırımcılar arasında serbestçe belirlenebilir.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Erken itfa edilebilir tahviller

MADDE 15 – (1) Tahvillerin ihraççının veya yatırımcının talebine bağlı olarak kısmen veya tamamen erken itfa edilebilir nitelikte ihraç edilmesi mümkündür. Yurt içinde gerçekleştirilen ihraçlarda erken itfaya ilişkin esaslara izahname veya ihraç belgesinde yer verilir. Yurt dışında gerçekleştirilen ihraçlarda ise erken itfaya ilişkin esaslar, ihracın gerçekleştirildiği ülke mevzuatı saklı kalmak kaydıyla ihraççı ve yatırımcılar arasında serbestçe belirlenebilir.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Halka açık ortaklıklar açısından tahvillere ödenecek kar payı, ihraççıların esas sözleşmesinde veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı miktarını azaltamaz.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Dönüştürme oranı, dönüştürme sırasında PDT’nin nominal değeri karşılığında verilecek pay sayısını gösterir. Halka arz edilecek PDT’lerin dönüştürme oranına ilişkin rapor, yetkili kuruluş tarafından PDT’lere ilişkin izahnamenin onaylanmak amacıyla Kurula gönderilmesi aşamasında hazırlanır.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) PDT’lerle ilgili olarak bu bölümde düzenlenmeyen hususlarda, mahiyetine uygun düştüğü ölçüde bu Tebliğin üçüncü bölümünde yer alan tahvillere ilişkin düzenlemelere uyulur. İhraççının talebinin Kurulca uygun görülmesi durumunda, yurt içinde halka arz edilmeksizin ve yurt dışında gerçekleştirilen ihraçlarda bu bölümde yer alan hükümlerden farklı esaslar uygulanabilir.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Değiştirme oranı, değiştirme sırasında DET’in nominal değeri karşılığında verilecek pay sayısını gösterir. Halka arz edilecek DET’lerin değiştirme oranına ilişkin rapor yetkili kuruluş tarafından, DET’lere ilişkin izahnamenin onaylanmak amacıyla Kurula gönderilmesi aşamasında hazırlanır.”

“(3) DET’lerin halka arz edilmeksizin satılması durumunda itfa tarihinde uygulanacak değiştirme fiyatının belirlenmesinde, payları borsada işlem gören ortaklıkların halka arz edilmeksizin gerçekleştirecekleri sermaye artırımlarına ilişkin fiyat tespit esasları uygulanır.”

“(4) İhraç edilmiş DET’lere ilişkin değiştirme işlemleri, ihraççının ve mevcut ortakların hak ve menfaat kaybına neden olacak şekilde gerçekleştirilemez.”

“(5) İhraç edilen DET’lerin vadesi içerisinde sermaye artırımı, kar payı ödemesi ve benzeri nedenlerle pay fiyatını etkileyen işlemler olması durumunda değiştirme oranının belirlenmesinde düzeltilmiş fiyatlar esas alınır. Yeniden hesaplanan değiştirme oranının yatırımcılara nasıl duyurulacağına ilişkin esaslara izahname veya ihraç belgesinde yer verilir.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) DET sahibinin talebine bağlı olarak,”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) DET’lerle ilgili olarak bu bölümde düzenlenmeyen hususlarda, mahiyetine uygun düştüğü ölçüde bu Tebliğin üçüncü bölümünde yer alan tahvillere ilişkin düzenlemelere uyulur. İhraççının talebinin Kurulca uygun görülmesi durumunda, yurt içinde halka arz edilmeksizin ve yurt dışında gerçekleştirilen ihraçlarda bu bölümde yer alan hükümlerden farklı esaslar uygulanabilir.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin altıncı bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Finansman Bonoları ve Kıymetli Maden Bonoları”

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Finansman bonoları

MADDE 31 – (1) Finansman bonoları, ihraççı tarafından belirlenen vadeye uygun iskonto oranları ile iskonto edilerek bulunan fiyat üzerinden satılır. Finansman bonolarının kupon ödemeli olarak ihracı mümkündür.”

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) Tahvillere ilişkin olarak bu Tebliğin üçüncü bölümünde düzenlenmiş olan esaslar mahiyetine uygun düştüğü ölçüde kıymetli maden bonoları ve finansman bonolarında kıyasen uygulanır.”

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Bankaların ihraç ettiği özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikteki borçlanma araçları için bu Tebliğin PDT’ye ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bankaların bu nitelikteki borçlanma araçlarının ihracına ve halka açık bankalar bakımından paya dönüştürülmesine ilişkin esaslar Kurulca belirlenir.”

MADDE 23 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Başvuruların sonuçlandırılması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Kurul Karar Organı tarafından karara bağlanmamış izahname veya ihraç belgesi onay başvuruları, bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurulca onaylanan ihraç belgeleri kapsamında yurt dışında yapılacak tertip ihraçlarında bu Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında Kurula başvuru yapılması mümkündür. Bu durumda tertip ihraç başvurusunu yapmak üzere belirlenmiş olan güvenli elektronik imza sahibi kişilere ilişkin bilgiler (adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgileri) Kurula iletilir.

(3) 9 uncu madde çerçevesinde hesaplanacak ihraç limitleri, derecelendirme kuruluşlarından talebe bağlı olarak yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç kademesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu alan 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanmış olan finansal kuruluşlar ve Kanunda tanımlanan sermaye piyasası kurumları ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda tanımlanmış olan şirketler bakımından 31/12/2017 tarihine kadar Kurulca onaylanacak ihraç tavanları için geçerli olmak üzere yüzde yüz oranında artırılır.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ihraçlarda Kurula yatırılacak ücretin hesaplanmasında bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

(5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurulca onaylanan ve MKK’da kaydileştirilen yurt dışı ihraç tavanları dahilinde yapılacak tertip ihraçlarının MKK nezdinde kaydileştirilmeye devam edilmesi mümkündür.”

MADDE 24 – Aynı Tebliğin EK/1, EK/2 ve EK/3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız