18 Şubat 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29983

YÖNETMELİK

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/12/1993 tarihli ve 21779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişlik veya denetçilik yeterliliğini kazanmış ve kamu kurum ve kuruluşlarında denetim hizmetleri ile ilgili görevlerde on yıldır bulunan ya da bulunmuş kişiler arasından atanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.