17 Şubat 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29982

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNÜN

GERİ ALINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/24)

MADDE 1 – (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirketin; 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile mezkûr Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi ve aynı maddenin üçüncü fıkrasına istinaden; Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsü geri alınmıştır.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.