17 Şubat 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29982

YÖNETMELİK

Ahi Evran Üniversitesinden:

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ahi Evran Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ahi Evran Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çiftlik: Ahi Evran Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren eğitim, uygulama ve araştırma çiftliğini,

b) Çiftlik Müdürü: Çiftliğin Müdürünü,

c) Merkez (AHİTUAM): Ahi Evran Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Ahi Evran Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Ahi Evran Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ğ) Ziraat Fakültesi: Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Tarımdaki bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek, araştırma, uygulama, eğitim, yayım, yayın ve üretime yönelik çalışmalarda bulunmak,

b) Tarımda ülkesel ve bölgesel problemler için çözümler üretmek ve bunların uygulamaya aktarılmasını sağlamak,

c) Yeni yetiştirme ve ıslah yöntemleri uygulamak, geliştirmek ve tanıtımını yapmak,

ç) Üniversite bünyesindeki gıda, tarım ve hayvancılık konularında yürütülecek araştırma, uygulama, eğitim ve yayım faaliyetlerinin koordinasyonuna katkı sağlamak,

d) İlgili akademik birimlerin araştırma, uygulama, eğitim-öğretim, gezi-inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerine destek vermek,

e) Küçük ve büyük ölçekli etüt, planlama ve danışmanlık hizmetleri vermek,

f) Bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak stratejiler geliştirmek, işbirliği mekanizmaları oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacına ulaşabilmek için ilgili mevzuat hükümlerine göre aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Ulusal ve bölgesel düzeyde tarımsal kalkınma ve gelişmeye yardımcı olabilecek nitelikte bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve bunun için gerekli kurumsal altyapıyı oluşturmak,

b) Kırşehir ili ve İç Anadolu bölgesi ile ilgili tarımsal konularda projeler üretmek ve uygulamak,

c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği imkânlarını geliştirmek, birlikte projeler yürütmek, tarımsal yayım, yayıncılık ve enformasyon faaliyetlerinde bulunmak, veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak,

ç) Tarım sektöründe diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak, işbirliği geliştirmek, birlikte projeler yürütmek ve uygulanan projelere destek olmak,

d) Merkeze tahsis edilen tarımsal arazi ve tesislerde üretim yapmak, örnek üretim parselleri ve üniteler kurmak, gerekli üretim, araştırma ve uygulama altyapısını oluşturmak,

e) Ziraat Fakültesi lisans ve lisansüstü öğretim programları ile tarımla ilgili ön lisans öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma, staj ve tez projeleri ile araştırma projeleri için alt yapı, materyal temini, hizmet alımı ve sosyal imkânlar sağlamak,

f) Tarımsal konularda danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek,

g) Bitkisel ve hayvansal üretimde yeni gelişmeleri takip ederek, yeni üretim metotları üzerine araştırma, geliştirme ve yayım faaliyetlerinde bulunmak,

ğ) Üniversitenin ihtiyaç duyulan birimlerine,  kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve proje ortağı özel işletmelere iş gücü, alet, ekipman ve iş makinası desteğinde bulunmak, Üniversitenin temsil edildiği her türlü faaliyete destek olmak,

h) Teknik personel, öğrenci ve çiftçiler için teorik ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek,

ı) Yeni bitki çeşidi, anacı ve hayvan ırkı geliştirmeye yönelik olarak ıslah çalışmaları yapmak, yeni bitki türleri, çeşitleri ve anaçları ile hayvan ırklarının adaptasyon çalışmalarını yapmak ve uygun materyalleri çoğaltarak ilgililerin kullanımına sunmak,

i) Gıda ve yemlerde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik testler yapmak ve raporlandırmak, tarımsal ürünlerde kimyasal kalıntı analizleri yapmak ve raporlandırmak,

j) Bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon, toprak işleme ve toprak muhafazası konularında araştırma ve uygulamalar yapmak, tarımdan kaynaklı çevre sorunlarının çözümüne yönelik projeler üretmek, tarımsal ürünlerde hastalık ve zararlı teşhisi yapmak ve mücadele önerilerinde bulunmak,

k) Tarımsal girdilerin kalite ve standart kontrollerini yapmak ve uygunluk raporları hazırlamak, çeşit, ilaç ve gübre denemeleri yapmak, tescil ve uygunluk raporları hazırlamak,

l) Tarım topraklarının kullanım planlamasını yapmak ve verimlilik düzeylerini belirlemek, sulama, drenaj ve diğer arazi ıslahı plan ve projeleri hazırlamak,

m) Bölgenin sosyo-ekonomik yapısı üzerine araştırmalar yapmak, çiftlik düzeyinde ekonomik analizler ve optimizasyon çalışmaları yapmak ve öneriler geliştirmek,

n) Üniversitenin bilimsel araştırma ve çalışmalarına katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Ziraat Fakültesinde veya Üniversitenin tarım ile ilgili ön lisans programlarında kadrolu olarak çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Gerekli gördüğü hallerde Müdür Rektör tarafından aynı usulle değiştirilebilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı Merkezin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, sonraki yılın çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

b) Yönetim Kurulunun kararlarının uygulanmasını sağlamak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek,

c) Müdür yardımcılarının görev dağılımını yapmak,

ç) Merkez personelinin idaresini ve etkin çalışmasını sağlamak,

d) Merkez bünyesinde faaliyet gösteren çiftliğin idaresini sağlamak,

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum, kuruluş ve özel sektör işletmeleri ile işbirliği yapmak,

f) Projelerin Merkez bünyesinde yürütülmesini sağlamak, komisyon marifeti ile takip ve denetlemesini yapmak, işleyişleri ile ilgili Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

g) Merkezde yürütülen araştırma, uygulama ve eğitimlere ilişkin kayıtların tutulmasını sağlamak,

ğ) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere; Ziraat Fakültesi ve Üniversitenin tarım ve hayvancılık ile ilgili ön lisans programlarındaki öğretim üyeleri, öğretim elemanları arasından Merkezin faaliyetlerine uygun çalışmalar yapan veya Merkezde görevli tam zamanlı çalışan ziraat mühendisi ve veteriner hekimler arasından, en fazla dört kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür yardımcılarından birisi Çiftlik Müdürlüğü görevini yürütür. Müdürün görev başında olmadığı hallerde, müdür yardımcılarından birisi Müdürlüğe vekâlet eder. Vekâletin süresi altı ayı geçemez. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda yeni görevlendirme yapılıncaya kadar müdür yardımcılarından birisi Merkez Müdürlüğü görevini vekâleten yürütür, diğer müdür yardımcılarının görevi de yeni müdür yardımcılarının görevlendirilmesine kadar devam eder.

(3) Müdür yardımcıları, Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olurlar. Merkez faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre karşı sorumludurlar.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır;

a) Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdürlüğe vekâlet etmek,

b) Merkez bünyesinde bulunan çiftliği idare etmek,

c) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısı başkanlığında, Müdür, Ziraat Fakültesi Dekanı ile Ziraat Fakültesinin Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri ve Zootekni bölümlerinden birer ve diğer bölüm veya ön lisans programlarından üç üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Ziraat Fakültesi Dekanı haricindeki üyeler, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyeleri yerine aynı usullerle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Yönetim Kurulu her yıl, Rektör veya Müdürün çağrısı üzerine en az iki kez toplanır. Bu toplantılarda Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi alınır, çalışmalar için önerilerde bulunulur ve geleceğe ilişkin planlamalar yapılarak karara bağlanır. Gerekmesi durumunda Rektör veya Müdür, Yönetim Kurulunu gündemli olarak toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde, önerilerde bulunmak ve gereken kararları almak,

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları ve çalışma programlarını inceleyerek onaylamak,

c) Merkez faaliyetlerine yön vermek, önceliklere karar vermek,

ç) Merkezin yıllık plan ve programlarının uygulanmasına yardımcı olmak,

d) Merkez personelinin planlamasını yapmak ve personel ihtiyacını belirlemek,

e) Merkez bünyesinde araştırma ve proje çalışma grupları kurmak, grupların faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek,

f) Merkez bünyesinde yürütülecek projelere onay vermek, proje faaliyetlerini ve işleyişini düzenlemek, denetlemek ve sonuçlandırmak,

g) İlgili birimlerden gelecek araştırma, uygulama ve geliştirme projelerine yer, materyal, hizmet sağlamak ve diğer birimlerden gelecek teklifleri değerlendirmek,

ğ) Merkezin daha etkin çalışması için gerekli önlemleri almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Uygulama, araştırma ve eğitim yerleri

MADDE 15 – (1) Merkez, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kullanımına tahsis edilen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine uygun mevcut araziler, çiftlikler, diğer alanlar ve tesisler ile anlaşmalı kamu kurumları ve özel sektöre ait işletmelerde uygulama, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 14/2/2013 tarihli ve 28559 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahi Evran Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.