14 Şubat 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29979

YÖNETMELİK

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/4/2013 tarihli ve 28632 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrenciler için ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları dersler ile ilişkili olarak yapılan intibak programı fakülte yönetim kurulları tarafından gerçekleştirilir.

(2) Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak eğitime devam hakkı verilir. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için Üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Öğretim dili en az %30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan programların yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilebilir. Dikey geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki hükümlere göre öğrenimlerine devam ederler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”

“MADDE 26 – (1) Ek sınav ve süreler; Üniversitenin Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışında kalan bölüm ve programlar ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri ile genel kültür dersleri için uygulanır.

(2) 16 ncı maddede belirtilen normal öğretim süresi içinde bölümün/programın ders planlarında gösterilmiş derslere yazılmış, derse devam koşullarını yerine getirmiş ve mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerden sadece tek dersten (Mühendislik Mimarlık Fakültesi proje dersleri hariç) başarısız olanlara süre kayıplarını önlemek amacı ile Şubat, Haziran ve Eylül aylarında tek ders sınavı açılır.

(3) 16 ncı maddede gösterilen azami öğretim süresi içinde mezun olamayan öğrenciye, başarısız olduğu bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlar Şubat, Haziran ve Eylül aylarında gerçekleştirilir.

(4) Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş dersi başarabilmeleri için üç yarıyıl daha ek süre verilir. Bu öğrenciler başarısız oldukları dersler için yarıyıl sonlarında açılacak sınavlara dönem atlamadan, üst üste ve aralıksız olarak girer. Başarısız ders sayısı beşten az olan mezuniyet aşamasındaki öğrencilerden; başarısız ders sayısı dört olanlara dört yarıyıl, başarısız ders sayıları bir, iki veya üç olanlara ise mezun olabilmeleri için sınırsız süre ve sınav hakkı verilir.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen öğrenciler başarısız oldukları dersler için yarıyıl sonlarında açılacak sınavlara dönem atlamadan, üst üste ve aralıksız olarak girer.

(6) Girmiş oldukları tüm sınavlardan geçer not aldıkları halde, bu Yönetmelikte (YANO) ve (GANO) için belirlenmiş başarı ortalamalarını herhangi bir nedenle sağlayamamış olan son dönem öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden sınırsız sınav hakkı verilir.

(7) Sınırsız sınav hakkına sahip olan öğrencilerden açılan sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyenler sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve sonradan yeni hak talep edemezler.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/4/2013

28632

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/8/2013

28748