13 Şubat 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29978

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TAMAMLAYICI TIP UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (TÜTTAM): Trakya Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Trakya Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Trakya Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Klasik tıp eğitimi içinde yeterince yer almayan geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini; bu yöntemlerin etkileri ve etki mekanizmalarını; tanı, tedavi ve korunma amaçlı kullanımlarını bilimsel ve analitik olarak değerlendirmek amacıyla tıbbi, teknik, teknolojik, ekonomik, hukuki ve ilişkili diğer her türlü alanda bilimsel araştırma, yayın ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinde bulunmak.

b) Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve sağlık bilimleri fakülteleri öğrencilerine tamamlayıcı tıp uygulamalarını tanıtmak; bu yöntemler konusunda araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.

c) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının ilgili mevzuat hükümlerine göre yetkilendirilmiş hekimler tarafından uygulanması için eğitimler düzenlemek.

ç) Toplumda geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri konusunda bilinçlenmeyi arttırarak bilimsel bir zeminde tartışma ve bilgilenme atmosferi yaratmak ve bu sayede tamamlayıcı tıp konusunda ehliyetsiz ve yetkisiz kişilerce yapılabilen bilgilendirme ve uygulamaların zararlı etkilerini azaltmak.

d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının ilgili mevzuat hükümlerine göre sağlık ile ilgili birimlerde gerçekleştirilmesini sağlayarak hasta bakım hizmetlerine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre kabul edilmiş olan geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini araştırmak, uygulamak ve buna ilişkin eğitim vermek, bunlar için birimler kurmak.

b) Diğer ulusal veya uluslararası uygulama ve araştırma merkezleri ve laboratuvarlarla işbirliği içinde uygulama, eğitim ve araştırmalar yapmak.

c) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konularında ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

ç) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma projelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek.

d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.

e) Öncelikle tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde olmak üzere sağlık bilimleri alanında eğitim gören öğrencilere geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını tanıtmak ve eğitim vermek.

f) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

g) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında kullanılabilecek ürün ve cihaz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan çalışmalara destek veya ortak olmak; bu hususta ulusal ve uluslararası düzeyde özel veya tüzel kişiler ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

ğ) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarındaki her türlü yazılı, basılı, elektronik ve dijital, görsel ve işitsel eserleri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim, slayt, multimedya ürünü ve benzeri şekillerde yayın yapmak.

h) Tamamlayıcı tıp yöntemlerinin kullanımı ve bu yöntemlerle ilgili bilimsel çalışmalar için gereken teçhizat ve malzemelerin teminine çalışmak, desteklemek ve destek almak, bunları bir çatı altında toplayarak araştırmacıların hizmetine sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi üç yıl için Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, çalışma ve proje gruplarının çalışmalarını düzenlemek.

f) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının yöneticilerini belirlemek için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak; birim ve grup çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

g) Merkezin çalışma plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını takiben Rektörün onayına sunmak; onaylanan çalışma programlarını uygulamak.

ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

ı) Merkeze bağlı olmak koşuluyla farklı yerlerde tamamlayıcı tıp araştırma ve uygulama birimlerinin açılması ve işleyiş çalışmalarını yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu Müdürün başkanlığında yılda iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(4) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim, proje ve çalışma grubu yöneticileri davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Birim, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek.

c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.

ç) Birim, çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini denetlemek.

d) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

e) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak işbirliklerinin ilkelerini belirlemek ve bunlara ilişkin önerileri karara bağlamak.

f) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırmacı, telif, patent ve benzeri hususlara ilişkin esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.

g) Rektöre sunulmak üzere Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını görüşmek.

Birimler, çalışma ve proje grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Birimler Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla oluşturulur. Birim yöneticisi ve personeli Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla ve en fazla üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde birim yöneticilerinin görevi de kendiliğinden sona erer. Birimlerin kuruluş ve çalışma ilkelerine ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

(3) Çalışma ve proje grupları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararıyla oluşturulur. Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Çalışma ve proje gruplarının kuruluş, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman, demirbaş ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 14 – (1) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, donanım, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.