13 Şubat 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29978

YÖNETMELİK

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden:

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKLI YAŞLANMA

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlıklı Yaşlanma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlıklı Yaşlanma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlıklı Yaşlanma Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Manisa Celal Bayar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yaşlı sağlığına yönelik sosyal politikaların oluşturulmasına ve planların uygulanmasına katkıda bulunmak, makro ve mikro düzeyde yaşlı refahı alanında araştırma, eğitim ve uygulamaya yönelik projeler yürütmek ve bunlara dayalı yayınlar yapmak, yaşlılar için sürdürülebilir eğitim ve uygulama modelleri geliştirmek, sağlıklı ve kaliteli bir yaşlanmanın gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalara öncülük etmektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösterir;

a) Yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sosyal ve psikolojik açıdan iyileştirilmelerinin sağlanması için çalışmalar yapmak; bunun için Üniversite dışındaki kamu kurumları ve özel kuruluşlarla, yerel yönetimlerle işbirliği gerçekleştirerek yaşlılara yönelik, yaşlı sağlığı ve bakım merkezlerinin kurulmasını ve işletilmesini sağlamak,

b) Yaşlı sağlığı ve bakımı alanında; bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasına destek vermek, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışma imkânlarını geliştirmek, yapılan araştırma sonuçlarını bilimsel toplantılar ve yayınlar aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmak,

c) Yaşlanmaya bağlı görülme sıklığı artan tüm hastalıklar ile ilgili tanı yöntemlerini geliştirmek; güncel takip, tedavi ve bakım planları yapmak ve uygulamak; yaşlılıkta görülen bu hastalıklar ile ilgili epidemiyolojik araştırmalar planlamak ve uygulamak,

ç) Kamu ve özel sektör kurumları, sivil toplum kuruluşları ve bu alana ilişkin çalışmaları olan kişilerle işbirliği yapmak ve bunlarla bilimsel, teknik bilgi ve hizmet değişimi sağlamak, danışmanlık hizmeti vermek,

d) Üniversitenin ilgili birimleri ve ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle, bu alanda her seviyede öğrenci, öğretim elemanı ve diğer personelin eğitilmesine yardımcı olmak ve eğitim toplantıları düzenlemek,

e) Yaşlılık ve yaşlanma konusunda yapılan eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile toplumsal farkındalık oluşturmak; bu yolla yaşlının toplumda ve aile içinde kabulünü artırmaya yönelik eğitim ve hizmetler planlamak ve uygulamak,

f) Yatağa bağımlı yaşlılara ilişkin bakım hizmetleri geliştirmek ve yeni programlar üretmek,

g) Yaşlı sağlığını ilgilendiren konularda Üniversite içindeki diğer birimlerde yürütülmekte olan faaliyetlerin geliştirilmesi için işbirliği yapmak, yeni faaliyetlerin başlatılması için öncülük etmek,

ğ) Yurt içinde ve yurt dışındaki üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri ve benzer birimler ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar düzenlemek,

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, panel, kurs, yaz okulu ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve bilimsel yayınları desteklemek,

ı) Merkezin amacına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından bir Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görev süresi bittiğinde Müdür Yardımcısının görevi de sona erer. Müdür Yardımcısı Müdürün verdiği görevleri yapar. Görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre, Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Merkezi yönetmek,

c) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliğini sağlamak,

d) Çalışma gruplarında ya da araştırma projelerinde görev alacak elemanlar ile proje yürütücülerini belirlemek, görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversite öğretim üyeleri içerisinden Rektör tarafından görevlendirilen üç üye ile Müdür ve Müdür Yardımcısından oluşur. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmesi, Müdürün görevlendirilmesini izleyen üç ay içerisinde sonuçlandırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kere toplantı yapar. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

b) Merkezin amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

c) Merkez bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak,

ç) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek ve yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak,

d) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek hangilerinin uygulamaya koyulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna bilgi vermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu üyeleri ve Rektör tarafından görevlendirilmiş diğer üyelerin katılımı ile oluşur. Diğer üyeler, Üniversite içinden veya dışından bilimsel araştırma ve uygulamaları olan ya da yaşlı sağlığını ilgilendiren alanlarda hizmet ve faaliyetleri bulunan kamu kurumları veya özel kuruluşların temsilcileri arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, üç yıllığına Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında faaliyet gösterir.

(2) Danışma Kurulu üyeleri görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç iki ay içinde Müdürün başkanlığında toplanır ve aralarından bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki kere toplanır. Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 14 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri Müdürün önerisi Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.