13 Şubat 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29978

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSLAM İKTİSADI VE FİNANSI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezinin (İSFAM) amaçlarına, çalışmalarına, organlarına ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezinin (İSFAM) amaçlarına, çalışmalarına, organlarına ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; İslam iktisadı ve finansı alanında akademik ve uygulamaya dönük çalışmalar yapmak, bu alandaki çalışmalara destek olmak, çeşitli organizasyonlarla toplumdaki İslami finansa ilişkin farkındalığı yükseltmek, Ülkemizin İslami finans alanındaki stratejilerinin başarıya ulaşması noktasında her türlü bilimsel katkıyı sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez faaliyet alanları şunlardır:

a) İslami iktisat ve finans alanında bilimsel çalışmalar yapmak,

b) Üniversitede bu alanda faaliyet gösteren lisans ve lisansüstü programları desteklemek,

c) Tarihteki İslam medeniyetlerinin iktisat anlayışı, uygulamaları ve kurumları üzerinde araştırmalar yapmak,

ç) Geleneksel iktisatla İslam iktisadı arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

d) İslami perspektifle bankacılık, para ve sermaye piyasaları ve sigortacılık üzerinde çalışmalar yapmak,

e) İslami finans alanında teoriler, kurumsal yapılar ve ürünler geliştirmek,

f) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler üretip hayata geçirilmesine katkıda bulunmak; gerekli hallerde resmi ve özel nitelikli ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak,

g) İslami finans alanında ihtiyaç duyulan kapsamlı bir veri tabanı oluşmasını sağlamak,

ğ) Üretilen bilgi ve bulguları çeşitli iletişim vasıtaları, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlar aracığıyla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak; kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların faydalanmasına sunmak,

h) İslami iktisat ve finans alanında çalışmalar yapan bilim insanları arasında iletişim ve işbirliğini sağlamak; bu alandaki projelere maddi katkı sağlamak için kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları nezdinde teşebbüslerde bulunmak,

ı) Çalışma alanıyla ilgili yüz yüze ve uzaktan öğretim metoduyla seminerler ve sertifika programları düzenlemek,

i) Çalışma alanıyla ilgili yazılı, görsel, süreli veya süresiz yayınlar çıkarmak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde sektörel ve bilimsel toplantılar düzenlemek, arşiv ve kütüphane oluşturmak,

j) Kamu ve özel kuruluşlara İslami finans alanında danışmanlık hizmeti vermek,

k) Alanıyla ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin İslam iktisadı ve finansı alanında araştırmaları olan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı görevlendirir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve toplantı gündemini hazırlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak,

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak,

f) Merkezde planlanan çalışmaların yürütülmesini sağlamak,

g) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,

ğ) İlgili paydaşlar arasında koordinasyonu sağlayarak Üniversite lehine politikalar üretmek,

h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine yılda en az dört kez toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak,

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak,

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları veya Merkeze katkısı olacağı düşünülen diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütü mensupları ve bağımsız kişiler arasından Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için seçilen en az yedi en çok on üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek, Üniversitede görevli personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.