13 Şubat 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29978

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE GÖÇMEN POLİTİKALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Göç ve Göçmen Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi Göç ve Göçmen Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Üniversitesi Göç ve Göçmen Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; iç ve dış göç, uluslararası göç, göçmen ve bu konularla bağlantılı olarak araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler yapmak, eğitim programları düzenlemek ve ilgili diğer çalışmalar yapmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’deki iç göç ile yurtdışına göç dinamikleri, Türkiye’ye yönelik dış göç ve Türkiye dışında yaşayan Türk göçmenlere yönelik araştırma ve incelemeler yapmak,

b) Ulusal ve uluslararası göç hareketlerinin nedenleri, dinamikleri ve mekanizmaları, göç veren ülkeler, göç alan ülkeler, göçmenlerin uyumu gibi hususlarda araştırmalar gerçekleştirmek,

c) Göçlerin sosyal, siyasî, ekonomik, hukukî, demografik, dinî ve kültürel boyutlarını kapsayan konularda araştırma projeleri yürütmek, ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kollokyum, seminer, çalıştay, sergi ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak,

ç) Üniversitenin ilgili kurullarının kararı ve belirleyeceği usul ve esaslarla, iç ve dış göç alanlarındaki gelişmeleri izleyecek, uluslararası göç hareketlerini takip edecek bir takip merkezi oluşturmak, bu alanlardaki gerekli yayın, belge ve bilgileri içeren bir dokümantasyon merkezi ve arşiv oluşturmak,

d) Türkçe ve yabancı dilde basılı, görsel ve elektronik ortamda yayınlar (bülten, kitap vb. gibi) yapmak,

e) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, yerli veya yabancı, resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla Merkezin amaçları doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar ve eğitim programları düzenlemek,

f) Göç konusunda ulusal ve uluslararası göç araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek sağlamak,

g) İç ve uluslararası göç alanlarında ulusal ve uluslararası bir iletişim ağı kurmak,

ğ) İlgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

h) Amacıyla ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından seçilir ve üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı görevlendirebilir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak,

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak,

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilirler.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile en az üç ayda bir Müdür başkanlığında toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantısına bir yılda üç defa mazeretsiz olarak katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliğine, Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla son verilir.

(5) Üyeliği sona eren üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak,

c) Merkezin etkili ve verimli şekilde çalışması için gerekli kararları almak,

ç) Çalışma grupları ve komisyonlar kurmak,

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilen en çok on kişiden oluşur.

(2) Üyeler üç yıl için seçilir. Üyeliği sona eren üyeler yeniden seçilebilirler.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişarî niteliktedir.

(4) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak yılın son üç ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır, toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin çalışmalarıyla ilgili değerlendirme, dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.