13 Şubat 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29978

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YÖRÜK-TÜRKMEN KÜLTÜRÜ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Yörük-Türkmen Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Yörük-Türkmen Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Yörük-Türkmen Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Yörük-Türkmen Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Çalışma Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası boyutta doğrudan ve dolaylı olarak ilgili konulara yönelik araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje ve eğitim çalışmaları gerçekleştirmek ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirerek karşılamak,

b) Eğitim, araştırma, çalışma ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesinde yerli, yabancı, resmî ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlanmak, merkezde çalışacak ekibi oluşturarak geliştirmek,

c) Merkezin ilgi alanına giren her türlü eğitim, araştırma, inceleme ve yayınlar yapmak, süreli yayınlar çıkarmak ve bu tür çalışmalara destek sağlamak,

ç) Yörük-Türkmen kültürü üzerine bilgilenme seminerleri ve çalışmaları hazırlamak ve isteyen kurumlarda uygulamak,

d) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna benzer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak,

e) Yurt içi ve yurt dışında istem ve gereksinimler doğrultusunda hizmet içi eğitim, seminer, kurs, yaz okulu ve çalışmalar yapmak ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek; danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

f) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu,

b) Danışma Kurulu,

c) Merkez Müdürü.

Yönetim Kurulu

MADDE 7 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında müdür yardımcısı, merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından görevlendirilen en az ikisi Edebiyat Fakültesinden olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yenileri Rektör tarafından görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi hakkında karar alır ve Rektörün bilgisine sunar.

b) Faaliyet raporu ve programını inceleyip onaylar.

c) Eğitim, araştırma, uygulama ve kurs açma ve bunlara ilişkin konularda karar alır.

Yönetim Kurulunun toplantı zamanı ve usulü

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu her üç ayda, en az bir defa toplanır. Toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alınır.

Danışma Kurulu

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin öğretim elemanları, mezunları ve merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış kişilerden ve ilgili kuruluş temsilcileri arasından, Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az on beş, en çok otuz üyeden oluşur. Danışma Kuruluna görevlendirilen üye sayısı içinde, Dokuz Eylül Üniversitesi mensubu öğretim elemanı sayısı beşten az, ondan fazla olamaz.

Danışma Kurulunun toplanması

MADDE 11 – (1) Rektör ve Rektörün görevlendireceği Rektör Yardımcısı, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri görevlendirme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir Başkan Yardımcısı ve bir raportör görevlendirir. Merkez Müdürü, Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanarak merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirme yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu, merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyet alanları ile ilgili olarak, geçici veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturabilir.

Merkez Müdürü

MADDE 13 – (1) Merkezin çalışma alanını kapsayan konularda araştırma yapan ve yayınları olan DEÜ öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı vekâlet eder.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 14 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil eder.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygular ve bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat çerçevesi içerisinde merkezi yönetir.

c) Merkezin idari işlerini yürütür.

ç) Merkezin faaliyetlerini denetler ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi verir.

d) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra, Rektörün onayına sunar.

Çalışma grupları

MADDE 15 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek çeşitli faaliyetlerin verimliliğini artırmak amacıyla sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkanları ve üyeleri, ilgili fakülte dekanlarının veya enstitü müdürlerinin görüşleri alınarak, Müdür tarafından önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulunca belirlenir ve görevlendirilmeleri sağlanır. Sürekli çalışma grubu üyeleri üç yıl, diğer üyeler verilen görevlerin gerektirdiği süreler için görevlendirilirler. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler. Süresi dolan çalışma grubu elemanları yeniden görevlendirilebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.