12 Şubat 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29977

YÖNETMELİK

Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE YÖNETİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dicle Üniversitesi Göç ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezinin yapısı, organları, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dicle Üniversitesi Göç ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına dair hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (DÜGYAM): Dicle Üniversitesi Göç ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Dicle Üniversitesi Göç ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Göç ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Dicle Üniversitesi Göç ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Dicle Üniversitesini,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Dicle Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; her türlü iç, dış ve uluslararası göçlerin sosyal, ekonomik, siyasal, hukuksal, kültürel vb. boyutları ile yönetim konularında bilimsel araştırma, uygulama, eğitim çalışmaları yapmak, ilgili resmi, özel ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışarak göç ve yönetime ilişkin alanlarda bilgi birikimine katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede öngörülen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Türkiye’deki iç ve dış göç olgusu ve süreçleri ile yönetim konularında araştırmalar ve uygulamalar yapmak, bunları farklı dillerde yayımlamak.

b) Göç ve yönetimi etkileyen siyasal, sosyal, ekonomik, hukuksal, sosyolojik, psikolojik, eğitimsel ve kültürel etkenlere dair ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kongre, seminer, çalıştay, sergi vb. çalışma ve etkinliklerde bulunup bunları yayımlamak.

c) Merkezin kuruluş amacına hizmet edecek her türlü yayını yapmak.

ç) Gerektiğinde Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla eğitim ve sertifika programları düzenlemek.

d) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyet yürüten ulusal ve uluslararası kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar ve eğitim programları düzenlemek.

e) Göç ve yönetim alanlarında ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu oluşturmak ve bu projeler için destek sağlamak.

f) İhtiyaç halinde, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve belirleyeceği usul ve esaslarla, iç ve uluslararası göç ile yönetim alanlarında gerekli yayın, belge ve bilgilerin saklanabileceği bir merkez oluşturmak.

g) Gerektiğinde Merkezin amacına uygun çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında iletişim ağları kurmak.

ğ) 2547 sayılı Kanun ile buna bağlı olarak çıkarılan diğer mevzuat ve Dicle Üniversitesi yönetmelikleri çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik vb. faaliyetlerde bulunmak.

h) Amacıyla ilgili konularda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

ı) İhtiyaç halinde Merkezin çalışma konularına yer verecek ulusal/uluslararası nitelikte bir dergi çıkarmak.

i) Merkezin çalışma alanıyla ilgili yerel, ulusal ve küresel raporlar hazırlayıp, yayımlamak.

j) Merkezin kuruluş amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, görevlerinde kendisine yardımcı olması için Üniversitenin öğretim elemanlarından bir kişiyi üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısı, Merkez Müdürünün vereceği görevleri yapar. Herhangi bir nedenle geçici olarak görevi başında bulunmayan Merkez Müdürüne müdür yardımcısı vekâlet eder. Merkez Müdürünün görevden ayrılması halinde başka bir görevlendirme yapılana kadar müdür yardımcısı ona vekâlet eder.

Merkez Müdürünün görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez Yönetim Kurulunu ve Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkez faaliyetlerinin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacı doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

d) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

e) Yıllık çalışma ve faaliyet programları ile faaliyet raporlarını hazırlayıp Merkez Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen program ve faaliyet raporlarını onay için Rektöre sunmak.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek Merkezin faaliyetlerine ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcısı ve Üniversite öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen 3 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. İhtiyaç halinde, Merkez Müdürü ve müdür yardımcısı hariç olmak üzere seçimlik üç üyeden ikisi Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından diğer üniversitelerden, ilgili kamu, özel kuruluşlarla sivil toplum kuruluşlarından aynı usul ve süre ile görevlendirilebilir.

(2) Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Merkez Yönetim Kurulu akademik bir organ olup Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

(4) Merkez Yönetim Kurulu yılda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Merkez Müdürünün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve Merkez Müdürü tarafından belirlenen gündemi görüşür. Merkez Müdürünün uygun görmesi halinde diğer üyeler de gündem önerisinde bulunabilir. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimiyle ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkez Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

d) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev alabilecek birimleri tespit etmek.

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.

f) Merkez Müdürünün, Merkez Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını belirlemek.

ğ) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek.

h) Personel ihtiyacını belirlemek.

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış yerli ve yabancı üniversitelerin öğretim elemanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az 7 üyeden oluşur.

(2) Dicle Üniversitesi öğretim elemanlarından oluşan üye sayısı, üye tamsayısının yarısından az olamaz. Görev süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilebilir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilir.

(3) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir kez, Merkez Müdürü tarafından belirlenecek bir tarihte olağan olarak toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü takdirde Merkez Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Merkez Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz; kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

(4) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Merkez Yönetim Kuruluna sunar. Gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Merkezin mekân ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair çalışma mekânları Merkez Müdürünün önerisi de dikkate alınarak Üniversite yönetimi tarafından tahsis edilir ve elverişli bir çalışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat yine Üniversite yönetimi tarafından sağlanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.