12 Şubat 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29977

YÖNETMELİK

Bartın Üniversitesinden:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesinin çocuk gelişimi, okul öncesi eğitim, aile ve çocuk iletişimi, okul öncesi eğitimde rehberlik hizmetleri, okul öncesi dönemde gündüz bakım becerileri, temel dil becerilerinin öğretimi, ön okuryazarlık, Türkçeyi doğru ve güzel konuşma, fen, matematik, sosyal bilgiler, güzel sanatlar, oyun ve hareket eğitimi ve yabancı dil öğretimi alanlarında eğitim veren birimlerinin bilimsel araştırma ve uygulama yapmalarına katkıda bulunmak, okul öncesi eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak üzere Rektörlüğe bağlı olarak kurulan, Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyetlerini, yönetim organlarını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcılarını,

d) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Bartın Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyetleri şunlardır:

a) Bölgenin okul öncesi eğitim çağı çocuklarının gündüz bakım ve eğitim sorunlarının belirlenmesi ve giderilmesine yönelik yeni projeler üretmek, bu suretle eğitim kalitesini arttırmak, okul öncesi eğitim, aile-çocuk iletişimi, çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi alanlarında bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak,

b) Üniversitenin akademik ve idari personeline yönelik uygulama amaçlı kreş ve anaokulları açarak, bu anaokullarında eğitim görecek erken çocukluk döneminde (0-6 yaş) yer alan çocukların, eğitim ve sağlık bilimleri gereklerine uygun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal açılardan gelişimlerini ve yaratıcılıklarını en üst seviyeye çıkarmak ve bu alanda eğitim kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak,

c) Üniversitenin bu alanda öğrenim gören öğrencilerine ve öğretim elemanlarına uygulama, araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak, bu alanda eğitim kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak,

ç) Üniversitede çalışan akademik ve idari personelin 3-6 yaş grubu çocukların eğitim bilimi gereklerine uygun becerilerinin geliştirilmesi amacıyla velilere yardımcı olmak, çocukların bakım ve eğitimlerinin yanında anne-babaya daha güvenli bir çalışma ortamı hazırlayarak onların iş gücü verimlerini artırmak,

d) Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların ailelerinin çocuklarıyla iletişimlerini geliştirmek ve çocuk bakımını üstlenen bireylerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla eğitim programları ve kurslar düzenlemek,

e) Çocukları temel eğitime hazırlamak, Türkçeyi etkili ve doğru kullanma, problem çözme, düşünme ve karar verme alanlarında beceri kazandırmak,

f) Eğitim etkinlikleri düzenlenirken; çocukların yaşları, gelişim özellikleri, öğrenme hızları, ilgileri, gereksinimleri ile okulun ve çevrenin imkânlarını dikkate almak,

g) Ailelerin çocuk gelişimi, çocuk eğitimi, değerler eğitimi, rehberlik ve yönlendirme hizmetleri konularında ve belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli konularla ilgili hazırlanabilecek eğitim programlarıyla ailelere yol göstermek,

ğ) Çocukların; beslenme, uyku, öz bakım becerileri, doğru ve sağlıklı temel alışkanlıklar kazanmalarının yanında doğa sevgisiyle çevreye duyarlı olmalarını sağlamak,

h) Faaliyet konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek,

ı) Faaliyet alanına giren konularda yayınlar yapmak, konferans, kongre, sempozyum, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek,

i) Üniversite öğrencilerinin alanlarındaki eğitimleri ile ilgili uygulamalı bilgi ve becerilerini artırmak,

j) Üniversite ve toplum işbirliğini geliştirici örnek teşkil edecek eğitim faaliyetlerini düzenleyip gerektiğinde rehberlik hizmetlerini yürütmek,

k) Okul öncesi ve ilgili alan öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin arttırılması konusunda resmi ve özel kuruluşların ihtiyaç duydukları hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim desteğini sunmak,

l) Erken çocukluk döneminde yer alan çocuklara gelişimsel tarama ve değerlendirme yaparak, çocukların içinde bulundukları yaşa ait temel becerileri edinip edinmediğini ve olası bir gelişimsel gecikme olup olmadığını tespit edip, çocukların o alanda nasıl desteklenebileceğine yönelik aileyi bilgilendirmek ve rehberlik etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları; Merkez Müdürü, Genel Kurul ve Yönetim Kurulundan oluşur.

Merkez Müdürü

MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü; çocuk gelişimi, okul öncesi eğitim, sınıf eğitimi ve eğitim bilimleri alanlarında araştırma ve uygulama deneyimi olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Merkez Müdürü, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya çocuk gelişimi, okul öncesi eğitim, sınıf eğitimi ve eğitim bilimleri alanlarında araştırma ve uygulama deneyimi olan Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından belirlenen en çok iki kişiyi Merkez Müdür yardımcısı olarak seçer. Merkez Müdür yardımcıları, Merkez Müdürü tarafından en çok üç yıl için görevlendirilir ve Rektörlüğe bildirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürüne, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisi vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilebilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurulların gündemlerini oluşturmak, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

b) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek,

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak,

ç) Her yıl sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Merkezi temsil etmek,

f) Rektör tarafından devredilmesi halinde harcama yetkilisi görevini yürütmek.

Merkez Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Gerektiğinde Müdürlüğe vekâlet etmek,

b) Merkezin her türlü faaliyetinde Müdüre yardımcı olmak,

c) Merkezin her türlü eğitim, öğretim ve öğrenci işlerini yürütmek,

ç) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek,

d) Gerekli resmi evrak ve defterlerin kurallara göre hazırlanması, tutulması ve saklanmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Eğitim Fakültesi Dekanı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü doğal üye olmakla birlikte, Rektör tarafından eğitim alanında araştırma ve uygulama çalışmaları olan Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört üye ve Merkez Müdürü olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kere olmak üzere gerekli görüldüğünde toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Üniversite Senatosunun kararı ve Rektörün onayı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak,

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesine ilişkin kararları almak,

ç) Araştırma ve proje tekliflerini incelemek ve karara bağlamak,

d) Uygulama anaokullarında ilgili birimlerce yapılacak bilimsel araştırma ve uygulamalarda anaokulu yönetimi ile koordinasyonu sağlamak,

e) Öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlerde verilecek katılım belgelerini düzenlemek,

f) Merkez bünyesinde araştırma ve proje grupları oluşturmak, bu grupların konularına ve görevlendirilecek elemanlarına ilişkin kararlar almak,

g) Merkez Müdürünün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak,

ğ) Kendi görev alanı ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek,

h) Uygulamalı kreş ve anaokulunun açılması ile ilgili karar almak,

ı) Merkezin programlarına katılacak öğrenci sayısı ile başvuru usulleri, öğrenci kabulü, katılım ücreti, ücretsiz kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi gibi konularda kararlar almak,

i) Merkeze bağlı olarak kurulacak bilimsel araştırma birimi ile akademisyenlerinin Merkezin araştırma imkânlarını kullanmaları hususunda çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün teklif edeceği bir üye ile İl Sağlık Müdürlüğünün teklif edeceği bir üye olmak üzere Rektör tarafından resen veya Yönetim Kurulunun teklifi üzerine üç yıl için görevlendirilecek en fazla yedi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan tavsiye niteliğinde görüş bildiren bir kuruldur. Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün davetiyle ve Merkez Müdürünün başkanlığında yılda bir defa olağan olarak toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu; Merkez Müdürünün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır. Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve fakülte yönetim kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.