10 Şubat 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29975

KURUL KARARI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

Karar Tarihi      : 18.01.2017

Toplantı No       : 2017/3

Karar No            : 2017/DK-YED/16

Konu                  : 04.03.2009 tarihli ve 2009/DK-09/109 sayılı Kurul Kararı’nın

                              Yürürlükten Kaldırılması

Karar                  : 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (l) bentleri ve ilgili diğer mevzuata istinaden, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 04.03.2009 tarihli ve 2009/DK-09/109 sayılı Kararı ve söz konusu karar ile onaylanan “IMT-2000/UMTS İşletmecilerinin Şebekelerinde Kullanılacak Donanım ve Yazılım Yatırımlarının İncelenmesi ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın yürürlükten kaldırılması hususuna karar verilmiştir.