10 Şubat 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29975

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   28/12/2016

Karar No    :   2016/112

Konu           :   İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 15/11/2016 tarih ve 7583 sayılı yazısına istinaden;

1 – Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Yeni Mahallesinde mülkiyeti Türkiye Denizcilik İşletmeleri  A.Ş. ve Maliye Hazinesine ait 321 ada 1, 18, 27, 28 ve 29 no’lu parseller ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanları içeren Kuzu Limanı Alanına yönelik “Yolcu Limanı (E:0,10; Yençok:6,50), Yat Limanı (E:0,20; Yençok:6,50) ve Sahil Güvenlik Destek Tesis Alanı (E:0,10; Yençok:6,50), Yol” fonksiyonları önerilmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının onaylanmasına,

2 – Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, Kemalpaşa Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1  ada 3, 5, 6 ve 7 no’lu parseller ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanları içeren  Kabatepe Limanı Alanına yönelik “Liman Alanı (E:0,05; Yençok:6,50), Ağaçlandırılacak Alan, Otopark, Taşıt Yolu” fonksiyonları önerilmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının onaylanmasına,

Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

Haritalar için tıklayınız.