10 Şubat 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29975

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   28/12/2016

Karar No    :   2016/111

Konu           :   İmar Planı/Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 23/09/2016 tarihli ve 6352 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan;

1 – Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait Bolu ili, Merkez ilçesi, Tabaklar mahallesi,  425 ada 14, 15, 16 ve 27 no.lu parsellere “Yerleşik Konut Alanı (A-5)”, “Ticaret-Turizm-Konut Alanı (E:3,00, Yençok:10 Kat) ”, “Park”, “Kanal” ve “Yol” kullanım kararlarının getirilmesine yönelik 1/25.000 ölçekli Bolu Kent Bütünü Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2 – Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Sultandere mahallesi,  306 ada 1 no.lu parsele “Gelişme Konut Alanı (E:2.50,Yençok:10 Kat)”, “Park” ve “Yaya Yolu ve Bölgesi” kullanım kararlarının getirilmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

3 – Mülkiyeti TEDAŞ’a ait İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Kartaltepe mahallesi, 1091 ada 12 no.lu parsele yönelik 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne dair 14.01.2009 tarihli ve 2009/03 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay 6. Dairesinin 2009/2437 ile 2009/7639 Esas sayılı dosyalarında açılan davada 2011/3992 K. ve 2013/4090 K. sayılı Karar ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiğinden, Mahkeme kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini teminen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Kartaltepe mahallesi, 1091 ada 12 no.lu parsele “Gelişme Konut Alanı (Ayrık Nizam, 5 Kat, TAKS:0.25; KAKS:1,25), Park Alanı ve Yol”  kullanım kararlarının getirilmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına,

4 – Mülkiyeti tta Gayrimenkul A.Ş. ye ait Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Fatih mahallesi,  255 ada 13 no.lu parsele “Gelişme Konut Alanı (K1 rumuzlu)”, “Ticaret-Konut Alanı (B-8)”, “İdari Hizmet Alanı”,“Park” ve “Yol”   kullanım kararlarının getirilmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

5 – Mersin ili, Silifke ilçesi, Taşucu Limanı ve geri bölgesindeki Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı alanlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlara yönelik “Liman Alanı (Emsal:0,15; Yençok:Serbest), Lojistik Tesis Alanı (Emsal:0,80 ; Yençok:Serbest), Sanayi Alanı (Emsal:0,50 ; Yençok:Serbest), Park, Yol” fonksiyonları önerilmesine ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına,

6 – Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN) A.Ş. mülkiyetindeki Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Orman Çiftliği mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 11.931,00 m² yüzölçümlü 43308 ada 4 no.lu parsele “Ticaret Alanı (E:2.20, Yençok:Serbest)” kullanım kararı getirilmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

7 – Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Ankara ili, Keçiören ilçesi, Hasköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 15.272,00 m² yüzölçümlü, 90721 ada, 1 no.lu parsele yönelik ‘Ticaret Alanı (Emsal: 2,00 ; Yençok: 10 Kat) ve Yol’ kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili Kurum/Kuruluşlara gönderilmesine

karar verilmiştir.

 

Haritalar için tıklayınız.