10 Şubat 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29975

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ

(VII-128.6)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(VII-128.6a)

MADDE 1 – 27/12/2013 tarihli ve 28864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği (VII-128.6)’nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Kurul, borsa, merkezi takas kuruluşları, merkezi saklama kuruluşları, MKK, KAP işleticisi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Kurul tarafından belirlenecek diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak duyurular da elektronik imzalı olarak KAP’a iletilir.”

“(4) Bu madde kapsamında sermaye piyasası araçları borsada işlem gören yabancı ortaklıklar veya kuruluşlar tarafından yapılacak bildirimler, yönetim kurulu kararı alınması, bu bildirimlere ilişkin sorumluluğun ilgili bildirim yükümlüsü ortaklık veya kuruluşta kalması ve söz konusu bilginin kamuya açıklanmasına kadar geçen sürede gizliliğinin sağlanmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, sözleşme ile hizmet alınan üçüncü kişiler tarafından ilgili bildirim yükümlüsü ortaklık veya kuruluş adına gerçekleştirilebilir. Buna ilişkin esaslar KAP işleticisi tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(6) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının uygulandığı durumlarda, bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan yükümlülükler sözleşme ile hizmet alınan kişiler tarafından yerine getirilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Elektronik sertifikaların KAP sistemine erişim yetkilerinin hangi durumlarda iptal edileceğine ve erişim iptaline hangi durumlarda son verileceğine ilişkin esaslar, Kurulun uygun görüşü alınarak KAP işleticisi tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.