10 Şubat 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29975

YÖNETMELİK

İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde lisans kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 (2) Bu Yönetmelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde lisans düzeyinde öğrenci kayıt ve kabulüne, eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 43 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav tarihlerini içeren takvimi,

b) AKTS: Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) AKTS Kredisi: Beklenen öğrenim çıktılarının elde edilmesi için gerekli görülen tüm eğitim-öğretim aktivitelerini; teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve mezuniyet tezi ve benzeri öğeleri kapsayan değerlendirme birimini,

ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere Fakülte Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

d) Ders kurulu: Tıp Fakültesi dönem I, II ve III’te uygulanmakta olan entegre sistem içerisinde yer alan organ ve/veya sistem temelli dersler bütününü,

e) Diploma eki: Diplomaya ek olarak verilen, yükseköğretim alanında diploma ve derecelerle ilgili olarak ortak ve herkes tarafından anlaşılır formatta bilgi sağlamak için tasarlanmış belgeyi,

f) Dönem: Her biri bir ders yılını kapsayan en az otuz iki hafta olan eğitim-öğretim süresini,

g) Dönem içi notu: Dönem I, II ve III’te her dönemde yapılan ders kurulları sınav notları ile küçük grup uygulamaları ara değerlendirme sınav notlarının, ödev, klinik, laboratuvar çalışmaları ve benzeri uygulamaların değerlendirme notlarının her yıl Fakülte Kurulunca belirlenen ağırlıklar oranında toplanmasıyla elde edilen notu,

ğ) Dönem notu: Dönem I, II ve III’te dönem içi notunun %60’ı ile final/bütünleme sınavı notunun %40’ının toplanmasıyla elde edilen notu; dönem IV ve V staj sınavları, Dönem VI’da ise staj değerlendirme notlarının ortalaması olan notu,

h) Fakülte Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,

ı) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

i) İntörnlük Dönemi: Tıp Fakültesi dönem VI’da farklı anabilim dallarında yürütülen zorunlu ve seçmeli uygulamalı eğitim-öğretimi,

j) Kurul dersleri: Tıp Fakültesi dönem I, II ve III’te her ders kurulunda yer alan dersleri,

k) Küçük grup uygulamaları: Tıp Fakültesi Dönem I, II, III’te yıl boyunca süren, süreleri farklı olan, çeşitli başlıklar altında yapılandırılmış uygulamalı ya da kuramsal, temel olarak küçük gruplarda öğrenen merkezli yürütülen dersleri,

l) Probleme dayalı öğrenme (PDÖ): Senaryolar çerçevesinde öğrenen merkezli olarak küçük gruplar halinde yürütülen dersleri,

m) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,

n) Seçmeli ders: Tıp Fakültesi dönem I, II ve III’te bir yarıyıl süren, dönem IV, V, VI’da staj olarak tanımlanan ve süresi değişebilen, Tıp Fakültesi eğitim-öğretim programında ya da İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokulların eğitim-öğretim programlarında yer alan, teorik ya da uygulamalı dersleri,

o) Senato: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunu,

ö) Stajlar: Tıp Fakültesi dönem IV ve V’te anabilim dallarında yürütülen teorik ve uygulamalı dersleri,

p) Tıp Fakültesi: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesini,

r) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ş) Zorunlu Ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Öğrenci Statüsü, Başka Üniversitelerden

Yatay Geçiş, Kayıt Yenileme ve Öğrenci Katkı Payı

Öğrenci kabul ve kayıt şartları

MADDE 4 – (1) Tıp Fakültesine, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Öğrenci kayıtları akademik takvimde belirlenen süre içinde yapılır. Zamanında başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan aday kayıt hakkını kaybeder. Kayıt şartları ve kayıtta istenecek belgeler Senato kararı ile belirlenir.

Öğrenci statüsü

MADDE 5 – (1) Tıp Fakültesine sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir.

Başka üniversitelerden yatay geçiş

MADDE 6 – (1) Tıp Fakültesine yatay geçişe, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri esas alınarak Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir.

Kayıt yenileme ve öğrenci katkı payı

MADDE 7 – (1) Öğrenciler öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmek ve sınavlara girebilmek için, her eğitim-öğretim yılının başında kayıt yenilemekle yükümlüdürler. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gerekirken ödeme yapmayan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış sayılmaz ve bu durumda bulunan öğrenciler öğrencilik haklarından istifade edemezler. Öğrencinin kayıt yenilemediği yıl öğrenim süresinden sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süresi ve Şekli

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 8 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden ibarettir. Her dönem en az 32 hafta sürelidir. Tıp Fakültesine kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil hazırlık eğitim süre veya süreleri altı yıllık eğitim-öğretim dönemlerine dâhil değildir.

(2) Öğrenciler eğitim-öğretimlerini, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen süreler içinde tamamlamak zorundadırlar. Bu sürelerin hesaplanmasında, öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretleri nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz. Ancak, normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmeleri koşulu ile öğrencilikleri devam eder.

(3) Seçmeli derslerde ve Senato tarafından belirlenen zorunlu ortak derslerde eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır.

Eğitim-öğretimin şekli

MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim, dönem I, II ve III’te temel olarak ders kurulları, dönem IV ve V’te staj, dönem VI’da intörnlük esasına göre yapılır.

(2) Dönem I, II ve III’te yarıyıllık seçmeli dersler açılabilir. Öğrenci her yarıyıl açılan seçmeli dersler içerisinden en az bir dersi almak zorundadır.

(3) Kurul dersleri, seçmeli ve ortak zorunlu dersler, uygulamalar, staj ve intörnlük ile ilgili genel hususlar Fakülte Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam Zorunluluğu, Mazeretler, İzinler, Kayıt Dondurma,

Ulusal ve Uluslararası Öğrenci Değişimi

Devam zorunluluğu

MADDE 10 – (1) Dönem I, II ve III’teki her bir ders kurulunda yer alan derslerde %70; PDÖ ve uygulamalı derslerde  %80 devam zorunluluğu vardır. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci sınav ve değerlendirmelere alınmaz ve F1 notu alır. Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, mazeretli olarak kalır ve E notu alır.

(2) Bir eğitim-öğretim yılında tüm ders kurullarında, toplam devamsızlığı %30’u geçen öğrenci F1 notu alır, final ve bütünleme sınavlarına alınmaz.

(3) PDÖ ve uygulamalı derslerde Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazereti nedeniyle devamsızlığı olan öğrenci, devam etmediği dersleri anabilim dalları tarafından belirtilen gün ve saatte telafi etmek zorundadır.

(4) Dönem IV, V ve Dönem VI’da tam devam şartı aranır. Mazeretsiz olarak devamsızlığı %20’nin üzerinde olanlar sınavlara alınmaz ve F1 notu alır. Devamsızlığı daha az olanlar anabilim dalının belirlediği gün ve saatte eksikleri telafi etmek zorundadırlar.

Mazeretler

MADDE 11 – (1) Mazereti nedeniyle devamsızlık gösterenlerin mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Öğrencinin, eğitim-öğretim süresinde, sağlık nedeni ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(2) Mazeretlerle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Tıp Fakültesi Dekanlığına yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar veya yalnız sınav tarihlerini kapsayan raporlar işleme konulmaz.

İzinler

MADDE 12 – (1) Öğrencilere eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların veya kanıtlayacakları önemli nedenlerin doğması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Bu iznin akademik yıl başlamadan önce istenmesi gerekir.

Kayıt dondurma

MADDE 13 – (1) Kayıt dondurma ile ilgili hususlarda 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 14 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler en fazla bir dönem süreyle bu üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Öğrencilerin değişim programları kapsamında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlerinin, öğrencinin kendi eğitim-öğretim programındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın teklifi, dönem koordinatörünün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile önceden belirlenir. Derslerin isim olarak birebir örtüşmesi gerekmez. Ancak, içerik, öğrenme çıktıları ve AKTS kredileri açısından en yakın derslerin seçilmesine özen gösterilir.

(3) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı ve başarılı olduğu derslere ait sınav notları aynen kabul edilerek, kredileri de gösterilmek suretiyle bu derslerin orijinal isimleri ile birlikte öğrencinin öğrenim belgesine işlenir.

(4) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri, ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Fakülte Kurulunun kararı ile yürütülür. Öğrencilere seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir öğrenim belgesi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavların Değerlendirilmesinde Kullanılan Notlar ve Puanlar

Notlar ve puanlar

MADDE 15 – (1) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan notlar ve puanlar aşağıda gösterilmiştir:

a)

                 Notlar                  Puanlar                    Puanlar

                    A1                     90-100                       4,00

                    A2                      85-89                        3,50

                    B1                      75-84                        3,00

                    B2                      70-74                        2,50

                    C1                      60-69                        2,00

                    C2                      50-59                       1,50 

b) Ayrıca, harf notlarından;

1) F1: Mazeretsiz devamsız, ilgili sınava/sınavlara girme hakkı yok,

2) F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi,

3) F3: Sınav değerlendirmesi 0-49 arasında,

4) E: Mazeretli, geçmez,

olarak tanımlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Dönem I, II ve III Sınavları ile İlgili Esaslar

Sınavlar

MADDE 16 – (1) Dönem I, II ve III’te aşağıdaki sınavlar yapılır:

a) Ders kurulu sınavı: Dönem I, II ve III’te her ders kurulunun sonunda pratik ve teorik olarak yapılan sınavdır. Öğrencilerin bu sınavlardan aldıkları notlar ders kurulu sınav notu olarak işlenir.

b) Final sınavı: Dönem I, II ve III’te, her dönem sonunda ders kurullarının tümünü içeren final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not final sınav notu olarak işlenir.

c) Bütünleme sınavı: Dönem I, II ve III’te final sınavında başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına alınır. Bu sınavdan alınan not bütünleme sınav notu olarak işlenir.

ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeni ile sınava giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı, bir defa ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır. Final ve bütünleme sınavları ile staj sınavı ve staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

Sınavların uygulanması

MADDE 17 – (1) Ders kurulu sınavı, dönem I, II ve III’te her ders kurulunun sonunda ilan edilen tarihlerde yapılır.

(2) Dönem I, II ve III’te her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken üç, en geç yirmi bir gün sonra ders kurulları final sınavı yapılır.

(3) Dönem I, II ve III’te, ders kurulları final sınavının bitiminden en erken on beş gün sonra ders kurulları bütünleme sınavı yapılır.

(4) Seçmeli dersler ile kurul harici zorunlu derslerin ara sınav tarihleri ile her yarıyılın sonunda yapılacak final ve bütünleme sınav tarihleri Fakülte Kurulu tarafından onaylanarak ilan edilir.

Sınavlardaki başarının değerlendirilmesi

MADDE 18 – (1) Öğrencinin bir üst döneme geçmesi için dönemin final veya bütünleme notunun en az C2, dönem notunun da en az 60 (C1) olması gerekir.

(2) Final sınav notu F2 veya F3 olan öğrenciler başarısız sayılırlar ve bu öğrenciler bütünleme sınavına alınırlar. Final sınavında C2 almış olan öğrenciler yazılı talepleri halinde bütünleme sınavına girebilirler. Bu durumda dönem notunun hesaplanmasında bütünlemede aldıkları not geçerlidir.

Dönemin tekrarı

MADDE 19 – (1) Dönem tekrarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) 18 inci maddedeki başarı şartlarını yerine getiremeyen öğrenciler o dönemi tekrarlarlar.

b) Seçmeli dersler ile kurul harici zorunlu derslerin final ve bütünleme sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki eğitim-öğretim yılında devam zorunluluğu olmadan o dersi programına almak ve sınavlarına girmekle yükümlüdür. Dönem V’in sonuna kadar seçmeli ve ortak zorunlu derslerden başarılı olamayan öğrenci dönem VI’ya başlayamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Dönem IV ve V Sınavları ile İlgili Esaslar

Stajların tamamlattırılması

MADDE 20 – (1) Stajlara devam zorunludur ve mazeretli devamsızlıkları olan öğrenciler, sınava girebilmek için devamsız oldukları süreyi tamamlamak zorundadırlar.

Staj sınavı

MADDE 21 – (1) Dönem IV ve V’te her stajın sonunda o staj eğitim ve öğretim içeriğini kapsayan staj sınavı yapılır. Staj sınavı yazılı ya da hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Staj sınavının uygulama şekline ve hangi ölçme değerlendirme yönteminin kullanılacağına ilgili stajın anabilim dalı akademik kurulu karar verir. Not takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır. Yazılı sınavının, staj sonu notuna katkısı en az %40’tır. Staj sınavından öğrencinin başarılı sayılabilmesi için staj sınavı notunun en az C1 olması zorunludur. Staj sınavları ve staj bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.

(2) Dönem IV ve V’te sınav sonuçları öğrenciye sadece not olarak bildirilir.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı

MADDE 22 – (1) Dönem IV ve V’teki stajların bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci bu stajların bütünleme sınavlarına o dönemin son stajının bitiminden en erken yedi, en geç yirmi bir gün sonra alınır. Staj bütünleme sınavından öğrencinin başarılı sayılabilmesi için staj bütünleme sınav notunun en az C1 olması zorunludur. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye, bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrarlama hakkı verilir. Stajı ikinci kere alıp başarı gösteremeyen öğrenci en son kaldığı stajın bitiminden en erken yedi, en geç yirmi bir gün sonra kaldığı staj veya stajların bütünleme sınavlarına alınır.

(2) Bütün stajların sınavlarından başarılı olanlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Dönem VI’ya İlişkin Esaslar

İntörnlük döneminin değerlendirilmesi

MADDE 23 – (1) Dönem VI (intörnlük) döneminde öğrencilerin başarısı, her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta görüşmeleri, epikrizler, hastalara muameleleri ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, klinik ve klinik patolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak, 15 inci maddede belirtilen notlarla değerlendirilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her anabilim dalındaki çalışmalarından en az C1 notu alması zorunludur.

(2) Dönem VI’da başarısız olunan stajlar için sınırsız staj tekrarı hakkı verilir. Sınırsız staj tekrarı hakkından yararlananlar öğrenci katkı payını ödemeye devam eder, ancak staj tekrarı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Dönem VI’da öğrenciye başarı durumu sadece not olarak bildirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınavların yapılış şekli

MADDE 24 – (1) Sınavların yapılışına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınavlar eğitim-öğretim programının özelliğine uygun olarak yazılı ya da sözlü/uygulamalı olarak yapılır.

b) İlan edilmiş olan sınav tarihleri zorunlu hallerde Fakülte Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

c) Öğrenciler, sınavlara belirlenen gün ve saatte girmek zorundadırlar. Sınava girmeyen öğrencinin notu F2 olur.

ç) Sınavlarda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden öğrenciye, F3 notu verilir ve ayrıca söz konusu öğrenciler hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

d) Öğrenciler Senato tarafından kabul edilen ilkeler doğrultusunda, ayrıca ortak zorunlu dersleri almak ve başarmak zorundadırlar. Ortak zorunlu dersler için İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 25 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç beş iş günü içerisinde Tıp Fakültesi Dekanlığına yaparlar. Bu itirazlar ilgili öğretim üyeleri tarafından gözden geçirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılır.

Ön şart ve dönem tekrarı

MADDE 26 – (1) Tıp doktorluğu eğitim-öğretiminde her dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır. Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci dönem I, II ve III’te kaldığı dönemi, dönem IV ve V’te kaldığı stajları ve dönem VI’da kaldığı intörnlük çalışmalarını aynı şekilde tekrarlar. Ancak ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler bu hükümlerin dışındadır. Bu derslerle ilgili olarak 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi  hükümleri uygulanır.

Tıp doktorluğu eğitimi başarı derecesi

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin mezuniyet başarı dereceleri, bütün dönemlerin notlarının ortalamasından oluşan genel akademik başarı notu esas alınarak aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde belirlenir:

Başarı Notu                   Başarı Derecesi

       A1                          Üstün başarı

       A2                          Pekiyi

       B1                          İyi

       B2                          Orta

       C1                          Geçer 

Onur ve yüksek onur öğrencisi

MADDE 28 – (1) Lisans öğrenimini altı yıllık eğitim-öğretim süresi içinde tamamlayan, disiplin cezası almayan ve genel akademik başarı not ortalaması A2 olan öğrenci onur öğrencisi; A1 olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur.

İlişik kesme

MADDE 29 – (1) Üniversiteden çıkarma cezası alan veya bir başka üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Öğrenciler bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını sildirebilirler. Bu durumda ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez.

(3) Kayıt silme işlemi, Fakülte Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(4) Herhangi bir nedenle kaydını sildiren öğrencilerin dosyalarındaki belgeleri ve mezun olarak Üniversiteden ayrılanların diplomalarını alabilmeleri için Üniversite tarafından tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur.

Diplomalar

MADDE 30 – (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.

b) Tıp doktorluğu diploması; tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim-öğretim süresini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.

Yabancı öğrenciler

MADDE 31 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu adayların Tıp Fakültesine kabul koşulları Senato tarafından belirlenir.

Disiplin

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Kalite süreçleri

MADDE 33 – (1) Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve diğer hususlar, YÖK tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak Senato tarafından düzenlenir.

Engelli öğrenciler

MADDE 34 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu, engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapabilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36 – (1)  14/7/2013 tarihli ve 28707 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

En az %30 İngilizce programına yatay geçiş

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) En az %30 İngilizce programına, yeni öğrenci alınmadığı için yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.